XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Данилова А.О., Палій М.В., Черня Н.Н., Дякону О.О. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ БАД НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ І ПРОБІОТИЧНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТАН ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ

Данилова А.О., Палій М.В., Черня Н.Н., Дякону О.О.

Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ БАД НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ і ПРОБіОТИЧнИХ МІКРООРГАНІЗМІВ НА СТАН ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ

Останнім часом значна увага як науковців, так і населення приділяється функціональним інгредієнтам - біологічно активним добавкам (БАД), які широко використовують для профілактичних цілей, а також для корекції раціонів харчування [1-3]. Пребіотики вуглеводної природи окрім стимулюючої функції спроможні проявляти також здатність до захисту мікроорганізмів, виконуючи роль носія і допомагаючи здолати фізіологічні бар'єри організму та доставити їх в необхідні ділянки травної системи. Тому сполучення у складі БАД пробіотичних культур та пребіотичних речовин високомолекулярної вуглеводної природи - харчових волокон (ХВ) є перспективним [2,3].

Метою дослідження було вивчення впливу препаратів на основі рослинної сировини із введенням пробіотичних мікроорганізмів - лакто- і біфідумбактерій на основні фізіологічні показники піддослідних тварин (щурів) при тривалому прийомі препаратів і при експериментальному алоксановому діабеті.

Алоксановий діабет є моделлю інсулінзалежного цукрового діабету, оскільки викликає прогресуючу загибель β-клітин підшлункової залози. У піддослідних щурів його індукували одноразовим внутрішньочеревним введенням 5 % розчину алоксангідрату фірми "Хемапол" в дозі 200 мг/кг ваги. Про важку форму цукрового діабету свідчила виражена гіперглікемія, глюкозурія, ацетонурія, зниження маси тіла після значного набору ваги понад норму та висока летальність у контрольній групі (30-35 %) на 3-5 добу експерименту. В групах, які отримували БАД, летальність була відсутня.

Матеріал для біохімічних досліджень (нирки, печінка, підшлункова залоза, кишечник, сироватка крові) забирали у піддослідних тварин кожні 5 днів, контролем служили здорові щури. Крім того, здійснювали порівняння основних біохімічних показників із показниками щурів з алоксановим діабетом на загальновіварійному раціоні.

Для дослідження особливостей обміну вуглеводів та попередників ДНК обрані ключові ферменти гліколізу (лактатдегідрогеназа, ЛДГ), пентозофосфатного циклу (глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, Г6ФДГ), та інші. Завдяки проведеним дослідженням встановлено, що активність оксидаз (СОД, каталази), амінотрансфераз (АлАТ, АсАТ), фосфатаз (ЛФ, КФ), а також вміст у сироватці крові сполук ліпідів, продуктів ПОЛ, амінів не порушуються у здорових щурів у динаміці після введення до раціонів харчування комплексних БАД, які містять ХВ бурякового жому і пробіотичні мікроорганізми (лакто- та біфідумбактерії), що свідчить про нешкідливість і нетоксичність БАД.

Проведення досліджень протягом трьох тижнів довело, що істотних розходжень у рівнях загальних ліпідів і холестерину печінки й холестерину крові в різних групах тварин, що отримували БАД, не виявлено. Тварини мають різні значення активності ферментних систем циклу Кребса й відрізняються по стану оксидантної і антиоксидантної систем. Ступінь розходжень залежить від виду введеної до складу раціону БАД. Проведені дослідження показали, що у щурів з алоксановим діабетом на тлі прийому ХВ та комплексних БАД прискорюються процеси нормалізації вуглеводного обміну, підсилюються бар'єрні властивості епітелію кишечника, відновлюється ультраструктура колоноцитів, активуються обмінні процеси в інтерстиції слизової оболонки товстої кишки, спостерігається відновлення клітин підшлункової залози, про що свідчать результати гістологічних досліджень.

Вважаємо приємним обов'язком подякувати за допомогу у проведенні цих досліджень Одеському центру криміналістичної експертизи і особливо проф., д-ру мед. наук Л.Л. Большакову. Будова підшлункової залози контрольної групи тварин на загальновіварійному раціоні без діабету відповідає опису в літературі. У випадку гістологічного дослідження підшлункової залози тварин контрольної групи з алоксановим діабетом виявлено, що цитоплазма секреторних клітин у деяких часточках вакуолізована (що може бути пов'язане з порушенням, або напругою процесу секреції травних ферментів), відбувається пікноз ядер і зменшення розмірів β-клітин у групах тварин на загальновіварійному раціоні з алоксановим діабетом. У групах тварин з алоксановим діабетом на раціонах із введенням БАД ці зміни мало помітні.

Таким чином, вивчення впливу БАД на основі рослинної сировини із введенням пробіотичних мікроорганізмів - лакто- і біфідумбактерій на основні фізіологічні показники піддослідних тварин (щурів) при тривалому прийомі препаратів і при експериментальному алоксановому діабеті довело, що препарати є ефективними профілактичними засобами та можуть бути використані при цукровому діабеті для поліпшення стану антиоксидантної системи, зменшення глікемії, відновлення функціонування підшлункової залози.

Література:

1. Кисиль Н.И. Исследование биологически активных добавок к пище // Пищевые ингредиенты и добавки. - 2007. - № 1. - С. 52 - 53.

2. Vanderhoof J.A. Probiotics: future directions // Am. J. Clin. Nutr. - 2001. -   № 6. - P. 1152 - 1155.

3. Капрельянц Л. В. Функціональні продукти / Л. В. Капрельянц, К. Г. Іоргачова. - О.: Друк, 2003. - 333 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>