XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Данилова А.О., Палій М.В., Іванова А.С. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ В ДЕЯКИХ ТКАНИНАХ ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ

Данилова А.О., Палій М.В., Іванова А.С.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ В ДЕЯКИХ ТКАНИНАХ ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ

Алоксановий діабет щурів може розглядатися як класичний приклад вільнорадикальної патології і використовується як зручна модель in vivo для визначення фармакологічних властивостей препаратів з потенційною антирадикальною і антиокислювальною активністю [1]. Визначення рівня лужної фосфатази (ЛФ) є одним із необхідних тестів під час проведення комплексу лабораторних досліджень, оскільки зміни її рівня дозволяють з'ясувати стан гепатобіліарної системи.

ЛФ каталізує гідроліз моноестерів органічного фосфату в лужному середовищі. Фермент присутній майже у всіх тканинах організму, особливо навколо та всередині клітинних мембран, а також в плаценті, епітелії кишечнику, ниркових канальцях, остеобластах і печінці. Джерелом сироваткової ЛФ є печінка і кісткові тканини [Л].

Метою дослідження є вивчення активності ЛФ в деяких тканинах щурів при введенні до раціонів тварин високовуглеводних препаратів на основі рослинної сировини при експериментальному алоксановому діабеті.

У раціони тварин додавали препарати біологічно активних добавок (БАД): 1 - харчові волокна бурякового жому (ХВБурЖ); 2 - БАД на основі ХВБурЖ із введенням лактобактерій; 3 - БАД ХВБурЖ + лакто- і біфідум-бактерії; у тварин з алоксановим діабетом: 4 - ХВБурЖ; 5 - БАД на основі ХВБурЖ із введенням лактобактерий; 6 - БАД ХВБурЖ + лакто- і біфідум-бактерії; 7 - контроль із діабетом у порівнянні з інтактними тваринами.

Експериментальні дослідження на безпородних щурах (самцях) з початковою вагою 120-150±5 г проводили, дотримуючись науково-практичних рекомендацій із утримання лабораторних тварин і поводження з ними і «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і наукових цілей». Евтаназію тварин проводили шляхом декапітації під легким ефірним наркозом. Діабет викликали введенням 5 % розчину аллоксангідрату фірми "Хемапол" у кількості 20 мг/ 100 г ваги тварини, що узгоджується із загальноприйнятими методиками індукування діабету Матеріал для біохімічних досліджень (печінку, нирки, підшлункову залозу, сироватку крові, вільну від гемолізу, 12-палу кишку, тонкий і товстий кишечник) відбирали на 3 - 30 добу у п'яти піддослідних тварин, контролем були три щура. Рівень ЛФ визначали кінетичним методом з діетаноламіном [2]. ЛФ у лужному середовищі каталізує перенос фосфатної групи від 4-нітрофенілфосфату до диетаноламіну із утворенням 4-нітрофенолу, який дає червоне забарвлення, інтенсивність якого пропорціональна активності ферменту. Вимірювання здійснювали на спректрофотометрі при довжині хвилі 405-410 нм і температурі 37±2 °С.

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням пакета програм Excel 97 з урахуванням рекомендацій по проведенню біомедичної статистики. Нульові гіпотези про відсутність розходжень між групами відкидали при досягнутому рівні значимості статистичного критерію P≤0,05. Для порівняння незв'язаних груп при нормальному розподілі ознак застосовували t-критерій Стьюдента. Розраховували середні значення показників (М) і стандартні помилки середнього значення (±m).

На протязі досліду загинули 2 щури із групи активного контролю (7) - на третій і п'ятий день після введення алоксангідрату.

Активність ЛФ у сироватці крові інтактних щурів була 183,6±41,46 мкмоль/(хв л). В групах тварин, що отримували добавки (1, 2, 3) зміни активності ЛФ мали достовірний характер, але не виходили за межі нормальних значень. У тварин з алоксановим діабетом активність ЛФ була в середньому вище на 24-27 %, 21-25 %, 20-24 % у групах 4, 5, 6, що отримували добавки відповідно, та на 42-51 % вище в групі активного контролю (7).

Дослідження зміни активності ЛФ протягом трьох місяців експерименту дозволило виявити зниження активності в усіх групах тварин з алоксановим діабетом, що отримували БАД у складі загальновіварійного раціону. При цьому ефективність ХВБурЖ була найменшою, препарат із лактобактеріями був більш ефективним, найбільше наближеними до норми були показники активності ЛФ у групи щурів з алоксановим діабетом, що отримувала комплексний препарат з лакто- і біфідумбактеріями.

Необхідно відмітити, що найбільші значення активності ЛФ у тварин з алоксановим діабетом були виявлені в печінці, трохи менші - в сироватці крові. Ще нижчі - в підшлунковій залозі та товстому, тонкому кишечнику, 12-палій кишці, найменші - в нирках. Зміни активності ЛФ у групах 4, 5, 6, особливо в обох групах, що отримували БАД з пробіотичними мікроорганізмами, носили мінімальний характер і мали тенденцію до повного відновлення в групі, що отримувала препарат з лакто- і біфідумбактеріями.

Таким чином, проведені дослідження показали, що в групах щурів, що одержували БАД, відмічено вірогідне зниження активності ЛФ у порівнянні із групою тварин з алоксановим діабетом.

З'ясовано, що у групах тварин, які отримували у складі раціонів БАД, активність ЛФ - одного з маркерних ферментів поразки печінки значно менша, ніж у тварин на загальновіварійному раціоні з алоксановим діабетом, хоча й трохи вища, ніж у тварин без діабету. Таким чином, доведено, що всі досліджені високовуглеводні БАД виявляють певну гепатопротекторну дію при діабеті, який викликаний введенням алоксану.

Література:

1.Гвозденко Т.А. Роль антиоксидантных ферментов и антиоксиданта пробу кола в антирадикальной защите бета-клеток поджелудочной железы при аллоксановом диабете // Медицинская экология. - 2005.-№ 1. - С.23-26.

2. Горячковский А.М. Клиническая биохимия в лабораторной диагностике. -О.: Экология, 2005. - 616 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>