XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чубата В.Ю., д.е.н. Нападовська Л.В. ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ

Чубата В.Ю.  

д.е.н., проф., Нападовська Л.В.

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТУ

м. Вінниця

                                      ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ

У статті розкрито сучасні підходи до вдосконалення обліку витрат на збут, розглянуто сутність витрат, їх місце в системі бухгалтерського обліку. Дано критичний аналіз основних проблем та перспектив. Запропоновано напрями  удосконалення обліку витрат, зокрема шляхом  додаткового використання нових статей витрат .

In the article the modern going is exposed near perfection of account of charges on a sale, essence of charges is considered, their place in the system of record-keeping. The walkthrough of basic problems and prospects is given.

Directions  of improvement of account of charges are offered, in particular by  the additional use of new items of expenses .

В ринкових умовах господарювання головним завданням підприємства є забезпечення ефективної збутової діяльності та формування конкурентоспроможної організаційної структури як елементу системи управління збутовою діяльністю. Адже витрати визнаються в обліку, коли існує ймовірність зменшення майбутніх економічних вигод, пов'язаних із зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, що може бути достовірно визначено [2].

Для підвищення ефективності збуту продукції викорис­товують багатоканальні системи розподілу продук­ції. Кожен виробник на основі маркетингових дослі­джень ринків збуту своєї продукції визначає струк­туру можливих каналів розподілу, їх зв'язок зі споживачами .

Мета  статті: дослідження теоретико-методологічних аспектів обліку витрат на збут та розробка практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

         Проблеми організації і методики обліку витрат є предметом дискусії науковців. Більшість наукових публікацій і дисертацій присвячені саме цій тематиці.

Значний внесок у розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку витрат зробили українські та зарубіжні вчені: Безверхий К., Островська О.Б, Іваненко О.В., Колісниченко О.Є., Огерчук Ю.В. Гудзенко Н.М.

Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання обліку витрат на збут потребують подальшого наукового дослідження та уточнення.

   Слід зазначити, що більша частина наукових розробок носить переважно теоретичний характер. Зокрема, не знаходять відображення проблеми управління витратами на виробничих підприємствах і зокрема на хлібопекарних підприємствах.
   Аналізуючи ринок хлібобулочних виробів, необхідно враховувати його особливості і специфіку діяльності, яка обумовлена віднесенням хліба до продуктів першої необхідності. Споживчий попит на нього відносно стабільний, що можна пояснити різною роллю хлібобулочних виробів в раціонах харчування окремих соціальних груп населення.
   Невисокий рівень життя значної частини суспільства веде до того, що хліб продовжує залишатися основним продуктом харчування. [4]

Тому бухгалтерський облік повинен виконувати такі завдання як  вибір об'єктів обліку та пов'язаних з ними витрат; оцінку ефективності розміру витрат; відображення виробничих процесів з метою управління збутом, класифікація витрат при визначенні собівартості продукції, формування внутрішньої звітності по виробничим процесам [3].

Можна зауважити, що облік реалізації посідає одне з найважливіших місць у бухгалтерському обліку та забезпечує підприємство такими даними як інформацію про збут і реалізацію продукції, товарів, робіт і послуг, планування об'ємів реалізації, встановлення оптимального рівня цін, кон'юнктуру окремих ринків збуту, очікуваний прибуток від збуту та інші.

З метою управління процесом збуту продукції підприємство має виконувати наступні завдання :

-  Формувати  збутову політику під­приємства, як основу вдосконалення системи збуту;

-  визначати пріоритети, на які доцільно орієнтувати збутову політику;

-  розглянути загальну модель формування збуто­вої політики, а також доцільність документально­го закріплення збутової політики;

-  визначити основні завдання маркетингового під­розділу та функції керівника маркетингового від­ділу;

-  досліджувати напрями оптимізації планування продажів .

Гострою проблемою на сьогодні є те, що підприємства в обліку не виділяють витрат на збут. Бухгалтер відносить ці витрати на адміністративні витрати Такі дії викривляють інформацію, що наводиться в звітності.

Цілі збуту продукції виходять із цілей підприємства, серед яких переважає максимізація прибутку. Тобто досягнення мак­симального прибутку можливе лише за умов успіш­ної реалізації таких завдань у сфері збуту.

Вивчення зарубіжного досвіду щодо питань становлення оптимального складу (переліку) статей витрат, в тому числі і матеріальних, дозволяє стверджувати, що одним із можливих варіантів для вітчизняних хлібопекарних підприємств є досвід Данії. Облік витрат в Данії [3], як зазначається в економічній літературі ведуть за такими статтями:

• матеріали;

• оплата праці, в тому числі:

• заробітна плата робітників;

• винагороди робітникам;

• інші види оплати.

• оплата за оренду виробничих приміщень;

• маркетингові витрати;

• амортизація;

Встановлено, що відсутність окремої статті витрат  "Маркетингові витрати" у складі витрат на збут не надає можливості оцінити ефективність маркетингу, як напрямку діяльності підприємства; вплив маркетингових витрат на обсяг реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), на кінцевий фінансовий результат.

Ознайомлення з діючою практикою обліку на вітчизняних хлібопекарних підприємствах свідчить, що можливості застосування позитивного зарубіжного досвіду є достатньо широкими. Багато спільних рис забезпечують безболісний перехід до ведення обліку витрат за методикою зарубіжних країн. Одночасно, виділення, наприклад, в складі витрат на збут такої статті, як маркетингові витрати під відповідним номером  субрахунку 931, але кожне підприємство згідно наказу про облікову політику самостійно визначає який субрахунок використовувати і в якій статті витрати виділяти так як у практиці вітчизняних хлібопекарних підприємств така стаття відсутня, (тому це  або на нашу думку введення ) забезпечить належний рівень пошуку каналів збуту, що, в свою чергу, сприятиме зростанню прибутковості виробництва. [4]

Можна також запропонувати ввести групування організацій-споживачів продукції за критерієм дотримання умов договору та платіжної дисципліни. Практичне втілення цієї пропозиції може знайти своє відображення через розробку і складання спеціальних аналітичних таблиць, які б відображали терміни оплати згідно договору і фактично здійснений розрахунок. [4]

Коли підприємство намагається охопити всі канали збуту (великий гурт, супермаркети, ринки, роздріб), воно повинно мати дуже швидкий і достовірний зв'язок із клієнтом. Це дає змогу знати його вподобання, запити й оперативно реагувати на зміну кон'юнктури. [4]  За таких умов компанія виробляє не те, що хоче, а те, що бажає споживач. Найбільш суттєвий вплив на витрати здійснюють функціональні фактори пов'язані із його успішним функціонуванням. До цих факторів ми відносимо :

а)  залучення додаткової робочої сили;

б)  комплексне управління якістю - впевненість, що якість продукції є одним із головних факторів, що забезпечують конкурентну перевагу;

в)  раціональне використання потужностей

г)  ефективність планування підприємства з точки зору внутрішньозаводської логістики;

д)  використання зв'язків із постачальниками і замовниками в контексті ланцюжка цінностей і витрат підприємства.

Висновки. Таким чином, проведені нами дослідження дозволили виявити необхідність виокремлення маркетингових витрат в окрему статтю, що сприятиме більш достовірному визначенню собівартості реалізації окремих видів хлібобулочних виробів. До складу статті маркетингові витрати ми пропонуємо відносити витрати на формування маркетингових комунікацій. Однак виділення окремою статтею маркетингових витрат у складі прямих витрат можливе лише за умови їх використання на конкретний вид хлібопекарної продукції та й то разово. Доцільніше відносити ці витрати до непрямих та включати їх до собівартості окремих виробів шляхом розподілу пропорційно обсягам реалізації.

Література:

1.  П(С)БО16 «Витрати», від 31.12.1999р. № 318.

2.   Гудзенко Н.М.\\ Облікова інформація як основа управління збутом\ Збірник наукових праць ВДАУ, 2002, №11, с. 163-167

3.  Огерчук Ю.В. Організування збутової діяльності підприємств: Автореферат дисертації к.е.н.: / Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. - 20 с.

4.  Іваненко О.В., Колісниченко О.Є.\\ Оцінювання збутової діяльності підприємства\ Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, №5, с. 125-129

 

e-mail:  vika2703@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>