XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д. т. н., Мазурок Т. Л., Москальчук О. Я. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

д. т. н., Мазурок Т. Л., Москальчук О. Я.

ПНПУ ім. К.Д.Ушинського

м. Одеса

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки й інформаційних технологій вимагають від людини оволодіння ними. Сучасне століття називають століттям інформації. Людина повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному потоці. І чим раніш це відбудеться, тим ефективніше буде її робота. Ідея створення курсу інформатики для учнів початкових класів [3] виникла в зв'язку із широким впровадженням комп'ютерної техніки в систему шкільної освіти. Сьогоднішній школяр повинен уміти користуватися комп'ютером так само вільно і легко, як користується авторучкою, олівцем і лінійкою. Тому вивчення основ інформатики повинне починатися в молодшому шкільному віці. Крім суто технологічних вмінь щодо використання сучасних інформаційних технологій, пропедевтичний курс інформатики має ще загальноосвітній аспект. В цьому випадку інформатика розглядається як засіб розвитку логічного мислення, вміння аналізувати, описувати плани дій, виявляти сутності та відношення, здійснювати логічні висновки [1].

Сучасний погляд на інформаційну діяльність, як на різновид творчої діяльності [4], яка потребує поряд з розвинутим логічним та системним мисленням здатність мислити винахідливо та продуктивно, орієнтує викладання інформатики в початковій школі на розвиток вмінь до розсуду логічно строго та водночас із розвитком фантазії та творчого уявлення.

Але аналіз праць вітчизняних і зарубіжних вчених щодо  вивчення практики викладання інформатики на пропедевтичному рівні дозволили виявити ряд проблем в цьому напрямку. Перша з них - відсутність узгоджених, науково  обґрунтованих, навчальних та розвиваючих цілей [3].

Друга проявляється у відсутності оптимізованої за змістом на основі логічних внутрі-предметних  зв'язків послідовності вивчення навчальних блоків. Це приводить до нераціонального використаних обмежених часових ресурсів [4]. Третя проблема -  це  недостатні кількісні та якісні характеристики програмного забезпечення, що призначено для наскрізної підтримки навчання учнів відповідної вікової групи . Четверта проблема пов'язана з невирішеністю питання кадрового забезпечення, тобто дискусійним є питання: «Хто має вести пропедевтичний  курс інформатики?» [4]. Можна визначити два основні напрямки вирішення цього питання. Один з них пов'язаний із спеціальною психолого-педагогічною та методичною підготовкою вчителів інформатики [2]. Другий шлях спрямований на підготовку володінням інформаційно-комунікаційними технологіями та методикою навчання інформатики вчителя початкових класів[2] .

Усунення вказаних проблем і невирішених питань, на нашу думку, неможливо без вдосконалення методики викладання пропедевтичного курсу інформатики, як невід'ємної частини цілісної методичної системи викладання всього шкільного курсу інформатики, на основі принципів безперервності та спадкоємності у навчанні.

Для цього необхідно визначити цілі навчання на сучасному етапі, дослідити внутріпредмедметні зв'язки за основними напрямками навчальної та розвиваючої діяльності. На основі сформованого змісту необхідно вироблення принципів створення програмного забезпечення, що має властивість до розширення та пере конфігурування. Для вирішення проблеми підготовки фахівців необхідно всебічно дослідити різні варіанти підготовки (перепідготовки) майбутніх вчителів до викладання пропедевтичного курсу інформатики.

При підготовці вчителя  з інформатики  представляється доцільним моделювання сфери його професійній діяльності відповідно до сучасної структури шкільного курсу інформатики (пропедевтичний, базовий, профільний курси). Навчання орієнтується на пропедевтичний етап навчання і інтеграцію з предметними дисциплінами в початковій школі на основі спеціальної психолого-педагогічної та методичної підготовки. Розширення сфери педагогічної діяльності до рівня всього пропедевтичного курсу визначається потребою в розумінні вчителем подальших тенденцій навчання школярів з інформатики.

Отже, для забезпечення високого рівня ефективності навчання учнів початкових класів інформатиці, потрібно науково дослідити напрямки вдосконалення методичної системи навчання інформатиці, на їх основі сформувати методику викладання інформатики для майбутніх вчителів пропедевтичного курсу інформатики.

Література:

•1.       Ривкінд Ф., Ломановська Г., Колесніков С., Ривкінд Й. Сходинки до інформатики//Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2006. - № 1 - С. 96-116.

•2.       Шиман О.І. Аналіз використання існуючих ППЗ майбутніми вчителями початкової школи // Вісник ЛНПУ ім. Т. Шевченка (педагогічні науки). - Луганськ: „Альма-матер", 2005. - Вип.4. - С.284-292.

•3.       Левшин М.М. До вивчення інформатики в 1-4 класах // Початкова школа. 2004. - № 8- С. 19-24

•4.       Кивлюк О.П. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі //Інформатика та інформаційні технології. - 2006. - №6. - С. 69-72.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>