XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Четверик В.М. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

аспірантка, Четверик В.М.

Білоцерківський національний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В економічному просторі склалася думка про те, що досягнути бажаний рівень конкурентоспроможності можливо лише за достатнього рівня ефективності та фінансової стабільності діяльності сільськогосподарських підприємств, що, у свою чергу, залежить від стратегії розвитку персоналу та його професійно-кваліфікаційного рівня, а також від міри зацікавленості працівників у результатах роботи, що підсилюється мірою оплати за їхню працю.

В умовах реформування аграрного сектору економіки та інтеграційних процесів, підприємства стикаються з необхідністю швидкої адаптації до умов загострення конкуренції, в яких їм доводиться нині функціонувати. Базисом продуктивного оновлення сільського господарства є розвиток персоналу сільськогосподарських підприємств. Тому особливу увагу слід приділити підвищенню кваліфікації працівників сільськогосподарських підприємств, як одному із важливих пунктів цього процесу,  що слугує рушійною силою підвищення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання.

Нині питання підготовки та підвищення кваліфікації персоналу знаходяться у центрі уваги вчених - економістів. Внесок у дослідження даних проблем мають праці таких вчених як В.А. Савченка, І.Ф., С.О. Гудзинського,   В.В. Вітвіцького, С.І. Мельника, Н.І. Якуби, О.В. Ульянченко, О.А. Богуцького, Г.І.Купалової [1-5].

Підвищення кваліфікації персоналу - це професійно-технічне або вище навчання робітників чи фахівців з вищою освітою, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті працівниками знання, уміння та практичні навички на рівні вимог сучасного виробництва або сфери послуг [1].

На сучасному етапі розвитку економіки країни, висуваються принципові нові вимоги до рівня підготовки працівників, що, у свою чергу, тісно пов'язано із розвитком та інтеграцією сучасних наукових розробок. Тому основою адаптації персоналу до нових умов слугує підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки відповідно до вимог, що діють на ринку праці.

На наше глибоке переконання, питання професійно -  кваліфікаційного базису працівників у системі «персонал - підприємство - конкурентоспроможність» є настільки фундаментальним, що зволікання з його вирішення буде джерелом серйозних проблем  таких як непродуктивне виробництво, випуск продукції високої собівартості та низької якості, скорочення об'єму продаж та як наслідок втрата конкурентоздатності.

Отже, економічний розвиток держави, підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств можливо забезпечити лише за умови, що суб'єкти господарювання вчасно усвідомлять, що одна з провідних ролей в ефективності їх діяльності та в отримані запланованих результатів відводиться персоналу та його розвитку, а основою останнього слугує підвищення кваліфікації працівників, враховуючи вимоги і зміни світового інноваційно-наукового простору .

Література:

•1. Савченко В.А. Управління розвитком персоналу. - К., 2002. - 351 с.

•2. Трудовий потенціал села / І.Ф. Гнибіденко, С.О. Гудзинський,  В.В. Вітвіцький, С.І. Мельник, М.К. Орлатий, Н.І. Якуба. - К.: УАДУ, 2003.- 72

•3. Ульянченко О.В. Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: Монографія / Харк. Нац. аграр. Ун-т. - Х., 2006.- 357 с.

•4.  Михайлова Л.І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК.- С.: Видавництво «Довкілля», 2003.- 326 с.

•5.  Аграрна праця та соціальний розвиток села / О.А. Богуцький, Г.І.Купалова, М.К. Орлатий. - К.: Ін-т аграр. Економіки УААН, 1996. - 302 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>