XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чирва І. В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У БУРЯКІВНИЦТВІ

аспірантка, Чирва І.В.,

Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У БУРЯКІВНИЦТВІ

Основною проблемою підприємств агропромислового комплексу в Україні сьогодні є нестача ресурсів для здійснення навіть простого відтворення. В умовах, що склалися, інвестиційна проблема в сільському господарстві особливо загострилась [1]. За підрахунками Інституту аграрної економіки, для забезпечення інвестиційного процесу в сільському господарстві на рівні 1991 року упродовж 16 років (один рік кризи дорівнює двом рокам виходу з неї) необхідно щорічно майже 9 млрд. дол. США, а на рівні нормативної потреби в капітальних вкладеннях - 12 млрд. дол. США [2].

В українській економіці попит на інвестиції значно перевищує їх пропозицію, що в ринкових умовах призводить до їх високої вартості. Так, позичкові інвестиції (банківський, комерційний кредити, лізинг) сьогодні переважно невигідні для сільського господарства, оскільки у більшості випадків вони короткострокові й надзвичайно дорогі. Виходячи з обмеженості внутрішніх ресурсів, найбільш привабливим джерелом ресурсного забезпечення сільського господарства можуть бути іноземні інвестиції. Проте відсутність життєздатних виробничих механізмів поряд з низьким рівнем ліквідності більшої частини підприємств аграрного сектора створюють значні перешкоди для цього [1].

Сукупність властивих тій чи іншій країні політичних, соціально-економічних, фінансових, соціокультурних, організаційно-правових і географічних чинників, які приваблюють або, навпаки, відштовхують інвесторів, прийнято називати інвестиційним кліматом [3]. Це сукупність чинників, які визначають можливість здійснення, ефективність і міру ризику інвестиційної підприємницької діяльності. Ступінь сприятливості інвестиційного клімату для іноземних інвесторів А.Пересада визначає за сукупністю інвестиційних ризиків для цих інвесторів [4]. 

Забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва в регіоні полягає у створенні належних умов для нарощування обсягів виробництва аграрної продукції  й, отже, підвищення продовольчої безпеки; раціональному використанні природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища; удосконаленні систем ведення сільського господарства; впровадженні нових енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур [5].

Ефективність діяльності виробника залежить від наявності достатньої кількості інвестиційних ресурсів та раціонального, доцільного їх використання. Проте сільське господарство відчуває гостру потребу в інвестиціях, що зумовлено несприятливим інвестиційним кліматом.

Буряківництво - одна з небагатьох галузей, що за рівнем використання природно-економічного потенціалу є найбільш ін­тенсивною і для свого відродження потребує певних інвестицій [6] .

Кількість реалізації цукрових буряків за досліджуваний період скоротилася в 2 рази, як по Україні так і по регіону. А натомість повна собівартість зросла майже у двічі.

При визначенні потреби в інвестиціях для розвитку буряківництва важливе значення має доступність інформаційної бази щодо наявності основних засобів, їх структурного і якісного складу, особливо їх активної частини: тракторів, автомобілів, бурякозбиральних комбайнів, сівалок точного висіву, інших спеціальних робочих машин і устаткування, що використовуються у виробничому процесі [7].

Наявність бурякозбиральних машин по регіону скорочується протягом 2000 - 2011 років, з 1182 одиниць у 2000 році до 430 одиниць у 2011 році (більше ніж у два рази або на 64%). Що стосується гичкозбиральних машин і буряконавантажувачів їх кількість також зменшується, але не так стрімко, відповідно з 963 до 450 та з 544 до 322 штук. Якщо зменшується парк спеціалізованих машин, то відповідно будуть і зменшуватися площі посіву цукрових буряків або підприємства будуть змушені брати техніку в оренду.

Для визначення інвестицій в основний капітал області скористаємось даними Головного управління статистики в Полтавській області.

За досліджуваний період (2005-2010роки) розмір інвестицій у основний капітал зріс на 4606981 тис. грн. або на 124,2% у 2010 році становить 8315563 тис. грн.

У 2010 році порівняно з 2005 роком розмір інвестицій у сільське господарство, мисливство і лісове господарство зріс на 358651 тис. грн. або на 131,4%. Частка інвестицій у сільське господарство, мисливство і лісове господарство у загальній сумі інвестицій у основний капітал у 2005 році становить 7,36%; у 2006 році - 8,5%; 2007 році - 7,71%; у 2008 році - 8,74%; у 2009 році - 6,4%; у 2010 році - 7,6%.

Частка інвестицій у виробництво цукру коливається в межах 0,52% у 2005 році до 0,86% в 2010 році. Але найбільша частка інвестицій була досягнута у 2008 році і становить 3,93% або 347169 тис. грн.

Отже, провівши аналіз інвестицій бачимо, що у сільськогосподарське виробництво та цукрове надходить незначна частка інвестицій, що відповідно становить у середньому за 2005-2010 роки: 7,7% та 1,5% від загальної суми інвестицій по Полтавській області. Тому необхідно вжити ряд відповідних заходів для зростання потоку інвестицій до цієї галузі виробництва, а для цього необхідна інвестиційна привабливість галузі та сприятливе економічне середовище в регіоні.

Література:

1. Черевко Г.В., Іваницька Г.Б Інвестиційна привабливість аграрних підприємств // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. - Спец. вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003. - 549 с.

2. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє// Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення. - К.: Інститут аграрної економіки, 2001.-484 с.

3. Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы.- СПб.:"Издательский дом "Бизнес-пресса", 1999. - 608с.

4. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998. - 392с.

5. Спаський Г.В. Інвестування сільськогосподарського виробництва Закарпатського регіону / Економіка АПК, 2011, №2 с. 58.

6. Саблук П.Т., Коденська М.Ю., Власов В.І., та ін. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку.-К.:ННЦ ІАЕ, 2007.-388 с.

7. Коденська М.Ю. Методичні підходи щодо інвестування розвитку цукробурякового виробництва. - К.:ННЦ ІАЕ, 2005. - 46 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>