XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чмель В.В. ТЕСТУВАННЯ - ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Чмель Вікторія Володимирівна

Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕСТУВАННЯ - ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ

  Соціально-економічні умови, що склалися в Україні на сучасному етапі, вимагають від молодого покоління володіння науковими знаннями на високому рівні. Реформування змісту вищої освіти, її наближення до міжнародних стандартів забезпечує вирішення цього завдання. Тому проблема виміру якості знань і вмінь студентів набуває особливого значення. Не можна не враховувати той факт, що питання оцінювання пов'язане, насамперед з тим, що контроль має бути об'єктивним і давати викладачеві інформацію про результати навчального процесу. Але у практичній діяльності оцінка часто позбавлена цієї об'єктивності. З цього випливає, що існує потреба у пошуку об'єктивних методів, методик і засобів оцінювання знань та вмінь студентів.

  Необхідність підвищення якості підготовки спеціалістів в умовах докорінної зміни освіти стимулює пошук нових форм і методів організації навчального процесу, застосування прогресивних технологій навчання в умовах ринкової економіки. Відповідно, навчальний процес повинен враховувати тенденції суспільного і психологічного розвитку молоді, а форми і методи реалізації навчального процесу - принципи демократії, академічних свобод, справедливості, конкуренції, всеохоплюючого контролю і самоконтролю, дисципліни та відповідальності, співробітництва студентів та  викладачів.

  Очевидно, що будь-який процес навчання вимагає постійного контролю. Традиційні методи (іспити, заліки, контрольні роботи, реферати, тощо) потребують багато часу та містять елемент суб'єктивного ставлення викладача. Тому впровадження тестування в навчальний процес у поєднанні з комп'ютерними технологіями  забезпечує  оперативний зворотній зв'язок, максимальну автоматизацію перевірки тестових завдань. Це спрощує перевірку знань студентів, робить її об'єктивною, доступною, повсякденною, дешевою, а якість знань студентів - високою, адже тести можна використовувати не тільки для контролю, але й для навчання. Саме тому комп'ютеризоване тестування набуває актуальності в умовах професійної підготовки фахівців.

  Тестування розглядається сьогодні, в основному, як спосіб ефективної перевірки результатів навчання чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності. Для діагностики успішності навчання розробляються спеціальні методи, що різними авторами називаються тестами навчальних досягнень, тестами успішності, дидактичними тестами і навіть тестами викладача (під останніми можуть матися на увазі тести, призначені для діагностики професійних якостей педагогів).

   Тестування в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення:

рівня досягнення в певному виді діяльності;

здібностей до певного виду діяльності;

труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих способів їх подолання.

         Тестовий контроль або тестування як термін означає у вузькому смислі використання і проведення тесту, і в широкому - як сукупність етапів планування, складання і випробування тестів, обробки та інтерпретації результатів проведення тесту [1, 271].

         У навчанні іноземних мов застосовується лінгводидактичне тестування. Лінгводидактичним тестом називається підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють виявити в учасників тестування рівень їх мовної або комунікативної компетенції та оцінити результати тестування за заздалегідь встановленими критеріями [1,271]. Основними показниками якості лінгводидактичного тесту є валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність [2,219]. Валідність тесту означає його придатність для визначення рівня володіння певними іншомовними мовленнєвими навичками і вміннями. Надійність - це необхідна умова валідності тесту. Надійність тесту визначається стабільністю його функції як інструмента вимірювання. Надійний тест дає приблизно однакові результати при повторному застосуванні. Диференційна здатність вказує на здатність тесту виявляти студентів з достатнім та недостатнім рівнем володіння іншомовними навичками та вміннями. Практичність  визначає [1, 273]: доступність та посильність інструкцій тесту і змісту тестових завдань для розуміння тих, хто виконує тест; простота організації проведення тестування в різних умовах; простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки. Економічність передбачає мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тесту від планування до видання.

          Важливою відмінністю тестування від інших форм контролю є охоплення всіх студентів під час перевірки засвоєння ними мовного матеріалу. Систематичне проведення тестів у формі невеликих за об'ємом контрольних завдань стимулює активність та увагу студентів на заняттях, підвищує їх відповідальність при виконанні домашньої роботи.

          Результати перевірки тестів для викладача, з одного боку, є показником рівня знань студентів, а з іншого, дозволяють йому проаналізувати свою власну роботу, внести корективи у навчальний процес і тим самим попередити повторення помилок студентами. 

            Отже, тестування - багатофункціональний метод, який дозволяє швидше зрозуміти, як краще далі працювати зі студентом, а також допомагає викладачу скоригувати курс навчання.

Література:

  1.  Методика навчання іноземної мови у середніх навчальних закладах. - К., 1999. - 327 с.

  2. Методика обучения иностранным языкам в начальной и общеобразовательной школе. - Ротов Н/Д, 2004 . - 314 с.

 

e-mail: vickychmel@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>