XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Черній Г.В. ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Черній Галина Василівна

Вінницький національний аграрний університет

ДО ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Сучасна освітня ситуація вимагає нових технологій підготовки студентів до майбутньої професії, які б забезпечували творчу самореалізацію в соціокультурному просторі, розвивали теоретичний та емпіричний стиль мислення. На жаль, традиційна модель освіти, що спрямована лише на передачу знань, умінь та навичок,  не відповідає вимогам сучасності. Діяльність викладача вищої школи зазнає переорієнтації від інформаційного до організаційного в керівництві самостійною навчально-пізнавальною, науково-дослідною і професійно-практичною діяльністю студентів із використанням інноваційних технологій. [3, 5] Найкраще цим вимогам відповідають технології інтерактивного навчання.

Питаннями визначення, пояснення сутності інтерактивних технологій та використання їх у навчально-виховному процесі займалися такі дослідники як  В.В. Котов, Л.В. Пироженко, О. І. Пометун, О.Я. Савченко,  О.Г. Ярошенко.

Слово  «інтерактив» (пер.  з  англійської  «inter» - «взаємний», «act» -  діяти)  означає  взаємодіяти.  Інтерактивний метод - це спосіб взаємодії через бесіду, діалог [1, 34].

Інтерактивне навчання - спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну і цілком передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент буде відчувати свою успішність, професійну спроможність. Інтерактивними можна назвати ті технології, які здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. [2, 57]

О. Пометун та Л. Пироженко визначили умовну робочу класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), в яких вони реалізуються. Автори розподіляють їх на чотири групи, в залежності від мети заняття та форм організації навчальної діяльності учнів:

•1.     інтерактивні технології кооперативного навчання;

•2.     інтерактивні технології колективно-групового навчання;

•3.     технології навчання у грі;

•4.     технології навчання в дискусії.

До групового (кооперативного) навчання можна віднести роботу в парах, ротаційні трійки, "Два - чотири - всі разом", "Карусель", роботу в малих групах, "Акваріум".

До фронтальних технологій інтерактивного навчання відносять такі, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу: "Мікрофон" незакінчені речення, "Мозковий штурм", "Навчаючи - вчуся", "Дерево рішень".

До технологій навчання у грі відносяться імітації, рольові ігри, драматизація. Навчання у грі є унікальним, адже таке навчання у невимушеній атмосфері активізуючи мислительну діяльність студентів, впливає як на розумову так і на емоційну сферу.

Навчання у дискусії сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, вчить поважати думку інших, поглиблює знання з даної проблеми. До навчання у дискусії відносять: "Метод ПРЕС", "Обери позицію", "Зміни позицію", "Безперервна шкала думок", "Дискусія", "Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу", "Дебати".

Найбільшою перевагою, на нашу думку, інтерактивного навчання є те, що під час такого навчання студент перестає бути об'єктом, а стає суб'єктом навчання. Це забезпечує внутрішню мотивацію навчання, що сприяє його ефективності. За такого навчання навіть не зовсім успішні студенти потрапляють у ситуацію успіху, що сприяє не лише кращому засвоєнню знань, умінь та навичок, а й кращому, більш позитивному ставленню до даного предмету та до навчання загалом. А загальна атмосфера співпраці та взаємопідтримки, що панує під час занять, впливає не лише на рівень знань, а й на рівень стосунків в колективі.  Роль викладача, також суб'єкта інтерактивного навчання, зводиться до вмілої організації та ціле направленого керування пізнавально-пошуковою діяльністю студентів.

Серед інших переваг інтерактивного навчання можна назвати наступні:

•·        висока результативність у засвоєнні знань та формуванні умінь: обсяг виконаної роботи більший, якість знань - краща;

•·        розвиток критичного мислення у студентів;

•·        легкість контролю засвоєних знань та умінь;

•·        розширення пізнавальних можливостей студентів.

Основні недоліки інтерактивного навчання стосуються рівня готовності   викладача до організації такого виду роботи. Відсутність методичних розробок  до всіх предметів та досвіду використання інтерактивних технологій, небажання змінювати навчальні плани та підходи до оцінювання досягнень студентів, страх втрати контроль над рівнем підготовки студентів - все це є тією перешкодою, на яку натрапляють сучасні викладачі.

Таким чином, існує невідкладна потреба в розробці методики організації навчального процесу за допомогою інтерактивних технологій у вищій школі та в цілеспрямованому навчанні ефективному використанню інтерактивних технологій в навчальному процесі педагогічних кадрів задля поліпшення якості навчання.

Література:

•1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогика, 1989. - С. 34-45.

•2. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід.- К., 2002.  - 136 с.

•3. Ткачук Л.   Сучасні освітні технології в активізації пізнавальної діяльності студентів педагогічних університетів / Л.Ткачук // Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна. - 2009. - Вип. 25, Ч. 2. - С. 3-10.

E-mail: cherniy.galina@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>