XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чмель Г.С. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Чмель Ганна Сергіївна

Національний Технічний Університет України «КПІ»

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

У сучасному середовищі необхідною умовою модернізації освіти є якісне володіння іноземною мовою. В рамках нового підходу до навчання іноземним мовам підкреслюється досконале володіння мовним матеріалом, комунікативними уміннями, здатністю  використовувати ці знання і уміння для вирішення конкретних комунікативних задач у ситуаціях спілкування.

Питання вдосконалення контролю і оцінки знань, умінь та навичок неодноразово розглядалися викладачами іноземних мов. Для перевірки успішності навчання використовуються різноманітні форми, методи та прийоми контролю. У практиці застосовуються наступні види контролю:

•·  поточний контроль (найпоширеніший та найдієвіший); 

•·  тематичний контроль (оскільки  іноземна мова зазвичай вивчається блоками тем); 

•·   періодичний контроль (проводиться з метою перевірки матеріалу великого обсягу);

•·   підсумковий контроль (що охоплює перевірку всього  вивченого  матеріалу).

На сьогоднішній день найпоширенішою формою контролю в галузі викладання іноземних мов є тестовий контроль. Тестування в навчанні іноземній мові проводять для виявлення рівня досягнення в певному виді діяльності; здібностей до певного виду діяльності; труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих способів їх подолання. На практиці викладачі використовують перший вид тестування.

На сучасному етапі багато викладачів іноземних мов тестування проводять з використання комп'ютерної техніки, оскільки комп'ютер має цілий ряд властивостей, які необхідні для ефективної організації процесу навчання. За допомогою комп'ютера можна фіксувати та аналізувати відповіді студентів, є можливість фіксувати час, що студент витрачає на виконання певного завдання, надання комп'ютером допомоги, якщо виникають труднощі [1]. Особливо необхідним стає тестування з використанням комп'ютера у самостійному та індивідуальному навчанні.

Розробка тестів з англійської мови професійного спрямування - це повсякденна проблема, з якою викладач зіштовхується у своїй практиці. Складання тестів вимагає дотримуватися певних правил. Тест має містити збалансований та рівноцінний за складністю узагальнений матеріал. Тестові завдання мають бути спрямовані на перевірку різних видів мовленнєвої діяльності. Для перевірки тестів складаються ключі. Після виконання тесту нараховуються бали за кожне правильно виконане завдання та підраховується загальна кількість балів.

Серед тестових завдань можна виділити наступні:

- запитання-відповідь,

- правильно-неправильно,

- множинний вибір,

- заповнення пропусків,

- доповнення,

- добір/зіставлення,

- переформування,

- відновлення,

- підстановка,

- переклад,

- твір,

- монолог.

Тести є не тільки «найекономнішою формою контролю» [2], але і об'єктивнішим показником ступеня засвоєння студентами мовного матеріалу, ніж поточні, індивідуальні перевірки. Систематичне тестування стимулює активність і увагу студентів, підвищує їх відповідальність при виконанні завдань. Результати тестування дозволяють викладачу внести необхідні корективи у навчальний процес і тим самим попередити повторення помилок. Науково обґрунтоване та методично грамотно організоване тестування дозволить викладачу іноземної мови підвищити ефективність вивчення іноземної мови.

Література:

1. Биконя О.П. Використання текстового процесора у навчанні ділової англійської мови // Іноземні мови. - 2007. -  № 1 - С. 33-38.

2. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения  иностранным языкам в средней школе. - М., 1991. - 285 с.

3. Тодорова Н.Ю. Стан контролю рівня володіння англійською мовою в немовних ВНЗ України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2034/1/state.pdf

4. http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Philologia/23936.doc.htm

 

e-mail: annachmel@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>