XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чиженко І.О., Сітко А.В. ПРИЙОМИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Cтудентка Чиженко Інга Олексіївна,

Національний авіаційний університет, м. Київ

науковий керівник Сітко А.В.

ПРИЙОМИ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

            Сучасне мовознавство займається вивченням складних питань, серед яких важливе місце займають саме проблеми перекладу. Як відомо, проблема питальності є однією з центральних у сучасній лінгвістиці. Незважаючи на важливість цієї теми, переклад англійських риторичних питальних реченнь залишається на сьогодні ще маловивченим. Дослідження становить великий не лише теоретичний, але й практичний інтерес для граматики англійської й української мов та теорії і практики перекладу, адже переклад таких речень у прагматичному аспекті тісно пов'язаний з їх граматичною будовою, яка несе додаткові прагматичні значення, не виражені іншими мовними засобами.

         Риторичне питання як синкретичний функціональний тип синтаксичних одиниць має диференційні ознаки питальних і розповідних речень. Традиційно такі конструкції зараховують до питальних, розглядаючи їх як питальне речення в його вторинній функції, як інтерпретоване вживання питальної форми. Риторичні питальні речення виражають стверджувальне чи заперечне судження і характеризуються як особливий стилістичний прийом, який служить для експресивності та увиразнення висловлювання. Зокрема, риторичне питання репрезентує експресивність та високу емоційність висловлення, що полягає у контрастному конфлікті між формою та змістом, оскільки ілокутивна сила таких конструкцій не відповідає мовному значенню, закріпленому за структурою питального речення.

         Проте риторичне питання є неоднорідною синтаксичною одиницею як з погляду структури, так і з позиції семантики. Про це свідчить хоча б відсутність єдиного й усталеного терміна на їх позначення. Так, Л. Кадомцева, О. Гвоздєв застосовують традиційний термін "риторичне питання" [3; 62]. На думку Л. Соловйової та Н. Лисенкової, - це "псевдопитання" [2; 116]. Ми будемо послуговуватися традиційним терміном "риторичне питання", оскільки ним найточніше передається специфіка таких питальних речень як мовленнєвих актів, свідомо використовуваних мовцем.

         Англійські риторичні питальні речення перекладаються переважно наступними способами: відповідним риторичним питанням, заміною риторичного питання констативом, заміною риторичного питання окличним реченням [1; 366].

         Як засвідчив матеріал дослідження, найчастотнішим способом перекладу риторичних питань є переклад відповідним риторичним питанням, наприклад: "The boat moved ahead slowly and he watched the airplane until he could no longer see it. I wonder what the sea looks like from that height?" [5; 40]. - Човен поволі посувався вперед, і старий проводжав поглядом літак, аж поки він зник з очей. Цікаво, як виглядає море з такої височини? [4; 42].

         Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що під час перекладу даного пильного речення використано прийом синтаксичного уподібнення. На нашу думку, переклад є адекватним та відповідає усім нормам мови перекладу.

         Наступним, досить уживаним способом перекладу риторичних питань є заміна риторичного питання констативом (твердженням), наприклад: "He was still bearing the pull of the fish across his shoulders but he placed his left hand on the gunwale of the bow and confided more and more of the resistance to the fish to the skiff itself. How simple it would be if I could make the line fast?" [5; 44]. - Його плечі, як і раніше, здержували натяг снасті, проте він сперся лівою рукою на носовий закрайок і чимраз більше перекладав той тягар на самий човен. Як було б просто, коли б я міг припнути снасть до борту [4; 45].

         Аналізуючи даний приклад, ми бачимо, що під час перекладу було використано трансформацію додавання "припнути снасть до борту", з метою уточнення та пояснення вихідного тексту.

         Серед способів перекладу риторичних питань слід також виокремити спосіб заміни риторичного питання окличним реченням, наприклад: "I have no cramps and I feel strong. It is he that has the hook in his mouth. But what a fish to pull like that? He must have his mouth shut tight on the wire" [5; 28]. -Я ще при силі, й корчі мене не беруть. Та й гачок не в мене у рот, а в неї. А рибина ж яка, щоб отак тягти! Певне, міцно прикусила повідець [4; 29].

         У наведеному прикладі видно, що перекладач послуговувався прийомом синтаксичного уподібнення, і на нашу думку, переклад вище зазначеного речення є адекватним.

         При цьому слід зазначити, що у більшості випадків переклад риторичних питань здійснено за індивідуальним рішенням перекладача, що у кожному випадку визначалось на основі аналізу широкого контексту. Отже, найуживанішими способами перекладу риторичних питань є переклад відповідним риторичним питанням, заміна риторичного питання констативом та заміна риторичного питання окличним реченням.

Література:

•1.     Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. - 608 с.

•2.     Соловьева Л.В. Псевдовопросительные предложения-высказывания в акте коммуникации (на материале публицистики) // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза. - Вып. 272. - М., 1986. - С. 96 - 116.

•3.     Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг.ред. І.К. Білодіда. - К.: Наук, думка, 1972. - 516 с

•4.     Хемінгуей Е. Старий і море / Пер. з англ. В. Митрофанова. - К.: Котигорошко, 1993. - 96 с.

•5.     Hemingway E. The Old Man And the Sea. - K.: DniproProgress Publishers, 1991. - 179 p.

 

e-mail: inga90@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>