XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Данилюк О.О., д.е.н. проф. – Прутська О.О. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДКУ ЩОДО ЦІЛЬОВОГО ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ

Данилюк О.О.

д.е.н. проф. - Прутська О.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДКУ ЩОДО ЦІЛЬОВОГО ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ

Проблема вибору оптимальної моделі обслуговування бюджетних коштів та створення органу, здатною забезпечити реаліза­цію вимог держави щодо ефективного управління та контролю за їхнім цільовим використанням, постала з проголошенням незалежності України та побу­довою нової системи органів державної влади [3].

Україна відійшла від попереднього контролю за бюджетними кош­тами. За таких умов траплялися випадки нецільового спрямування та витра­чання коштів із порушенням законодавства. На перший погляд, може видати­ся, що нецільове використання бюджетних коштів негативно впли­ває на бюджетну систему лише в од­ному аспекті - порушується прин­цип цільового використання бюд­жетних коштів. Але насправді це правопорушення одночасно тягне за собою порушення принципу ефективності бюджетної системи. Крім того, зазвичай нецільове ви­користання бюджетних коштів не сприяє дотриманню принципу справедливості й неупередженості (бюджетна система України будується на заса­дах справедливого й неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальни­ми громадами) [4].

Факти нецільового використання коштів виявлялися, як правило, лише при проведенні перевірок контролюючими органами, коли, кошти вже було витрачено.

Таким чином виникли об'єктивні передумови для створення у державі ок­ремого органу виконавчої влади, який би забезпечив прозорість бюджетного процесу на стадії його виконання, ефективне управління бюджетними кошта­ми та контроль за їхнім цільовим спрямуванням, таким органом і стало Державне казначейство України.

Незважаючи на актуальність теми контролю за бюджетни­ми коштами органами Держказначейства, дане питання мало розглядається науковцями, але деякі аспекти викладені у наукових та практич­них роботах вітчизняних учених-економістів і практиків С. А. Буковинського, С. О. Булгакової, О.П. Зварича, В.І. Каленської, О. Т. Колодія, І. Стефанюка, В. І. Стояна, О. О. Чечуліної та інших.

Питання переваги казначейського контролю за бюджетними коштами та проблеми, які виникають у процесі його впровадження, потребують подаль­шого дослідження та наукового обґрунтування.

Метою статті є висвітлення особливостей та переваг системи казначейсь­кого контролю за бюджетними коштами, перспектив його розвитку та впливу па ефективність бюджетної політики держави [3].

У ст..112 Бюджетного кодексу визначено, що до повноважень ДКУ по контролю за дотриманням бюджетного законодавства відносять:

•1)                здійснення бухгалтерського обліку всіх надходжень та витрат Державного бюджету України;

•2)                встановлення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видання інструкцій з питань та здійснення контролю за їх дотриманням;

•3)                здійснення контролю за відповідністю платежів взятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням [1].

Метою фінансового контролю, що здійснюється органами Державного каз­начейства, є зменшення кількості й обсягів порушень бюджетного законодавст­ва та недопущення використання бюджетних коштів не за призначенням; взят­тя зобов'язань розпорядниками коштів понад обсяги виділених бюджетних асигнувань.

 Державне казначейство, на відміну від фінансових ор­ганів, здійснює контроль за виконанням бюджетів на всіх етапах використання коштів, тобто на етапі прийняття зобов'язань, попередньої перевірки та оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів і одержувачів.

Фінансовий контроль, що здійснюється Державним казначейством України та його територіальними органами у процесі виконання державного бюджету за видатками, умовно можна поділити на чотири самостійних етапи, що взаємо­пов'язані між собою встановленими правилами автоматизованого ведення бух­галтерського обліку операцій виконання бюджетів.

Перший етап - організація роботи органів Державного казначейства щодо за­безпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням.

Другий етап - організація роботи органів Державного казначейства щодо об­ліку й консолідації інформації за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів та одержувачів.

Третій етап - виділення бюджетних асигнувань Державним казначейством України.

Четвертий етап - контроль перед здійсненням видатків розпорядників бюд­жетних коштів та одержувачів коштів загального й спеціального фондів держав­ного бюджету [5].

У процесі контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатка­ми здійснюють:

•1)                попередній контроль здійснюється на стадії прийняття зобов'язань, особливо на стадії схвалення та дозволу на витрачання державних коштів. При прийнятті зобов'язань слід відокремлювати: поточні зобов'язання - тобто ті, які будуть виконані та потребують повної сплати в поточному році; перехідні зобов'язання - тобто ті, сплата по яких буде здійснюватися за рахунок асигнувань майбутніх періодів протягом кількох років.

Попередній контроль передує здійсненню операцій надходження та витрачання коштів і являється найважливішою етапом роботи органів Державного казначейства. Ефективність цієї форми контролю полягає в тому, що вона надає можливість запобігти порушенню законів, нецільовому використанню коштів. У випадку виявлення спроб нецільового використання коштів органи Державного казначейства оформляють відмови в оплаті рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

•2)                фінансовий контроль на стадії проведення операцій перед здійсненням платежу, включаючи дозвіл та підтвердження вимог на оплату. Цей контроль постійно здійснюється Державним казначейством України, яке як зберігач державних коштів, зобов'язане забезпечити ефективне і раціональне їх використання відповідно до програми Уряду.

Для того, щоб видатки можна було правильно класифікувати відповідно до бюджетної класифікації, необхідно переконатись, що запропоновані видатки відповідають бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням, затвердженим Законом України "Про Державний бюджет України на відповідний рік". Перед здійсненням будь-якого платежу необхідно впевнитись, чи: мають місце бюджетні призначення на зазначені цілі і виділені з бюджету асигнування; послуги були надані, товари отримані тощо; видатки класифіковано відповідно до кодів бюджетної класифікації; документи заповнені правильно, реквізити зазначені правильно.

•3)                контроль після здійснення видатків, проведення операцій (аудит). Він дає змогу впевнитись у законності здійснених операцій, використанні коштів за цільовим призначенням. У процесі цього контролю виявляються позитивні і негативні аспекти виконання бюджету. Контроль здійснюється шляхом перевірок і ревізій безпосередньо на місцях, в установах, організаціях.
Особливість фінансового контролю, що здійснюється органами Державного казначейства, полягає в тому, що вони є єдиними виконавцями фінансових функцій при виконанні державного бюджету і не здійснюють перевірок вибірково, а тільки на регулярній основі. Таким чином, забезпечується суворий контроль за правильністю фінансових операцій, їх бухгалтерським обліком, що є гарантією чіткого виконання рішень виконавчої влади. Такий вичерпний контроль здійснюється паралельно з веденням операцій протягом року і тому є ефективнішим, ніж контроль за результатами [6].

Система казначейського контролю за бюджетними коштами дає можли­вість попередити порушення, призупинити операцію і повернути платіжні до­кументи без виконання, тому то бюджетні рахунки переведені з банківських установ до органів Державного казначейства.

Такий вичерпний контроль здійснюється щоденно, паралельно з прове­денням операцій за рахунками, і тому є ефективнішим, порівняно з тим, який здійснюється контролюючими органами при проведенні перевірок.

У разі виявлення бюджетних правопорушень органи Державного казна­чейства України в межах своєї компетенції можуть вчинити дії до розпорядни­ків та отримувачів коштів, призупинити здійснення операцій та будь-яких платежів з рахунку порушника бюджетного законодавства та застосувати адмі­ністративні стягнення до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях.

Таким чином, забезпечується суворий контроль за правильністю операцій із бюджетними коштами, який є гарантією дотримання бюджетного законо­давства та чіткого виконання рішень органів влади. За оцінкою Державної контрольно-ревізійної служби України в результаті запровадження казначей­ського обслуговування бюджетних коштів кількість та обсяги порушень у їх­ньому витрачанні значно скоротились [3].

Переведення на казначейське обслуговування державного і місцевих бюдже­тів було, без сумніву, правильним кроком і мало позитивний результат, оскіль­ки дало змогу:

•1)                збільшити дохідну базу бюджетів за рахунок удосконалення механізму ка­сового виконання бюджетів за доходами, своєчасного й у повному обсязі зараху­вання надходження доходів до бюджетів;

•2)                ефективно їх перерозподіляти для реалізації соціальної політики і забез­печення своєчасного й повного фінансування бюджетів;

•3)                здійснювати державний контроль і оперативно розпоряджатися фінансо­вими ресурсами держави;

•4)                створювати можливість накопичення ресурсів для реалізації державних програм і зобов'язань.

Запровадження казначейської системи касового виконання бюджетів допо­могло значно підвищити прозорість бюджетного процесу й ефективність вико­ристання бюджетних коштів [2].

Зі створенням Державно­го казначейства України запроваджено контроль, покликаний попередити по­рушення та злочини при витрачанні бюджетних коштів.

За умови чіткої та скоординованої діяльності, спрямованої на забезпечення своєчасного зарахування та цільового використання бюджетних коштів, з'являється реальна можливість розв'язувати нагальні завдання бюджетної політики держави, які б відповідали логіці здійснюваних в Україні реформ.

Отже, питання казначейського обслуговування бюджетних коштів залишається досить актуальним і потребує обґрунтування напрямків розвитку та удоскона­лення за участю науковців та учасників бюджетного процесу з урахуванням досягнень науки, досвіду зарубіжної та національної практики.

Література:

•1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р. №2542-III // www.rada.gov.ua.

•2. Булгакова С.О. Управління фінансовими ресурсами у системі Казначейства // Фінанси України. - 2006. - №7. - с.18-29.

•3. Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №5(59). - с.128-133.

•4.  Стефанюк І. Невеселий коментар про нецільове використання бюджетних коштів // Фінансовий контроль. - 2008. - №6(47). - с.48-51.

•5.  Стоян В.І., Зварич О.П. Організація фінансового контролю у системі Казначейства // Фінанси України. - 2004. - №1. - с.128-137.

•6.  http://www.vuzlib.net/

 

e-mail: o_Len4ik@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>