XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чернушич А. ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЇХ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЕКТІВ

Аріадна Чернушич

Донецький державний університет управління

ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕНЕДЖЕРІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЇХ ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЕКТІВ

В умовах широких міжнародних контактів сьогодні можливість спілкуватися з громадськістю різних країн, розвивати професійно-ділові та особисті контакти із зарубіжними партнерами, колегами, читати різні видання іноземною мовою є дуже важливій. В цьому контексті всі методики викладання іноземних мов мають бути націлені на спеціалізацію навчання та максимальну адаптацію студентів до майбутнього професійного контакту з іншомовним середовищем.

Щоб  задовольнити вимоги ситуацій, які виникають у  різноманітних сферах, навчити студентів здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування в межах засвоєного навчального матеріалу у процесі навчання іноземній мові необхідно використання  завдань спрямованих на  практичне застосування мови.                                        

Сам термін «завдання» вживається в  нашій роботі відповідно до його формулювання у «Загальноєвропейських рекомендаціях...2003р», де він  визначений «як  певна  цілеспрямована дія, виконання  якої індивід вважає необхідним з метаю досягнення певного  результату у  контексті проблеми, яку  слід  розв'язати; це є певним зобов'язанням, що  підлягає виконанню  або ж  метою, яку  слід досягти» (6, с10)

 Завдання можуть різниця  за  своєю суттю. Вони  можуть  включати творчу  діяльність (написання  твору), розв'язання  проблем ( кросворди), проведення презентацій, читання  та  відповідь  на  повідомлення (по e-mail),  або  контакт з представниками служби  сервісу та заповнення формулярів, читання  доповіді  та  обговорювання її  з  колегами. Такі завдання типу  «реального  життя» відрізняються від «педагогічних вправ, які являють  собою ціле спрямовані, взаємопов'язані дії, які  виконуються у  порядку наростання мовних та операційних труднощів, з  урахуванням послідовності становлення мовленнєвих навичок та  вмінь і  характеру реально існуючих актів мовлення» (5.с.373)  і лише опосередковано пов'язані із  завданнями з «реального  життя», і є комунікативними доки вони вимагають  від  учнів  розуміння, обговорення та  передачі  смислу з  метою реалізації комунікативної мети. Тому визначення компонентами  певних видів навчальної діяльності завдань, а  не  вправ, ми  вважаємо більш  доцільним.

Найкращим методом  навчання іноземній  мові в  основі  якого лежать завдання з «реального життя» і  який концентрує у  собі сучасні комунікативні методи навчання, є  метод проектів, що створює оптимальні  умови для формування умінь професійно орієнтованого спілкування та ефективної іншомовної комунікативно-пізнавальної діяльності студентів під  час  виконання  ними професійно орієнтованих проектів ( Е.М.Борисова; Т.М Мартьянова; Е. С. Полот; В,В, Титова та ін.)          

Аналіз теоретичних основ впровадження проектного методу у процес викладання іноземної мови, висвітлення типології проектів, послідовність етапів проекту розглянуто у  попередньої статті.

         Існує думка, що реально підготувати студентів до участі у проектній роботі не можливо, тому що така робота являє собою непередбачений динамічний процес. Але існують певні навички та вміння, які можна відпрацювати перед тим, як приступити до виконання проекту.

В  ролі  учасників  проектів, на сам перед, студенти мають  бути готові до  виконання завдань що спрямовані на формування умінь професійно орієнтованого читання. Таки вміння дають студентам змогу здійснювати пошук, перетворення та використання професійно вагомої інформації під час роботи над проектом, а також підвищувати свою професійну кваліфікацію та рівень володіння мовою в результаті ознайомлення із зарубіжним досвідом за фахом, що пов'язано передусім з читанням літератури, а останнім часом і з опосередкованим спілкуванням через Інтернет.

Розглянемо завдання, що спрямовані на формування умінь професійно орієнтованого читання під час виконання професійно орієнтованих проектів.

1.     Завдання на навчання розуміння основного змісту тексту у процесі ознайомлювального читання.

Цей вид читання є найбільш розповсюдженим у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів. Це читання про себе без вказівки на обов'язкове наступне використання здобутої інформації. Особливостями цього способу читання є високий темп ознайомлення з усім текстом, точність розуміння основного змісту та найбільш суттєвих деталей. Для досягнення цієї мети цілком достатньо розуміння 75% основного змісту за умови, якщо решта 25% не містить ключових положень, суттєвих для розуміння змісту всього тексту. Темп ознайомлю вального читання для різних мов буде дещо різнитися: для англійської та французької мов - 180 слів/хв., для німецької- 150 слів/хв.

У процесі роботи над текстом потрібно навчити учнів виконувати  завдання на:

•·        виділення в тексті для ознайомлювального читання різних рівнів змісту: предметного (факти), предметно-логічного (причинно-наслідкові зв'язки між фактами), спонукально-вольового (мотивів вчинків дійових осіб), емоційного;

•·        визначення основних смислових частин в навчальному тексті для ознайомлювального читання;

•·         розвиток вмінь знаходити в тексті одиниці основної смислової інформації;

•·         створення опорних смислових орієнтирів для виділення основної теми, думки, ідеї, смислу, головних фактів, змісту тексту;

•·         перевірку розуміння студентами основних смислових одиниць прочитаного тексту (використання невербальних і вербальних (рецептивних та репродуктивних) способів для досягнення розуміння іншомовних текстів);

•·        контроль ступеня  розуміння студентами основного змісту тексту;

Для розвитку вмінь ознайомлювального читання використовуються досить великі за обсягом тексти (до однієї сторінки навіть на початковому ступені), не складні для розуміння у мовному та змістовому відношенні, які містять 25-30% надлишкової, другорядної інформації.

•2.     Завдання на навчання повного розуміння змісту тексту у процесі вивчаючого читання.

Вивчаюче читання має своєю метою досягнення максимально повного точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації. Однією з цілей такого читання є формування в учнів умінь самостійно долати труднощі мовного та смислового характеру. Це вдумливе читання, яке здійснюється у повільному темпі - 50-60 слів/хв., а його об'єктом є "вивчення" не мовного матеріалу, а тієї інформації, що подається у тексті.

Читання в такому режимі вимагає цілеспрямованого аналізу змісту основі мовних явищ та логічних зв'язків. Тому має місце велика кількість регресій, зумовлених необхідністю перечитування окремих частин тексту для досягнення якомога точнішого розуміння змісту. Матеріалом для вивчаючого читання служать пізнавальні тексти, що містять значущу для учнів інформацію та мовні і смислові труднощі.

У процесі роботи над текстом потрібно навчити студентів виконувати завдання на:

•·        виділення провідних смислових частин в навчальному тексті для вивчаючого читання;

•·        на розвиток вмінь повно і точно розуміти деталі при читанні тексту;

•·        передтекстові мовленнєві завдання для спрямовування студентів на детальне розуміння основної теми, думки, ідеї, смислу, головних фактів, змісту тексту для читання завдяки виділення  смислових опорних орієнтирів;

•·        формулювання різних заголовків до смислових частин тексту і пропонування їх як зразків різних планів;

•·        виділення окремих місць (уривків) в навчальному тексті для їх аналізу та вибіркового перекладу;

•·        післятекстові мовленнєві завдання для вираження студентами розуміння деталей у змісті тексту для читання, використання невербальних і вербальних (рецептивних та репродуктивних) способів розуміння прочитаного

•·         визначення ступені  розуміння студентами повного і точного змісту тексту для читання;

•·         контроль повного і точного розуміння змісту тексту студентами;

Тексти, на базі яких формуються вміння вивчаючого читання, за своїм змістом і тематикою повинні задовольняти пізнавально-комунікативні потреби та інтереси студентів. Це мають бути нескладні автентичні або адаптовані тексти різних жанрів: науково-популярні, публіцистичні, художні, а також тексти прагматичного характеру: інструкції, рецепти Важливо навчити студентів користуватися різними довідниками, лінгвокраїнознавчим коментарем, поясненнями, висновками.    

•3.     Завдання на  навчання пошуку необхідної інформації у процесі вибіркового читання (переглядове читання).

Метою цього виду читання є формування уміння швидко (швидкість - 500 слів/хв.) переглянути текст або  ряд матеріалів (газет, журнальних статей, різноманітних програм та довідників, інших прагматичних матеріалів), для того щоб знайти конкретну інформацію і зрозуміти її повністю або основний зміст - залежно від конкретної комунікативної мети. Цей вид читання передбачає наявність в студентів сформованих умінь, необхідних для орієнтування в логіко-смисловій структурі тексту, знаходження та вибір нової чи заданої інформації, об'єднання в логічне ціле здобутої інформації з кількох джерел згідно з конкретною проблемою. Робота з текстом може завершуватись підготовкою повідомлення чи реферату.

У процесі роботи над текстом потрібно навчити студентів виконувати наступні завдання:

•·        на виділення в тексті для вибіркового читання одиниці необхідної чи цікавої інформації;

•·        на розвиток вмінь повно і точно розуміти деталі при читанні текстів;

•·        передтекстові мовленнєві завдання для спрямовування студентів на пошук інформації;

•·        післятекстові мовленнєві завдання для вираження студентами розуміння знайденої інформації різними способами згідно з особливостям навчання вибіркового читання;

•·        на контроль знаходження студентами потрібної інформації у процесі читання;

•·        на оцінювання і контроль ступеня сформованості в студентів умінь вибіркового читання;

•4       Завдання на  навчання мовної здогадки при читанні з опорою на контекст, рідну мову, словотворчі елементи:

•·         виділення в тексті для читання лексичних одиниць, які складають потенційний словник;

•·        співвідношення виділених лексичних одиниць з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, за схожістю з рідною мовою);

•·        підготовчі вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвої здогадки студентів.

•5       Завдання на  навчання прогнозування змісту тексту для читання за заголовком, початком тексту тощо:

•·        підготовчих до читання вправ, спрямованих на виділення  рівнів прогнозування (рівнів смислових і рівнів вербальних гіпотез) в тексті лексичних одиниць, які складають потенційний словник;

•·        виділення опор для прогнозування змісту тексту для читання (заголовок, початок тексту/перше речення, перший абзац/ключові слова, ілюстрація, відомості про автора та його творчість, запозичені з зарубіжної літератури);

•·        спрямованих на розвиток рівнів прогнозування змісту тексту (рівнів смислових і рівнів вербальних гіпотез).

•6       Завдання на  навчання вміння ігнорувати несуттєві деталі та подолати різні труднощі  в тексті:

•·        на виділення  в тексті для читання  деталей, які не несуть вагомого інформаційного навантаження;

•·        на навчання студентів ігнорування несуттєві для змісту деталі;

•·        на виділення в тексті для читання різних труднощів (лінгвістичних та смислових);

•·        передтекстові вправи, спрямовані на подолання фонетичних, лексичних і граматичних труднощів при читанні тексту;

•·        методично грамотне проведення вступної бесіди до читання тексту (відомості про автора, його творчість тощо);

•·        передтекстові завдання (запитання) для цілеспрямованої орієнтації студентів на розуміння предметного змісту тексту (фактів), логіки викладу (зв'язку між фактами), мотивів дійових осіб;

•·        зміна інструкції при повторному читанні тексту.

Таким чином, нами визначено типи професійно орієнтованих проектних завдань, що спрямовані на формування спеціальних умінь професійно орієнтованого читання у студентів під час виконання ними  професійно орієнтованих проектів що, на нашу думку, сприятиме удосконаленню підготовки професійно орієнтованого спілкування майбутніх фахівців - менеджерів.

Література:

•1.     Пассов Е. И. Коммуникативный  метод обучения иноязычному говорению: Пос. для учит. иностр. яз. - М.: Просвещение, 1985. С. 208

•2.     Арванітопуло Е. Г. Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи // Бібліотечка журналу «Іноземні мови». -Вип. 2. - К.: Ленвіт, 2003. С. 64

•3.     Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 2000. № 2. С. 3-10

•4.     Бєх П. О., Біркун Л. В. Концепція викладання іноземних мов в Україні //Іноземні мови.  1996. - № 2. - С. 3-8.

•5.     Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков).

•6.     Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання, доктор пед. наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. С. 273

•7.    Долинська Л.В., Черевко В.П. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів. Навчально-методичний посібник. - К.: Вид-во "Логос". -  2001. С. 100

•8.     Тітова В.В. Комплексне навчання іншомовленнєвої діяльності на базі проектної методики та модульно-рейтингової системи у вищому технічному навчальному закладі // Іноземні мови. - 2000. - № 1. - С. 38-41.

•9.      Haines S. Projects for the EPL classroom: Resource materials for teachers. - Walton-on-Thames Surrey: Nelson, 1989. - 108 p.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>