XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чиженко І. О., Єнчева Г. Г. ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ТА АКРОНІМІВ ФАХОВОЇ МОВИ АВІАЦІЇ

Cтудентка Чиженко Інга Олексіївна,

Національний авіаційний університет, м. Київ

науковий керівник Єнчева Г. Г.

ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ТА АКРОНІМІВ ФАХОВОЇ МОВИ АВІАЦІЇ

            Сучасне мовознавство займається вивченням складних питань, серед яких важливе місце займають саме проблеми перекладу. Кількісне зростання словникового складу зумовлює раціоналізацію мови, економію номінативних та словотворчих зусиль. Одним з яскравих проявів раціоналізації мовленнєвої діяльності та оптималізації мовотворчих процесів є явище скорочення лексичних одиниць. Дослідження механізмів скорочення слів та їх ролі у процесах вербалізації сучасної англійської мови вважається актуальною проблемою сучасної лінгвістики.

Переклад акронімів та абревіатур є актуальною темою для вивчення, але протягом останніх десятиліть йому приділяється особлива увага. Проблеми скорочення лексичних одиниць як специфічного мовного феномену в сучасних мовах привертали увагу багатьох дослідників. Вони розглядаються в численних статтях та окремих роботах українських, російських та зарубіжних авторів. До числа найбільш вагомих робіт з цих питань слід віднести роботи В.В. Борисова, В.І. Карабана, Л.Л. Нелюбина, С.І. Влахова, С.П. Флорина [2, с. 375].  

Авіаційна науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень - як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті [1, с. 132].

За визначенням скорочення є ширшим поняттям, ніж акронім або абревіатура. Скорочення - це такий спосіб словотвору, суть якого полягає у відсіканні частини основи, що або збігається зі словом, або являє собою словосполучення, об'єднане загальним смислом [4, с. 125].

Абревіатура (лат. аbbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Вживаються в усній та писемній мові [4, с. 45].

Акроніми (від "акрос" (крайній, верхній) і "онома" (ім'я)) - мовні одиниці, утворені зазвичай від початкових літер, елементів або цілих слів, що входять до вихідного словосполучення, і набувають фонетичну будову та відповідну орфографію слова [4, с. 75].

Карабан В.І. пропонує розрізняти такі способи перекладу, які часто використовуються саме під час перекладу абревіатур та акронімів фахової мови авіації [5, c. 448]:

•1)     Транскодування (транскрибування або транслітерування) скорочення.

•2)     Переклад відповідною повною формою слова або словосполученням.

•3)     Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням або інакше кажучи переклад відповідним скороченням.

•4)     Транскодування повної (вихідної) форми відповідного скорочення.

Як засвідчив матеріал дослідження найчастотнішим способом перекладу абревіатур та акронімів є транскодування скорочення. Якоїсь певної закономірності щодо вибору між транскодуванням та перекладом повних форм відповідних скорочень, очевидно, немає, однак слід зауважити, що існує тенденція до транскодування англійських широко вживаних скорочень, що позначають назви організації, агентства, об'єднання, організації тощо, наприклад: ICAO - International Civil Aviation Organization - ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації, AFIL - air-filed flight plan - АФІЛ - переданий з борту план польоту, CEAC - Committee for European Airspace Coordination - СЕАК - Європейський координаційний комітет із використання повітряного простору [3,с. 25].

Наступним, досить уживаним способом перекладу абревіатур та акронімів є переклад відповідною повною формою слова або словосполученням. Цей спосіб використовується тоді, коли у мові перекладу відсутнє відповідне скорочення, причому для перекладу необхідно визначити повну форму скорочення у мові оригіналу (за словником або текстом оригіналу). Якщо в оригіналі скорочення вживається кілька разів, перекладач може ввести у текст перекладу відповідне скорочення у дужках після подання повної форми скорочення і далі у тексті перекладу вживати відповідне скорочення українською мовою [2, с. 235]. Наприклад: GA - gliding angle - кут планерування, ESRO - European Space Research Organization - Європейська організація з космічних досліджень, AIDS - aircraft intergrated data system - комплексна бортова система збирання і накопичення даних, BABS - beam approach beacon system - система приводу літаків за променем радіомаяка [3, с.37].

Серед способів перекладу абревіатур та акронімів слід також виокремити спосіб створення абревіатури на основі українського перекладу відповідного терміна. Такий спосіб передбачає наявність еквіваленту в українській мові. Краще за все, коли це вже усталена одиниця в мові. В мові перекладу скорочення може бути побудоване за тією ж моделлю, що й у мові оригіналу (наприклад, АJЕ - ПРД "повітряно-реактивний двигун"), або за іншою моделлю (наприклад,  blstg pwd - ВР "вибухова речовина").

Розглянемо ряд прикладів саме авіаційних скорочень, які передаються українською мовою сталими відповідниками: ACC - area control centre - РДЦ (Районний диспетчерський центр), AGC - automatic gain control - АРП (автоматичне регулювання підсилення), APU - auxiliary power unit - ДСУ (допоміжна силова установка), ARP - aerodrome reference point - КТА (контрольна точка аеродрому) [3, c. 67].

Отже, проведене дослідження показало, що найбільш розповсюдженим способом перекладу абревіатур і акронімів є транскодування відповідного скорочення. Також, слід зазначити, що під час перекладу абревіатур та акронімів фахової мови авіації перекладач повинен бути максимально уважним, адже переклад цих лексичних одиниць вимагає використання точного відповідника, який вдало та точно передаватиме значення слова мови оригіналу.

Література:

•1.     Борисов В.В. Абревіація та акроніми. Військові та науково-технічні скорочення в іноземних мовах. -  М.: Наука, 2004р. - С. 132 - 135.

•2.     Влахов С.І, Флорин С.П. Непереводимое в переводе. - М.: Р. Валент, 2006. - 360 с.

•3.     Гільченко Р.О. Англо-український навчальний словник авіаційтих термінів. - К.: Київ, 2005. - 220 с.

•4.     Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. - К.: Либідь, 2001. - 156 с.

•5.     Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. - 576 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>