XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Черній Г.В. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Черній Г.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Навчання за допомогою Інтернет - ресурсів є дуже поширеним та перспективним методом навчання в усьому світі, але в Україні, таке навчання іноземних мов використовується дуже мало. 

Інтернет - це великий вирівнювач можливостей в галузі освіти, оскільки він усуває географічні бар'єри та економить час. Обладнання комп'ютерного класу та підключення до мережі Інтернет відразу ж вирішує кілька проблем: неукомплектованість бібліотеки навчального закладу, відсутність підручників (застарілі не відповідають вимогам, а нові дуже дорогі), висока вартість передплати на періодичні видання [1, 37].

Але це не весь спектр проблем, які викладач може вирішити за допомогою Інтернету. Слід зазначити, що Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне спілкування з носіями мови.

Оскільки Інтернет надав спілкуванню світових масштабів, природнім став той факт, що він повинен відігравати головну роль в аудиторіях іноземної мови. Саме тому на сьогодні одна з найголовніших потреб в системі освіти - це інтеграція інформаційних технологій в навчальний процес.

Активний та ефективний розвиток комунікативних навичок буде відбуватися лише за умов створення ситуацій практичного використання мови як засобу міжкультурного пізнання та взаємодії [5].  В цьому викладачам допомагають Інтернет-технології.

Основні технології, що існують на даний момент в кіберпросторі, які можна активно використовувати в процесі навчання іноземної мови, переводячи їх в розряд засобів навчання і виховання, можна поділити на дві групи: 1) засоби синхронної комунікації (synchronous communication tools) і 2) засоби асинхронної комунікації (asynchronous communication tools).

Засоби синхронної комунікації - це Інтернет засоби, що дозволяють спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами засобів, що надають можливість  синхронного спілкування за допомогою чату і голосового зв'язку є Skype і Yahoo Messenger, ICQ: http://messenger.yahoo.com/, http://skype.com/ Користувачі Yahoo messenger with voice і Skype мають можливість встановити  миттєвий  голосовий  зв'язок  з  абонентом, що знаходиться  в  будь-якій  точці  земної  кулі  за наявності  у  нього даних програм (або подзвонити на звичайний стаціонарний телефон), або спілкуватися за допомогою письмового чату. Існує також можливість підключення і використання веб-камери. Можна створити свій список друзів і запрошувати їх в чат один-на-один або організувати конференцію, так званий груповий чат.

Такі чати, при використанні їх в педагогічних цілях, відкривають нові можливості у викладанні іноземної мови. Використовуючи чат і голосовий зв'язок, можна:

•·   проводити уроки-проекти з|із|  студентами з|із| інших країн;

•·   обговорювати теми з|із| гостем-представником іншої країни, що є компетентним|з'являється|, в тій або іншій галузі наукового знання;

•·   пропонувати кардинально нові, нестандартні завдання. Наприклад, для установки першого мовного контакту студента і носія мови, задавши параметри шуканого співбесідника запропонувати: «Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в ... (визначається залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його ім'я, інтереси, и т.п., розкажіть про себе і так далі»

•·  функція архівації тексту чату дозволяє після закінчення спілкування аналізувати чатлог (Chatlog) з погляду граматики, лексики, пунктуації, стилістики, мовних помилок і тому подібне і на цій основі вибудовувати новий вигляд завдань.

Хоча дані засоби|кошти| Інтернет комунікації з'явилися|появлялися| порівняно недавно, в світовій практиці викладання англійської мови вже накопичений певний досвід|дослід| їх використання в учбовому процесі. Так Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в Каракасі, Венесуела, виділяє 5 видів педагогічного чату:

•·  чат на вільну тему (free topic chat); основне завдання - це практика говоріння, аудіювання і письма мовою, що вивчається;

•·  чат, спрямований на вирішення певної учбової задачі (collaborative task-oriented chat);

•·  чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation chat)

•·  чат, спрямований на відпрацювання якогось певного матеріалу або дії (practice chat); наприклад, чат-інтерв'ю;

•·  оцінний чат (evaluation chat), спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння того або іншого матеріалу [6].

Інтеграція Skype і Yahoo Messenger в учбовий процес дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань на уроці:

•·  формувати і вдосконалювати|вдосконалювати| навички|навички| читання, письма, говоріння і аудіювання;

•·  формувати і удосконалювати|вдосконалювати| уміння діалогічного мовлення;

•·  поповнювати|доповнювати| словниковий запас (активний і пасивний) лексикою сучасної іноземної мови|язика|;

•·  знайомити студентів з|із| соціокультурними реаліями мови|язика|, що вивчається (мовний етикет, особливості мовної поведінки, особливості культури, традиції країни, мова якої вивчається);

•·  формувати в учнів стійку мотивацію іншомовної діяльності.

Засоби асинхронної комунікації - це Інтернет-засоби, що дозволяють обмінюватися інформацією із затримкою в часі (форуми, електронна і аудіо пошта, сайти, блоги).

Блог - ця сторінка сайту, представлена у вигляді журналу-щоденника або календаря, в якому інформація розташовується в хронологічній послідовності. Блог може оновлюватися щоденно/щотижнево/ щомісячно. Правом розміщення інформації і редагування блога володіє його творець, відвідувачі ж блога можуть залишити свої коментарі до статей. У блозі можна також розмістити фотографії, аудіо, відео, посилання на інші сайти, Інтернет статті, і тому подібне.

Ерон Кемпбелл виділяє 3 типи блогів|, які використовуються у викладанні мовних дисциплін: the tutor blog (підтримується викладачем), the class blog (підтримується спільними зусиллями викладача і студентів), the learner blog (підтримується студентом індивідуально).

Інтеграція асинхронних засобів|коштів| комунікації в учбовий процес:

•·  дозволяє студентам удосконалювати|вдосконалювати| навички|навички| письмового і усного мовлення, аудіювання|, читання;

•·  забезпечує реальну необмежену аудиторію для студентських робіт, що підвищує мотивацію і відповідальність за зміст|вміст|;

•·  знайомить студентів з ресурсами мережі, що пропонують багато цікавої і корисної інформації з тем, що вивчаються, за допомогою яких студент вирішує поставлені викладачем завдання;

•·  стимулює обговорення тем і дискусії на мові, що вивчається, в позаурочний час.

Таким чином, інтеграція новітніх інформаційних технологій  в учбовий процес надає широкі  можливості  для:

•·  участі  студентів в  живій  комунікації  з  носієм  мови як  в реальному часі, так і з відстроченням в часі;

•·  активного  залучення  студентів  до  мовного  середовища  і  подолання  мовного  бар'єру;

•·  для  творчої активності студентів;

•·  вдосконалення  комунікативної і міжкультурної компетенції;

•·  для мотивації студентів до вивчення іноземної мови і культури іншого народу.

            Використання ресурсів мережі Інтернет в навчанні іноземних мов, інтеграція Інтернет-засобів в учбовий процес, дозволяє ефективніше вирішувати цілий ряд дидактичних завдань:

•·  формувати і удосконалювати навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали мережі різного ступеня складності;

•·  удосконалювати навички аудіювання на основі автентичних звукових текстів мережі Інтернет, а також текстів, підготовлених викладачем;

•·  удосконалювати уміння писемного мовлення і навички говоріння;

•·  поповнювати словниковий запас, як активний, так і пасивний, лексикою сучасної англійської мови;

•·  знайомити студентів з культурознавчими реаліями, що включають мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни мови, що вивчається;

Інтернет-технології покликані сприяти розвитку індивідуальних освітніх траєкторій: більшою мірою адаптувати зміст учбового матеріалу до індивідуальних особливостей студентів, рівня їх знань і умінь [6].

В вищих закладах освіти популярності набуває інший метод навчання іноземних мов за допомогою Інтернету - метод Інтернет-проектів. Сам метод проектів був розроблений американським педагогом В. Кілпатріком в 20-ті рр. ХХ століття як практична реалізація концепції інструменталізму Дж. Дьюї. Основна мета методу проектів - надання студентам можливості самостійного надбання знань в процесі вирішення практичних задач та проблем, які потребують інтеграції знань з різноманітних предметних сфер. Викладачу в проекті відводиться роль координатора, експерта, додаткового джерела інформації. В навчанні мови метод проектів почав особливо активно застосовуватися в кінці 80-х років ХХ ст. Починаючи з того часу, передові видавництва США та Європи випускають методичні посібники по застосуванню проектів у викладанні іноземних мов. В вітчизняній практиці викладання іноземних мов метод проектів почав застосовуватися лише з кінця 90-х рр. минулого століття, і тепер отримує все значніше поширення. Особлива увага в рамках даного методу приділяється тепер телекомунікаційним  проектам [4].

Під учбовим телекомунікаційним проектом розуміється спільна учбово-пізнавальна, творча діяльність студентів-партнерів, організована на основі комп'ютерних телекомунікацій, що мають загальну проблему, мету, узгоджені методи, способи діяльності, спрямовані на досягнення загального результату спільної діяльності. Специфіка таких міжнародних проектів полягає в тому, що вони, в більшості своїй, міжпредметні,  оскільки  обговорення ведеться англійською мовою. Відповідно, створюється мовне середовище та  умови  для формування потреби у використанні іноземної мови як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії.  

Стимул досконально зрозуміти все, що пишуть їм студенти з різних країн, донести свої думки до партнерів є дуже вагомим для студентів. Всі свої листи вони готують в своїх малих групах на уроках або в позаурочний час, обговорюючи, у свою чергу, всю інформацію, що здобувається ними. Кожен студент при цьому має власне завдання і вносить свій внесок до загальної справи. Але, якщо щось не виходить, то завжди є кому допомогти і в самій групі і, звичайно, вчитель не залишається осторонь. Міжнародні проекти проводяться за загальною схемою залежно від типу проекту. Тематика і зміст телекомунікаційних проектів мають бути такими, щоб їх виконання вимагало залучення властивостей комп'ютерних телекомунікацій. Далеко не будь-які проекти можуть відповідати характеру телекомунікаційних міжнародних проектів. Важливо, щоб проблема, що висувається для такого проекту, була однаково цікава і значуща для всіх учасників проекту [2].

Отже,  метод Інтернет-проектів є перспективним методом навчання іноземної мови, адже таке навчання не лише поглиблює знання іноземної мови та соціокультурну компетенцію, а й урізноманітнює процес навчання, зацікавлює студентів в навчанні, розкриває сферу застосування набутих знань.

Найсучаснішим, найновішим, а отже, і найменш застосовуваним методом навчання є навчання за допомогою веб-квестів. Це ще один метод  навчання за допомогою Інтернету. Веб-квести розробляються для максимальної інтеграції Інтернету в різні учбові предмети на різних рівнях навчання в учбовому процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему або тему учбового предмету або бути міжпредметними.

Під час роботи студенти читають, аналізують, і синтезують інформацію, використовуючи всесвітню мережу Інтернет. Веб-квести були винайдені  Bernie Dodge і Том March в Державному Університеті в  Сан Дієго в 1995. Згідно оригінальній публікації Б. Доджа веб-квест - "орієнтована запитом діяльність, в якій деяка або вся інформація, з якою працюють студенти забезпечується ресурсами Інтернет, при якій також можливий відеоконференцзв'язок " [3].  Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної (мета: поглиблення знань і їх інтеграція, розраховані на одно-три заняття) і тривалої роботи (мета: поглиблення і перетворення знань студентів, розраховані на тривалий термін - можливо, на чверть або навчальний рік).

 Веб-квест - прекрасний інструмент навчання, який має наступні особливості:

•1.       структуровано використовує інформаційні ресурси Інтернет  для роботи в класі. (Це ефективніше і економічно, ніж просто сказати "знайдіть інформацію про...");

•2.       є видом дослідницької діяльності, при якій студенти отримують інформацію частково або цілком з Інтернет-джерел. Це особливий вид пошуку, де студент  швидко і ефективно знаходить в мережі Інтернет матеріал, що відповідає на питання дослідження. Це, в основному, першоджерела - тексти, листи, фотографії, щоденникові записи, креслення або малюнки, які написані або створені про людей (групи) або самими людьми (групами), що пережили історичні події, зробили наукові відкриття, випробували на собі їх вплив або що зафіксували в Інтернеті розвиток власних ідей;

•3.       мотивують студентів (студенти люблять використовувати комп'ютери і, використовуючи Інтернет на заняттях, знаходити необхідну інформацію);

•4.       стимулюють набуття навичок співпраці в команді і виконання особливої ролі в команді (не просто як "член групи"), студенти вчаться працювати разом для досягнення особливих цілей.

•5.       веб-квести ставлять проблемні питання, спонукаючи студентів до мислення на більш високому рівні, розвивають навички критичного мислення.

•6.       заохочують студентів  виконувати домашні завдання (студенти знають, на яких підставах оцінюватимуться їх роботи - рубрики - перш ніж вони їх почнуть виконувати). Веб-квести також утримують увагу студентів на певній меті    завдання  [7].         

По суті, веб-квести є міні-проектами, чітко структурованими та чітко вмотивованими.

Отже, Інтернет - ресурси можуть використовуватися студентами під час роботи над Інтернет-проектами, веб-квестами, та при спілкуванні з носіями мови за допомогою засобів синхронної та асинхронної комунікації.

 Література:

•1.     Коваленко Ю.А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.// Іноземні мови. - 1999. - №4. - с. 37-41

•2.     Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка// ИЯШ. - 2000. - №2,3.

•3.     Полат Є.С.  Метод проектов на уроках иностранного языка http://www.ioso.ru/distant/library/publication/iaproj.htm

•4.     Полат Є.С. Типология телекоммуникационных проектов.  http://www.ioso.ru/distant/library/publication/types.htm

•5.     Стрикун О.С. Навчання іноземній мові  шляхом використання мультимедійних технологій. http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Pedagogica/21872.doc.htm

•6.     Яценко Ю.С. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным языкам. - Преподаватель высшей школы в XXI веке. Международная научно-практическая Интернет-конференция. - 30 марта 2007 г. http://www.t21.rgups.ru/doc/5/21.doc

e-mail: cherniy.galina@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>