XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д. пед. н., д. н. фіз. вих., проф., Корягін В. М., Цьовх Л. П., Гуртова Т. В. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАВАННЯ У САМОСТІЙНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

Д. пед. н., д. н. фіз. вих., проф. Корягін В. М., Цьовх Л. П., Гуртова Т. В.

Національний університет «Львівська політехніка»

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАВАННЯ У САМОСТІЙНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

Впродовж останнього десятиріччя спостерігається чітка тенденція погіршення стану здоров'я студентів ВНЗ [1, 2, 6]. Несприятливі тенденції в динаміці стану здоров'я сучасного студенства вимагають пошуку різних дійових мір, спрямованих на покращення фізичного стану студентської молоді, які повинні забезпечити вдале інтегрування цієї категорії студентів до майбутньої професійної діяльності. На думку спеціалістів [1-6], найперспективнішим, доступним та ефективним напрямком досягнення максимально позитивного результату в питанні покращання стану здоров'я студентів спеціальних медичних груп є всебічне використання засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності як основного фактора ліквідації наявних захворювань та недоліків у фізичному розвитку цих студентів.

Оздоровче спрямування системи фізичного виховання у спеціальних медичних групах є методологічною основою та провідним критерієм роботи у цих групах [1, 6]. Численні літературні джерела [1, 2, 5, 6] наголошують, що оздоровчий вплив занять з фізичного виховання пов'язаний з підвищеною фізичною активністю, наслідком чого є посилення функцій життєво важливих органів і систем організму. Однак, за наявної системи фізичного виховання у спеціальних медичних групах можна тільки створити певну протидію негативному впливу рухової недостатності. Існує необхідність самостійних занять, для закріплення результатів обов'язкових занять у рамках курсу [1, 2].

Аналіз праць, присвячених питанню самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах [1, 5, 6], доводить, що заняття фізичними вправами не повинні обмежуватися рамками курсу фізичного виховання під час навчання, адже особливість впливу фізичних вправ полягає в тому, що їхній вплив на організм не завершується допомогою організму «вибратися» з нездорового стану. Після того, як організм під впливом занять, «поборов» захворювання у ньому відбуваються інші позитивні зміни, які дають змогу розширити фізіологічні резерви організму.

Дані літературних джерел свідчать, що специфіка фізичної культури вимагає підтримання постійного помірного фізичного навантаження, тобто необхідне проведення занять у вільний час. Крім того, у разі тривалих перерв, що перевищують два-три тижні, втрачається і резистентність організму. Тому тільки комплексне поєднання навчальних занять і самостійної фізкультурної активності студентів із відхиленнями у стані здоров'я дає змогу досягти бажаного результату по зміцненню здоров'я [1, 6].

У сучасній теорії та практиці організації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів спеціальних медичних груп вишів існує доволі велика кількість думок і підходів щодо визначення та добору найефективніших засобів її організації. Дослідження існуючої науково-методичної літератури [1- 3, 4-6], показало відсутність комплексної програми оздоровлення студентів цих груп та чіткої концепції вирішення цього питання. Пошук шляхів оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів з відхиленнями у стані здоров'я під час навчання у вузі визначає актуальність і необхідність цієї роботи.

Мета роботи: дослідити можливість використання занять з плавання як різновиду самостійної оздоровчої діяльності для студентів із захворюваннями серцево-судинної системи, які займаються в спеціальних медичних групах вузу.

На основі проведеного аналізу та узагальнення таких літературних джерел [1, 3-6], виникає можливість подальшого вивчення використання плавання як методу фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів із захворюваннями серцево-судинної системи, який дає змогу здійснити якнайповніше відновити втрачені внаслідок перенесеного захворювання можливості організму та уповільнити прогресування існуючих захворювань. Метод ґрунтується на принципі максимально можливого використання ресурсів серцево-судинної системи, що й сприяє відновленню її порушеної функції. Позитивними особливостями використання плавання для оздоровлення студентів є: його глибока біологічність та адекватність; відсутність негативної побічної дії за оптимальних навантажень; можливість довготривалого використання [3-5].

Було застосовано самостійні заняття плаванням як інноваційну методику роботи зі студентами з хворобами серцево-судинної системи. Основною формою організації занять плаванням стали групові заняття, які проводились двічі на тиждень, тривалістю 45 хвилин у воді та 15 хвилин на суші. Добирались студенти І-го курсу в кількості 30-ти у кожну групу у рівній кількості дівчат та хлопців, без протипоказань до занять. Методика занять визначалась на підставі поставлених завдань, засобами та формами занять плаванням, що добирались у курсі.

Для перевірки ефективності впровадження самостійних занять плаванням було проведено аналіз та визначено досягнуті результати оздоровлення студентів по закінченні курсу занять. Це дало змогу встановити вплив занять плаванням на стан серцево-судинної системи цих студентів. Критерієм визначення ефективності проведеного курсу було дослідження динаміки зрушень у функціональному стані серцево-судинної системи студентів.

Для здійснення порівняльного аналізу функціонального стану серцево-судинної системи між початковим і досягнутим станами було використано показники частоти серцевих скорочень (ЧСС), артеріального тиску (АТ), інтегративний показник (ІП - один з об'єктивних методів контролю за станом серцево-судинної системи) та коефіцієнт відновлення пульсу (КВП - визначає пристосування серцево-судинної системи до навантаження, чим менший КВП, тим краща реакція організму на задане навантаження).

Згідно отриманих результатів, спостерігається зниження показників за всіма досліджуваними величинами на 6,0-16,7 %, у дівчат 2,6-17,4 %. Найбільша статева різниця спостерігається у показниках приросту ЧСС після навантаження, з перевагою дівчат (- 8,4 % у хлопців, - 11,3 % у дівчат, Р > 0,05).

Найістотніші зрушення у зміні показників прослідковуються у КВП (-16,7 % у хлопців, -15,4 % у дівчат) та ІП (-15,4 % у хлопців, -17,1 % у дівчат). Для студентів спеціальних медичних груп зниження цих показників на 15-20 % свідчить про достовірне покращання стану серцево-судинної системи та тренованості організму внаслідок проведеного курсу занять. Отже, проведений експеримент дав змогу достовірно збільшити рівень функціональних можливостей серцево-судинної системи за всіма досліджуваними показниками (Р < 0,05)

Отримані дані дослідження свідчать про наявність позитивної динаміки в позбавленні від існуючих порушень у стані серцево-судинної системи, тобто досягнений спеціальний ефект занять - покращання функціонального стану ураженої хворобою системи. Використання занять плаванням як методу фізкультурно-оздоровчої роботи дає змогу покращити функціональний стан серцево-судинної системи та загальний стан здоров'я студентів із захворюваннями цієї системи, активізувати захисні та пристосувальні механізми організму, розширити фізіологічні резерви і забезпечує неперервність оздоровчого процесу студентів спеціальних медичних груп.

Література:

•1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие. / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. // М: Альфа, 2009 - 336с.

•2. Блавт О. З. Индивидуальный подход к физическому воспитанию студентов специальных медицинских групп высших учебных заведений / О. З. Блавт // материалы ХІІ Международной научной сессии по итогам НИР за 2010 год: Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму. - Минск, 2011. - С. 228-231.

•3.  Булгакова Н. Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов и др. // М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 432с.

•4.  Корягін В. М. Плавання як засіб реабілітації студентів із захворюваннями серцево-судинної системи, які займаються у спеціальних медичних групах, в умовах вузу / В. М. Корягін, О. З. Блавт, Л. П. Цьовх // «Слобожанський науково-спортивний вісник». Харків: ХДАФК. 2009, № 2.

•5.  Корягін В. М. Оптимізація навчального процесу на заняттях з плавання спеціальних медичних груп вузу [Електронний ресурс] / В. М. Корягін, О. З. Блавт, Л. П. Цьовх // Спортивна наука України. - 2009. - № 8. - С. 96-112. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/title.html.

•6. Физическая культура : учеб. для студ. вузов с отклонениями здоровья / [под. ред. И. В. Муравова]. - М. : Физкультура и спорт, 2006. - 301 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>