XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Черняхович О. РОЛЬ СИТУАТИВНОСТІ У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

аспірантка Черняхович Ольга

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Роль ситуативності у навчанні професійно орієнтованого діалогічного мовлення

У зв'язку з розширенням і поглибленням ділових і науково-виробничих контактів із зарубіжними країнами особливого значення надається вивченню іноземних мов. Заміна соціального замовлення на володіння іноземною мовою визначила нові підходи до мети навчання, до визначення навчального процесу як іншомовної мовленнєво-розумової діяльності, поставила вимогу переосмислення існуючої моделі методичної концепції навчання іноземної мови у вищому навчальному заході.

Процес оволодіння іноземною мовою розглядається як процес набування комунікативної компетенції - сукупності знань і умінь учасників міжкультурної комунікації, інтеракції в цілому, в спілкуванні в різноманітних умовах (ситуаціях) із різними комунікантами [1, с.77]- рівень якої повинен бути не нижче такого, що дозволяє використовувати мову практично, а метою навчання є засвоєння і оволодіння іноземною мовою як засобом вираження своїх думок.

Питаннями навчальних діалогів, які базуються на комунікативних засадах займалася низка видатних педагогів, психологів та методистів минулих років та сьогодення: Артемов В.А., Бех П.О., Биркун Л. В., Близнюк О.І., Панова Л.С., Гордій О. М., Леонт'єв А.А., Пассов Є.І., Перкас С.В., Петровська Л.А., Романенко Т. Л., Тешева М.М. та ін. Але на сьогодні питання навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення в контексті комунікативної методики лишається недостатньо вивченим.

Комунікативний підхід є пріоритетним у теорії та практиці навчання мов. Принцип комунікативності передбачає побудову процесу навчання іноземної мови як моделі процесу реальної комунікації (Ю. І. Пассов). Принцип комунікативності має на увазі збереження в навчально-мовленнєвій практиці основних характеристик і умов природного процесу спілкування: вмотивованість висловлювань, їх спрямування на конкретну особу, ситуативність, варіативність, емоційне забарвлення тощо [2].

Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню спеціалістом іншомовної мовленнєвої діяльності.

З огляду на те, що природній процес говоріння відбувається за умов внутрішньої чи зовнішньої потреби, то саме потреба та внутрішнє бажання висловитися є необхідною умовою спілкування іноземною мовою.  Для того щоб створити мотивацію спілкування іноземною мовою в навчальних умовах, потрібно використовувати ситуацію: мотив приховано в ситуації [5, с.124].

Ситуативність мовлення є однією з найважливіших психологічних особливостей діалогічного мовлення та одним із основних принципів навчання говоріння. Ситуативність, як принцип означає, що все навчання говорінню відбувається на основі і за допомогою ситуацій. Поняття «ситуація» в комунікативному методі розглядається в декількох площинах:

•·       ситуація, як основа навчання

•·       ситуація, як основа відбору і організації мовного матеріалу

•·       ситуація як спосіб презентації матеріалу

•·       ситуація, як умова формування навиків

Основу мовленнєвої ситуації становить певна проблема, яку в загальному можна описати як дефіцит інформації, протиріччя в способі виконання будь-якої діяльності, і яка в свою чергу є стрижнем ситуацій, які називають проблемними. Проблемні ситуації - це усвідомлене суб'єктом утруднення, шляхи подолання якого потребують пошуку нових способів дій [7].

Слід зазначити, що в процесі професійно орієнтованого навчання пріоритетність надається не будь-які ситуації дійсності, а лише таким, що спонукають до мовлення. Особливістю моделювання комунікативних ситуацій при професійно-орієнтованому навчанні є їх двоаспектний характер: по-перше вони повинні мати професійну значимість для студентів, задовольняти їх пізнавальний інтерес з фахового спрямування підготовки у ВНЗ, а по-друге - повинні давати змогу розкривати і реалізовувати іншомовні комунікативні здібності, необхідні в діяльності фахівців певної галузі. Щоб спонукати студентів до професійно орієнтованої мовленнєвої діяльності у формі професійного діалогу та використання при цьому необхідного іншомовного навчального матеріалу, потрібно створювати і пропонувати такі мовленнєві та не мовленнєві обставини і умови, в яких вони могли б реально опинитися і вчинити так чи інакше або здійснити перенесення на діючу в цих обставинах особу [6]. Прикладами таких обставин можуть бути наступні: "Applying for a job", "PC OS upgrade", "Buying/Selling computers/laptops", "Computer rendering services", "Brand-new technologies: Pros and Cons" тощо.

В цілому використання проблемних комунікативних ситуацій в навчанні іншомовного професійно орієнтованого спілкування сприяє не тільки успішному розвитку комунікативної компетенції студентів, але також стимулює формування моральних цінностей і світогляду майбутніх фахівців. Тому виникає потреба в моделюванні комунікативних ситуацій і реалізації їх у рольових і ділових іграх, які дають можливість студентам, як суб'єктам навчальної діяльності, усвідомити процесуальний і змістовий аспекти професійно-орієнтованого спілкування, виявити свою творчу індивідуальність, вдосконалити свої комунікативні та організаційні здібності.

Література:

•1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. - К.: Довіра, 2007. - 205с. - (Словники України)

•2. Гордій О. М. Проблемні комунікативні ситуації та діалогічне мовлення як основа розвитку творчого мислення у вивченні іноземних мов. Матеріали наукової Інтернет-конференції "Наука та практика 2007". - м. Полтава, Громадська асоціація «Аграрна наука та практика». http://www.pdaa.com.ua/

•3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению, 2-е изд. - М.: Просвещение, 1991. - 223с.

•4. Перкас С.В. Учебный диалог на уроках английского языка // ИЯШ. - 2000

•5. Рогова Т.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным язикам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991. - 287с.

•6. Романенко Т. Л. Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іноземного ділового спілкування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Українська наука в мережі Інтернет». http://intkonf.org/

•7. Шендерук О.Б., Пермінова В.А. Проблемні ситуації ф способи їх створення на заняттях іноземної мови. Матеріали наукової інтернет-конференції «Наука и образование без границ - 2007». http://www.rusnauka.com/

 

e-mail: olhass@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>