XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Данилейко С.І. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Данилейко Світлана Іванівна,

Чаплинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, Херсонська область

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Реалізація нової освітньої парадигми в Україні викликає потребу в оновленні змісту навчання й виховання школярів. Особливе значення надається проблемі формування їхньої соціальної компетентності. Питання сутності, змісту та структури соціальної компетентності є не достатньо розробленими у вітчизняній науці. Коло досліджень, присвячених цій проблемі, досить обмежене (С.Макаренко, О.Полуніна, А.Онкович, С.Козак, С.Демченко, М.Елькін, Н.Завіниченко та ін.), проте, слід зазначити, що перелічені дослідники торкаються поняття соціальної компетентності лише у зв'язку з професійною та комунікативною компетентностями.

С.Архипова [1], І.Єрмаков [3], Л.Лєпіхова [4], Л.Сохань [5] більше уваги приділяють соціально-психологічній та життєвій компетентностям особистості; М.Гончарова-Горянська [2] аналізує роботи зарубіжних авторів, присвячених проблемі структури та змісту соціальної компетентності, завдяки чому зарубіжний досвід став доступнішим.

Отже, проблема змісту, структури та формування соціальної компетентності учнів потребує подальшого вивчення. Крім того, проблема формування соціальної компетентності молодших школярів системно й глибоко досі не досліджувалася. Водночас недостатньо вивченими, на нашу думку, залишаються можливості позакласної виховної роботи з учнями стосовно формування їхньої соціальної компетентності.

Мета нашого дослідження полягає у розробці, науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі формування соціальної компетентності учнів початкової школи в умовах позакласної роботи.

Завдання дослідження:

•1.     Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній науці та освітній практиці.

•2.     З'ясувати зміст і структуру поняття соціальної компетентності учнів.

•3.     Визначити значення позакласної роботи для формування соціальної компетентності учнів початкової школи.

•4.     Уточнити поняття: «позакласна робота», «виховна робота», «діяльнісний аспект виховної роботи».

•5.     Визначити роль і місце органів шкільного громадського самоврядування у процесі формування соціальної компетентності учнів.

•6.     Визначити види державних установ, органів місцевого самоврядування, громадських благодійних та просвітницьких організацій, які діють на території мікрорайону навчального закладу, в інших мікрорайонах населеного пункту, та визначити їх педагогічні можливості щодо формування соціальної компетентності учнів.

•7.     Розробити, науково обґрунтувати та експериментально перевірити модель формування соціальної компетентності учнів початкової школи.

 

Соціальна компетентність - це багатогранна характеристика особистості, яка своєю багатокомпонентністю охоплює всю множину та глибину функціонуванння особистості в соціумі. Оскільки особистість - істота соціальна, то формат соціальної компетентності охоплює як соціальні мотиви, знання, навички, необхідні для успішної взаємодії із соціальним середовищем, так і самопочуття та самосприйняття особистості в мінливому соціумі. При цьому соціальна компетентність передбачає як достатній рівень вміння будувати партнерські стосунки, здатності до кооперації на рівноправній основі, так і достатній рівень конформності, аби не йти врозріз з вимогами суспільства [2; 6].

            Соціальна компетентність вимагає від особистості як принциповості, вміння відстояти власну думку, протистояти небажаному впливу, так і толерантності, і вміння пристосовуватися, і, більш того, ефективно діяти в соціальних умовах, що постійно змінюються; вимагає як досить високого рівня оптимізму, що надає віру в успіх, так і достатнього рівня песимізму, який надає змогу реально оцінити себе та свої знання, щоб уникнути зайвої ейфорії, змушує ліквідувати прогалини в знаннях та вміннях, що гальмують справу [4].

            Соціальна компетентність вимагає вміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей. Все це вказує на ситуативний характер прояву соціальної компетентності. За великим рахунком, формування, становлення соціальної компетентності особистості - це є розгортання її життєвого потенціалу [3; 6].

         Розроблена нами Програма формування соціальної компетентності учнів початкової школи у процесі позакласної роботи ґрунтується на вимогах Державного стандарту початкової освіти та на положеннях Концепції загальної середньої освіти.

Молодший шкільний  вік - це перший період системного залучення дитини до громадського життя. Саме в цей період відбувається ціла низка особистісних утворень, необхідних для формування соціальної компетентності:

- мотивація соціально значимої діяльності, в рамках якої орієнтація на успіх є позитивною основою для формування соціальної компетентності, оскільки вона спрямована на досягнення конструктивних, позитивних результатів, що визначає особистісну активність дитини;

- вміння керувати психічними процесами розвитку пізнавальної сфери, яке створює основу становлення здатності до довільної регуляції поведінки;

- діалогічність свідомості, критичність до себе і до інших людей; дитина стає здатною до адекватної самооцінки, а задоволеність собою і досить висока самооцінка виступають важливими складовими соціальної компетентності;

- складається новий тип відносин з людьми, засвоюються певні соціальні норми, втрачається орієнтація на дорослого і відбувається зближення з групою однолітків, де необхідними виявляються навички конструктивної взаємодії; молодший школяр починає розуміти, що від його поведінки залежить вирішення багатьох життєвих ситуацій, зокрема й складних стосовно соціальної взаємодії, а значить, вона здобуває готовність до оволодіння навичками конструктивного поведінки в проблемних ситуаціях [2; 3; 6].

Отже, формування соціальної компетентності дитини базується на таких особистісних утвореннях: мотивація досягнення, довільність, позитивне ставлення до себе, висока самооцінка, здатність до конструктивної поведінки у складних ситуаціях.

Навчальні, розвивальні й виховні цілі нашої програми полягають в планомірному поступовому формуванні у молодшого школяра здатності: приймати рішення відносно себе і прагнути розуміння власних почуттів і вимог; блокувати неприємні почуття і власну невпевненість; знати, як досягати мети найефективнішим чином; правильно розуміти бажання, очікування й вимоги інших людей, враховувати їхні права; розуміти, як з урахуванням окремих обставин і часу поводитися, беручи до уваги інтереси інших людей, власні вимоги; усвідомлювати, що соціальна компетентність не має нічого спільного з агресивністю і передбачає повагу прав і обов'язків інших.

Основні принципи побудови програми: гуманізму (людина, особистість, індивідуальність); життєтворчості (процес індивідуально-особистісної життєтворчості); системності (врахування сукупності особистісних якостей, що розвиваються в залежності від виховного процесу); природовідповідності (опора на об'єктивні людські можливості, притаманні переважній більшості дітей відповідного віку); наступності; наочності та блочного подання; варіативності; інтегративності.

Функції програми: 1) пізнавально-пошукова; 2) прогностична; 3) нормативна (еталонна).

Шляхи реалізації програми:

•-         здійснення системи позакласних виховних заходів із використанням специфічних видів роботи, методів і прийомів, наповнених цілеспрямованою вмотивованою активною діяльністю учнів спільно з батьками та представниками громадськості;

•-         впровадження курсу практичних занять у процесі роботи групи продовженого дня;

•-         здійснення соціальних проектів (індивідуальних і колективних).

Сподіваємося, що експериментальна перевірка цієї програми буде успішною і принесе позитивні результати.

Література:

1.  Архипова С.П. Основи андрагогіки : [навч. посіб.] / Архипова С.П. - Черкаси : ЧДУ, 2004. - 118 с.

2.  Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів / Гончарова-Горянська М. // Рідна школа. - 2004. - № 7-8.

3.  Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття / І.Єрмаков // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод. зб. [ред. кол. Н.Софій (голова), І.Єрмаков (керівн. авторськ. кол-ву і наук. ред.) та ін.]. - К. : Контекст, 2000. - С. 58-72.

4. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у психологічній взаємодії // Вища освіта України. - 2004. -

№ 3.

5. Сохань Л.В. Стилi життя: панорама змiн / Сохань Л.В. - К., 2008. - 128 с.

6. Цветков В.В. Формирование социальной компетентности сельских школьников. - Дис... канд. пед. наук. - Великий Новгород, 2002. - 155 с.

Е-mail:  lana--9@ukr.net


Комментариев: 20 к “Данилейко С.І. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ”

 1. В.Петренко:

  Дуже цікавий матеріал на актуальну тему. Напишіть, будь ласка, як можна ознайомитися з Вашою програмою.

 2. С.Данилейко:

  Дякую за увагу до моєї роботи. Залишіть, будь ласка, свої координати. З задоволенням надішлю Вам матеріали програми.

 3. Володимир Петренко:

  Моя ел. пошта: protoka@yandex.ua

 4. Володимир Петренко:

  Моя ел. адреса: protoka22@yandex.ua

 5. Олена:

  Шановна пані Світлана. Зацікавилася вашим матеріалом, особливо цікавить програма формування соціальної компетеності. Моя електронна пошта:olena_varetska@mail.ru Сподіваюсь на співпрацю з цієї проблеми.
  К.п.н., доцент Варецька Олена Володимирівна.
  Запоріжжя.

 6. Софія:

  Шановна пані Світлано, щиро дякую.Якщо вишлете програму по соціальній компетентності буду влдячна Готуюсь до методичного обєднання " Формування хиттєвих компетентностей на групі продовженого дня". Що можете порадити? З повагою Софія м. Рівне.

 7. Тетяна:

  Пані Світлана! Прошу вислати програму на мою скриньку: ptv975@gmail.com. З повагою, Тетяна, місто Чернігів

 8. Наталія:

  Доброго дня!Дуже зацікавила Ваша програма. Буду вдячна, якщо зможете надіслати мені її матеріали на адресу NatalkaValerievna2011@gmail.com З повагою Наталія

 9. Ольга:

  Дуже конкретна інформація. Прошу надіслати вашу програму. slobodyanyuk-76@mail.ru

 10. Ольга:

  Доброго вечора,Світлана Іванівна!Я початківець в роботі з молодшими школярами, раніше працювала з дошкільнятами.Зараз розпочала роботу з цієї теми,знайшла Ваш дуже цікавий матеріал. Якщо можливо,надійшліть,будь ласка, вашу програму за адресою brave-tigerss06@mail.ru Буду дуже вдячна

 11. Наталия:

  Спасибо за интересный материал!Если возможно ,то хотелось бы ознакомиться и с самой программой.Спасибо.
  70luna@gmail.com

 12. Шевченко Еліна:

  Шановна пані Світлано, щиро дякую.Якщо можливо,надійшліть,будь ласка, вашу програму за адресою elina.shevchenko@mail.ru

 13. Юлія:

  Я також, Світлано, працюю в цьому напрямку. Хотілося б запроваджувати в своїй роботі і Ваш досвід. Поділіться, будь ласка, Вашими наробками. Моя ел. адреса: juliarul@ukr.net
  Подальших Вам успіхів!

 14. Катерина:

  Шановна пані Світлана, Якщо можливо, надішліть матеріали програми і мені, будь ласка. Дякую. моя адреса: ekaterinader@yandex.ru

 15. Вита:

  Дуже гарна інформація, і меня якщо можна вашу програму))), Дуже дякую!!!! моя почтa psm82@mail.ru

 16. Аліна:

  Доброго дня, пані Світлано. Чи можна предметніше познайомитися з самою програмою? dmali68@mail.ru

 17. Виктория:

  Очень заинтересована. вышлите, пожалуйста, и мне. tysinda@mail.ru

 18. Оксана:

  Доброго дня, Світлано Івановно! мене зацікавила Ваша Програма формування соціальної компетентності учнів початкової школи у процесі позакласної роботи. Якщо можливо, будь ласка, надішліть її мені за адресою 31087508@mail.ru.Зазделегідь вдячна. м. Запоріжжя

 19. Тетяна:

  Доброго дня. приацюю над вивченням соціальної компетентності учнів і зацікавила ваша програма. буду вдячна за метеріал для ознайомлення.
  Тетяна практичний психолог, соціальний педагог НВК

 20. Наталія:

  Доброго дня пані Світлано!!
  Як працівник психологічної служби працюю над формуванням соціальної компетенції, дуже зацікавила Ваша програма. Буду дуже вдячка якщо Ви поділитеся своєю наробкою...
  З повагоя, Наталія, практичний психолог ЗНЗ


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>