XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чуркіна О.С. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ.

Рубрика: Економіка

Чуркіна О.С.

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.І.Туган-Барановського

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

Україна має дуже сприятливі умови і багаті рекреаційні ресурси для лікування і відпочинку населення, розвитку туризму і спорту. Унікальні ландшафти, чудові краєвиди, національні парки, мінеральні й термальні води створюють усі передумови для формування в Україні високорозвиненого, рекреаційно-туристичного комплексу.

Здійснення інвестиційної діяльності і рекреаційно-туристичнй сфері передбачає відповідне управління цим процесом, основна мета якого забезпечити найефективнішу реалізацію сильних сторін (сприятливі кліматичні умови, багаті й унікальні культурні та релігійні традиції, звичаї та обряди, гостинність мешканців, вигідне географічне розташування курортів), підсилення слабких сторін (нечітка та недосконала система фінансування рекреаційно-туристичного сектора, недостатній рівень технічної інфраструктури курортів), уникнення загроз (нестабільність українського законодавства, низькій імідж України у світі), та реалізацію можливостей у даній сфері. Для цього необхідно  розв'язати такі основні завдання:

•1.                забезпечити високі темпи економічного розвитку рекреаційно-туристичної сфери шляхом здійснення ефективної інвестиційної діяльності та розширення її обсягів, що вимагає у відносно стислі строки залучення необхідних інвестицій для реконструкції матеріально-технічної бази курортів і рекреаційних зон, створення відповідної інфраструктури й сфери послуг на рівні міжнародних стандартів;

•2.                підвищення якості послуг і сервісу обслуговування, що сприятиме зростанню соціальної ефективності оздоровлення,  відпочинку населення;

•3.                забезпечити фінансову стабільність і платоспроможність суб'єктів господарювання у процесі реалізації інвестиційних програм;

•4.                домогтися максимізації прибутку від інвестиціїної діяльності та забезпечити мінімізацію інвестиційних ризиків.

Вирішення  вищенаведених завдань вимагає застосування досконалаго організаційно-економічного механізму управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері, який слід розглядати як систему фінансово-економічних та організаційно-правових важелів, спрямованих на здійснення ефективної інвестиційної діяльності і даній сфері та окремих  інвестиційних процесів, наслідком яких повинно бути досягнення очікуванних економічних результатів.

Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю є важливим виразником здійснюваної інвестиційної політики держави. Його рушійна сила значною мірою проявляюється в результаті взаємодії таких складових елементів, як планування, організаційно-структурне вдосконалення, мотивація та врегулювання, сукупний вплив визначає економічні результати інвестиційної діяльності.

Складові, що входять до структури організаційно-економічного механізму, відіграють вирішальну роль у формуванні привабливого інвестиційного середовища в рекреаційно-туристичній сфері. Важливою складовою інвестиційного клімату є реєстрація прав власності, включаючи права на нерухомість, земельні ділянки, та цінні папери. У цьому контексті важливим параметром інвестиційного клімату є динамічна розбудова фондового ринку.

Організаційно-економічний механізм передбачає взаємодію двох складових: по-перше, внесок української сторони, який забезпечується вартістю земельних діяльнок під забудову і природних ресурсів, що будуть використовуватися у процесі експлуатації об'єктів; по-друге, внесок зарубіжної сторони - фінансування будівництва, обладнання тощо.

В узагальному вигляді  механізм реалізації пільг для інвесторів включає такі етапи: визначення конкретних пріоритетів у сфері рекреації, які пропонуються розв'язати за допомогою інвесторів, перелік пільг і конкретних проектів, що пропонуватимуться інвесторам; розгляд на індивідуальній основі конкретних інвестиційних проектів згідно з пріоритетами та затвердження для кожного проекту пакета пільг із зазначенням їх виду обсягу, терміну дії, обов'язкових умов іх надання, порядку введення. На цьому етапі особливу роль відіграє підготовка чітких процедур внесення та розгляду пропозицій щодо надання пільг, порядку доцільності обгрунтування доцільності іх застосування та контролю за реалізацією умов проекту: організація контролю за наданням пільг та реалізацією умов проекту.

Отже, організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері України повинен формуватись з урахуванням вимог: спрямування інвестицій на розгортання наукомістких високотехнологічних методів рекреації і туризму; орієнтацію на сприяння створенню сучасної ринковой інфраструктури. Це сприятиме зміні економічної стратегії і створенню конкурентоспроможного професійного середовища в галузі.

Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій до оновлення та піднесення рекреаційно-туристичної сфери пов'язаний також з правом регулювання інвестиційної діяльності, яке становить суттєвий та важливий аспект даної проблеми. Комплексний підхід до роз'язання перелічених питань приведе до позитивних зрушень у вирішенні багатьох економічних проблем в Україні загалом, та в галузі рекреації і туризму зокрема.

Література:

•1.     Регіональна економіка №1, 2004;

•2.     Статистка України №1, 2005;

•3.     РумянцевА.П., Башинська А.І. Міжнародна торгівля: навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2004.-376с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>