XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чумак І.В. РОЛЬ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ВИНИКНЕННІ ПОВЕДІНКИ З ВІДХИЛЕННЯМ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

Чумак І.В.

Слов'янський державний педагогічний університет

РОЛЬ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ВИНИКНЕННІ ПОВЕДІНКИ З ВІДХИЛЕННЯМ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ

Проблема дослідження полягала у дослідженні ролі емоційних порушень в юнацькому віці на виникнення девіантної поведінки. В сучасних умовах життя порушення психічного розвитку і відхилення у поведінці дітей, підлітків та юнаків спостерігаються все частіше. Порушення і відхилення можуть бути обумовлені захворюванням, нещасними випадками, недостатнім, неправильним вихованням або взагалі його відсутністю. У ранньому юнацькому віці закріплюються і вдосконалюються психічні влас­тивості, набуті раніше. Водночас відбуваються подальші якісні зміни всіх сторін психічної діяльності, які і є основою становлення особистості на цьому етапі розвитку. Особливості емоційної сфери старшокласників залежать також від соціальних факторів і умов виховання, причому індивідуально-типологічні відмінності часто суттєвіші за вікові. Порушення поведінки, її відхилення від загальноприйнятих норм зустрічаються серед молоді досить часто. Характер порушень поведінки може бути найрізноманітнішим. Найчастіше вони виражаються в протиправних діях, ігноруванні існуючих вимог і порядків, пияцтві, сексуальній розбещеності, бродяжництві, суїцидальних тенденціях.

Проблему девіантної поведінки вивчали Л.С Виготський, Н.Ю.Максимова, В.М. Мясищєв, Ю.А.Клейберг, Д.І. Фельдштейн та ін. Проблемою вивчення емоційних станів займалися такі вчені як В.А.Ганзен, Е.П.Ільїн, Н.Д.Левітов та ін.

В нашому дослідженні використовувалися такі психодіагностичні методики: «Метод експертних оцінок», методика «Дім. Дерево. Людина», Дж. Бука, «Методика діагностики схильності до поведінки з відхиленням», а також  метод бесіди та анкетування. Результати дослідження показали, що саме в юності загострюється потреба в уособленні, бажання відгородити свій унікальний світ від вторгнення сторонніх та близьких людей для того, щоб через рефлексію укріпити почуття особистості, щоб зберегти свою індивідуальність, реалізувати свої вимоги на визнання.

Було виділено дві групи учнів: група ризику (12 учнів) і група норми (38 учнів). У групі ризику найбільш виражена така форма поведінки з відхиленням, як вживання алкогольних напоїв (хср=2,9 балів), в той час , як у групі норми цей показник становить (хср=2,3 балів). Також для групи ризику характерна участь в бійках (хср=2,8 балів), для порівняння у групі норми (хср=2,4 балів). Юнаки групи ризику частіше нецензурно висловлюються, у порівняння з групою норми (відповідно середні показники хср=2,5 та хср=2,3 балів). В меншій мірі у досліджуваних групи ризику проявляються пропуски уроків без поважних причин (хср по цій шкалі в обох групах співпадають і дорівнює 2,25 балів).Також було виявлено, що в  юнаків групи ризику більша схильність до поведінки з відхиленнями. Нормування показників і підрахування середніх значень виявили, що учні групи ризику найбільш схильні до агресії та насилля (хср=2,6 балів); в меншій мірі виражена схильність до норм і правил та вольовий контроль емоційних реакцій (для обох шкал хср=2,5 балів); а близько до високого рівня виражена схильність до делінквентної поведінки (хср=2,4 балів). Аддиктивна поведінка в них виражена на середньому рівні (хср=2,1 балів). Все це дозволяє стверджувати, що юнаки групи ризику схильні захищати свої інтереси і досягати цілей за допомогою агресивних дій. Для порівняння в групі норми переважаючими є прояви делінквентної поведінки (учні надають собі право вживати алкоголь, палити, битися та нецензурно висловлюватися, маючи при цьому досить розвинутий вольовий контроль емоційних реакцій). Всі інші показники (схильність до порушення норм і правил, до аддиктивної поведінки, до само пошкодження, агресії) виражені в меншій мірі і суттєво не відрізняються. Використання методики «Дім. Дерево. Людина» дозволила виявити наступні емоційні порушення у досліджуваних: юнаки групи ризику часто проявлять ворожість у спілкуванні (хср=0,92). У меншій мірі проявляється незахищеність (хср=0,8 балів), середній рівень тривожності  та труднощів  спілкуванні (хср=0,75 балів). Менше виражена недовіра до себе та конфліктність (хср=0,67 балів), почуття неповноцінності (хср=0,6 балів), зовсім відсутня репресивність. Водночас в групі норми у учнів найбільш проявляється незахищеність (хср=0,9 балів), менше конфліктність і переживання труднощів у спілкуванні (хср=0,7 балів). Дуже рідко переживають недовіру до себе, почуття неповноцінності, тривожність (хср=0,6 балів) і ворожість (хср=0,5 балів). Отже, можна стверджувати, що в групі ризику частіше переважає недоброзичливість до оточуючих, в той час, як юнаки групи норми частіше відчувають ранимість.    Підрахування лінійної кореляції дозволило виявити існування прямої сильної залежності ( p=0,7) між ворожістю і участю учнів у бійках, тобто чим більше відчуває неприязнь учень до оточуючих, тим частіше він використовує фізичну силу для демонстрування своєї переваги, також прямий помірний зв'язок виявлено між репресивністю та схильністю до самопошкоджуючої та саморуйнівної  поведінки(p =0,5) - це свідчить про те, що чим більш в юнаків проявляється стан розпачу, сум'яття, тим більше вони схильні завдавати шкоду власному здоров'ю, причиняти собі біль.

Таким чином можна стверджувати, що існує певний зв'язок між емоційними порушеннями та формою поведінки з відхиленням.

Література:

•1.     Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психологические расстройства и патологии. - М.: Из-во Ин - та психотерапии, 1999. -  297с.

•2.     Вилюнас В.К. Психология эмоциональных состояний. - М.: МГУ, 1976, - 143с.

•3.     Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 160с.

•4.     Психология состояний. Хрестоматия /Составители Т.Н. Васильева, Г.Ш. Габдреева, А.О. Прохоров/ Под ред. Проф. А.О. Прохорова. - М.: Прогресс, 2004. - 425с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>