XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д. пед. н., д. фіз. вих. , проф. Корягін В. М., Людовік Т. В., Безгребельна О. П. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ З ВІДХИЛЕННЯМИ У СТАНІ ЗДОРОВ’Я ВНЗ

Д. пед. н., д. фіз. вих. , проф. Корягін В. М., Людовік Т. В., Безгребельна О. П.

Національний університет «Львівська політехніка»

САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ З ВІДХИЛЕННЯМИ У СТАНІ ЗДОРОВ'Я ВНЗ

Найперспективнішим, доступним та ефективним напрямком досягнення максимально позитивного результату в питанні покращання стану здоров'я студентів спеціальних медичних груп (СМГ) ВНЗ є всебічне використання засобів фізичного виховання як основного фактора ліквідації наявних захворювань та недоліків у фізичному розвитку цих студентів [1, 5]. Фізична культура, особливо для студентів з послабленим здоров'ям, повинна стати щоденною потребою. Проте, за наявної системи фізичного виховання у спеціальних медичних групах можна тільки створити певну протидію негативному впливу рухової недостатності. Існує необхідність самостійних занять, які дають змогу зміцнити досягненні результати обов'язкових занять у рамках курсу [3].

Самостійні заняття - це форма занять фізичним вихованням, які сприяють ефективнішому засвоєнню рухових завдань, вдосконаленню загальнофізичних можливостей за методичною допомогою викладачів спеціальних медичних груп [6]. Організація самостійних занять студентів СМГ передбачає: підвищення рівня теоретичних знань щодо фізичної культури, підготовку до виконання тестів з програми фізичного виховання СМГ та професійну підготовленість. Вони сприяють більш ефективному відновленню організму після втоми, підвищенню фізичної і розумової працездатності, рівня фізичної підготовленості студентів та розвитку таких моральних якостей, як працьовитість та само дисциплінованість [2].

Дані літературних джерел [1, 6, 7], свідчать, що специфіка фізичної культури вимагає підтримання постійного помірного фізичного навантаження. Крім того, у разі тривалих перерв, що перевищують два-три тижні, втрачається і резистентність організму. Тому тільки комплексне поєднання навчальних та самостійних занять фізичними вправами студентів із відхиленнями у стані здоров'я дає змогу досягти бажаного результату по зміцненню здоров'я. У сучасній теорії та практиці організації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів спеціальних медичних груп ВНЗ існує доволі велика кількість думок і підходів щодо визначення та добору найефективніших засобів її організації. Дослідження існуючої науково-методичної літератури [1-7], показало відсутність комплексної програми оздоровлення студентів цих груп та чіткої концепції вирішення цього питання.

Визначено, що заняття фізичною культурою студентів з послабленим здоров'ям вищих навчальних закладів у вільний час сприяють раціональному використанню рухової діяльності, що дає змогу зняти нервово-емоційне напруження, сприяє зміцненню здоров'я та підвищення працездатності. Головне завдання самостійних тренувальних занять студентів спеціальних медичних груп - ліквідація залишкових явищ перенесених захворювань, усунення функціональних зрушень в організмі та недоліків фізичного розвитку [1, 5]. Самостійна робота повинна мати чіткий цілеспрямований характер. Студенти повинні чітко усвідомлювати її необхідність для позбавлення вад у стані здоров'я. Успішне самостійне виконання вправ закріплює успішну роботу по усуненню наявних вад у стані здоров'я і забезпечує неперервність оздоровчого процесу.

У зв'язку з постійним збільшенням обсягів розумового навантаження студентів самостійні заняття набувають форм активного відпочинку, чим і забезпечується неперервність оздоровчого процесу. Формою проведення таких занять є ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультурна пауза, активний відпочинок протягом навчального дня, гартувальні процедури та заходи, а також фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи у перервах між навчанням, що забезпечують здоровий відпочинок і задоволення емоційних потреб, пов'язаних із змістовними розвагами (дні здоров'я, активний відпочинок на лоні природи, туристичні походи вихідного дня, відвідування спортивних змагань). Останнє належить до так званої оздоровчо-реакреційної діяльності, частка якої в загальному обсязі рухової активності студентів із послабленим здоров'ям постійно збільшується. Включення в самостійні заняття нетрадиційних засобів і методів фізичного виховання сприяє покращанню психофізичних параметрів функціонального стану організму. Вони також є дійовим чинником у подоланні стресових станів. Цей аспект роботи зі студентами спеціальних медичних груп включає також раціональну організацію відпочинку в період зимових та літніх канікул.

Отримані дані дослідження використання самостійних занять фізичним вихованням у позанавчальний час посвідчать про наявність позитивної динаміки в покращанні функціонального стану ураженої хворобою системи студентів спеціальних медичних груп. Використання регулярних занять фізичною культурою дає змогу покращити загальний стан здоров'я цих студентів, активізувати його захисні та пристосувальні механізми, розширити фізіологічні резерви та забезпечити неперервність оздоровчого процесу.

Література:

•1.     Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебник / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа, 2003. - 352 с.

•2.     Булич Е. Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах / Е. Г. Булич. - М.: Высшая школа, 1996. - 255 с.

•3.     Глазирін І. Д. Основи диференційованого фізичного виховання / І. Д. Глазирін. - Посібник. - Черкаси: «Відлуння Плюс», 2003. - 322 с.

•4.     Магльований А. В. Основи керування реабілітаційним процесом студентів спеціальних медичних груп / А. В. Магльований, О. Б. Дуліба, Л. В. Стрельбицький [та ін.] // Сучасні досягнення медицини, лікувальної фізкультури та валеології : матеріали Х ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. - О., 2004. - С. 189.

•5.     Малимон А. Дифференцированный подход в процессе физического воспитания студентов: монография / А. Малимон. - Киев, 2009. - 159 с.

•6.     Физическая культура : учеб. для студ. вузов с отклонениями здоровья / [под. ред. И. В. Муравова]. - М. : Физкультура и спорт, 2006. - 301 с.

•7.     Stidder G. The really useful physical education book / G. Stidder. - Tatlor & Francis, 2010. - 216 p.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>