XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Данилишина І.О., Разборська О.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Данилишина І.О.

Науковий керівник Разборська О.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Наявність економічно необґрунтованих розбіжностей оцінки доходів і витрат для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за податковим законодавством і за нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку ускладнює не тільки справляння податку на прибуток підпри­ємств, але й орієнтує підприємства на різні критерії ефективності діяльності та відповідно різні фінансово-економічні результати.

Згідно з діючими визначеннями в нормативних документах прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, але сума перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати складає протилежний показник - збиток. Отже, організаційно-методологічні аспекти аналізу та аудиту прибутку і рентабельності підприємств перш за все передбачають перевірку дотримання підприємством методології формування прибутку підприємств за допомогою періодичного та послідовного зіставлення доходів і витрат за всіма видами діяльності та оцінку показників їх рентабельності.

В залежності від цього розрізняють і відповідні показники прибутку підприємства, зокрема, від основної, операційної, фінансової, інвестиційної, звичайної, надзвичайної діяльності, чистий прибуток.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит формування прибутку підприємств регулюються відповідними нормативними документами, а розкриття економічної сутності результатів діяльності знайшло своє відображення у працях багатьох сучасних авторів.

З метою прийняття ефективних управлінських рішень на основі інформаційного забезпечення в роботі серед інших класифікаційних ознак економічну ін­формацію можна також класифікувати як корисну, нейтральну або дезінформацію за ознакою інформаційного впливу.

Прибуток підприємства формують доходи і витрати, підтверджені відповідними первинними документами, тому важливим питанням бухгалтерського обліку є порядок визнання доходів і витрат, їх класифікація та відображення на рахунках, в облікових регістрах та звітності господарюючого суб'єкта.

Аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Зниження прибутковості підприємств пов'язане проблемою неефективного використання активів, яка є досить складною. То­му постає питання ефективного використання активів, тобто, створення чіт­кого плану дій, які повинні призвести до збільшення прибутковості підпри­ємства. Ці дії повинні враховувати специфіку роботи підприємства.

В умовах ринкової уваги необхі­дно змінювати підходи до методів аналізу прибутку, що базуються на розподілі виробничих витрат на змінні і постійні і категорій маржинального доходу. Такі методики широко застосовуються в країнах з розвинутими ринковими відноси­нами. Вони дозволяють визначити залежність прибутку від обмеженого кола найбільш важливих факторів і на базі цього керувати процесом формування прибутку підприємства.

З метою визначення залежності прибутку від обмеженого кола найбільш важливих факторів і на базі цього можливості керувати процесом формування прибутку підприєм­ства, в роботі запропонована на основі аналізу прибутковості виділити різновиди взаємозв'язків між прибутковістю та результативністю діяльності підприємства: «висока результативність - висока прибутковість»; «низька результативність - висока прибутковість»; «висока результативність - низька прибутковість» і «низька результативність - низька прибутковість».

Наявність економічно необґрунтованих розбіжностей оцінки доходів і витрат для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за податковим законодавством і за нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку ускладнює не тільки справляння податку на прибуток підприємств, але й орієнтує підприємства на різні критерії ефективності діяльності та відповідно різні фінансово-економічні результати. Усунення існуючих суперечностей у податковому законодавстві шляхом зміни податкових правил визнання витрат і результатів приведення відповідних правил розрахунку у відповідність з принципами бухгалтерського обліку.

Процедура ознайомлення із заходами, запланованими для впровадження нових систем ЕОД або модернізації існу­ючих, допомагає отримати аудитору інформацію про всі можливі мо­дифікації програмного забезпечення, зміну технічних при­строїв, удосконалення структури бази даних тощо. Особли­во важливою є інформація про зміни в системі ЕОД, що відбулися на момент аудиторської перевірки прибутку і рентабельності підприємств.

Література:

•1.     Білоус В.Т., Єгарміна В.Д., Єрмолаєва Є. П., Каленський М.М., Калюга Є.В. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): навчально-практичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів аспірантів /За ред. П.В.Мельник - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 392 с.

•2.     Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №5. - С. 66-71.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>