XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чубенко А. В. ПРОБЛЕМИ ТАКТИЧНОЇ КОМБІНАЦІЇ

Чубенко Анна Валентинівна

викладач кафедри експертно-криміналістичного забезпечення ОРД Національної академії СБ України

ПРОБЛЕМИ ТАКТИЧНОЇ КОМБІНАЦІЇ

Сучасний етап розвитку криміналістики характеризується активним, цілеспрямованим пошуком ефективний шляхів удосконалення слідчої практики на фундаментальній теоретичній основі. Реалізацією цієї закономірної тенденції, обумовленої специфікою «службової» функції науки, і пояснюється той факт, що в останні роки у криміналістиці сформувалася низка перспективних напрямів, пов'язаних з дослідженням актуальних в теоретичному і важливих у практичному відношеннях проблем методики розслідування злочинів.

Пошук ефективних форм організації взаємодії слідства і дізнання, призвели науку і практику до ідеї комплексного виконання тактичних завдань розслідування у формі тактичної операції та тактичної комбінації.

Р.С. Бєлкін (1993 р.), вважав, що всі запропоновані визначення розглядають тактичну операцію як систему слідчих та інших дій, але не як систему прийомів у рамках однієї слідчої дії. На думку цього знаного криміналіста-науковця, концепція тактичних операцій у її існуючому вигляді не охоплює собою поняття «слідчих хитрощів». Тому, Р.С. Бєлкін запропонував замінити термін «тактична операція» терміном «оперативно-тактична комбінація», як найбільш точний, і містить у собі не лише систему прийомів у рамках однієї слідчої дії, але й поєднання таких дій.

Прибічники даної точки зору, з'ясовуючи сутність цих двох категорій, посилаються на теорію прийняття рішень, теорію операцій та визначення військової операції, яке міститься в навчальних та наукових джерелах з військової справи.

Теорія прийняття рішень розглядає операцію як організовану діяльність у будь-якій галузі життя, об'єднану єдиним задумом, яка спрямована на досягнення певної мети і має характер повторюваності, тобто багаторазовості (С.А. Саркісян, 1977 р.). Є.С. Вентцель (1980 р.) визначив операцію як будь-який захід (система дій), об'єднаний єдиним задумом і спрямований на досягнення певної мети.

Комбінацію визначають, як сполучення, поєднання, взаємообумовлене розташування низки переважно однорідних предметів чи прийомів (А.Є. Михальчук, 1991 р.).

Як бачимо, інтерпретація цих двох понять суттєво відрізняється, однак окремі науковці не вбачають відмінностей між тактичною операцією і тактичною комбінацією, а якщо і вбачають, то вкрай несуттєві. Так, О.М. Васильєв (1976 р.) зазначав, що тактичний прийом, складається фактично з декількох прийомів, які мають більш-менш самостійний характер, тому останній вид тактичних прийомів іноді іменують складними прийомами або тактичними комбінаціями. Тут, же О.М. Васильєв зазначив, що більш правильно було б назвати їх тактичними завданнями, які складаються з груп тактичних прийомів.

М.О. Селіванов (1976 р.), також вважає допустимим називати тактичну комбінацію складним тактичним прийомом. Не бачить різниці між аналізованими категоріями і В.І. Шиканов (1975 р.), вважаючи, що термін «тактична комбінація» використовується тоді, коли бажають підкреслити, що відповідна тактична операція пов'язана з особливо складними, багатоходовими розрахунками, заснованими на рефлексивному аналізі, і припускає широке використання оперативних можливостей органів дізнання.

На нашу думку, розбіжності у поглядах і підходах до розуміння тактичної операції і тактичної комбінації зумовлені неправильним перенесенням поняття військової операції у криміналістику, без його глибокого та критичного осмислення.

Так, у військових енциклопедичних виданнях операція тлумачиться не лише як сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем та часом битв, боїв та ударів, але і маневрів різнорідних військ (сил), які проводяться одночасно і послідовно за єдиним задумом і планом для виконання завдань на театрі воєнних дій. А маневр є ні що інше, як пересування військ для створення вигідного групування сил і засобів з метою нанесення поразки противнику.

Тобто, маневр є комбінацією сил при виконанні завдань воєнного характеру. Звідси, комбінація, маневр є складовою військової операції. У військовій справі, комбінація - система різноманітних прийомів у рамках однієї певної дії, наприклад, захоплення «язика». Однак таке захоплення може бути складовою частиною, маленькою, однак вкрай потрібною деталлю масштабної операції по захопленню стратегічно важливого плацдарму.

На практиці, як у військовій справі так і судово-слідчій діяльності різниця між вище зазначеними поняттями затушовується. Військові термін «комбінація» взагалі не використовують, а при виконанні різноманітних завдань говорять про операції по виконанню цих завдань.

Проведений аналіз слідчо-оперативної практики показав, що для вивчення механізму проведення тактичної комбінації, як системи тактичних прийомів у рамках однієї слідчої дії, уявити таку комбінацію, а тим більше провести її в чистому вигляді майже неможливо. У будь-якому випадку проведенню конкретної слідчої дії чи оперативно-розшукового заходу будуть передувати, або виконуватися одночасно з ним, інші дії (перевірочні, організаційно-підготовчі та ін.). Так, перед допитом затриманого обвинуваченого, або ж викликаного, слідчий вивчає його особу, слідчим чи оперативно-розшуковим шляхом, витребовуючи при цьому різноманітні характеристики, довідки, опитуючи свідків та проводячи інші дії.

Тактичні прийоми, які використовуються в даному випадку при допиті, як правило, впливають на вибір системи прийомів, які використовуються при проведенні інших слідчих дій. Співвідношення порядку проведення системи заходів тактичної операції і тактики проведення окремих слідчих дій визначається тим, що ці слідчі дії структурно містяться у логіці операції.

У процесуальному плані слідчі дії по відношенню до інших структурних елементів тактичної операції зберігають своє самостійне значення.

Як вірно зазначають науковці: система слідчих дій, як правило, є процесуальною основою кожної тактичної операції. У тактичному плані становище має інший вигляд. По відношенню до завдань, які виконуються шляхом проведення тактичних операцій, тактика проведення відповідних окремих слідчих дій багато в чому похідна, має підпорядкований допоміжний характер (В.І. Шиканов, 1975 р.). Це сприяє тому, що у системі дій, які є складовими тактичної операції, тактика окремих слідчих дій, спрямована на виконання у кінцевому рахунку загального завдання, у кожному конкретному випадку набуває нових синтезованих якостей.

Змішуванню на практиці цих двох категорій (тактичної операції і тактичної комбінації) сприяє і те, що комплекс слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних та інших дій, які є складовими тактичної операції досить динамічний, тобто такі дії комбінуються у різних варіаціях, залежно від характеру завдання та обставин, здатних суттєво вплинути на хід та результати проведення таких дій.

Отже: а) тактична комбінація - система тактичних прийомів використовуваних у рамках однієї слідчої дії; б) проведення тактичної комбінації в процесі окремої слідчої дії інколи є достатнім для виконання певного тактичного завдання, яке стоїть перед цією слідчою дією; в) тактична операція на відміну від тактичної комбінації є засобом виконання тактичних завдань, які не можуть бути виконані однією або кількома розрізненими слідчими діями; г) тактична комбінація не замінює тактичну операцію, вони цілком різі криміналістичні категорії; д) тактична операція обов'язково включає в себе не лише серію різноманітних тактичних прийомів, але й складні тактичні прийоми, тобто тактичні комбінації.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>