XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Данилюк О.О., Мацяка А.В., Яковишина Н.А. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Данилюк О.О., Мацяка А.В.

Науковий керівник Яковишина Н.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вирішення доленосних для долі України питань неможливе без усвідомлення того, що народ України поступово стає господарем і власником своєї землі, підприємств і установ, природних ресурсів, інтелектуальної власності та інших складових національного багатства, без формування національного економічного інтересу, без усвідомлення того, що надалі рівень його життя та життя майбутніх поколінь залежать від результатів їх праці , від умілого управління економікою, тобто без формування нового економічного мислення. Саме тому необхідно приділяти відповідну увагу формуванню економічної культури починаючи зі школи.

Економічна культура це відображення в свідомості людей стану економічного життя, сукупності засвоєних економічних знань і досвіду, накопиченого суспільством, який сприяє активній трудовій і суспільній діяльності. До економічної культури входять такі властивості індивіда, як підприємливість, економність, обачливість, вміння швидко і оперативно реагувати на зміну зовнішніх обставин.

Важливими орієнтирами системної трансформації суспільства є підвищення економічної та соціальної ефективності, демократизація суспільних відносин, підвищення рівня та якості життя людей. Даним вимогам відповідає економічна система, яка увібрала в себе як механізми самоорганізації та саморегулювання, так і науково обґрунтоване державне регулювання. Її ефективне функціонування визначається вкоріненням таких цінностей, як високий ступінь розвитку людини, свобода особистості в рамках юридичних та моральних норм, право на самостійний вибір видів та сфер господарської діяльності, економічний та духовний плюралізм, підприємливість і інноваційність, орієнтація на індивідуальну відповідальність, високі досягнення в праці та діловий успіх, поєднання раціоналізму та моральності, індивідуалізму та колективізму, неприйнятність марнотратства, висока компетентність і професійна самореалізація, престиж матеріального благополуччя, як засобу досягнення самостійності і незалежності.

В даний час, в умовах переходу до ринкової економіки, професія бухгалтера стала досить престижною і порівняно високооплачуваною [4, с.284].

Фахівець-бухгалтер повинен уміти використовувати економіко-математичні методи, моделі і сучасні технічні засоби управління: проводити наукові дослідження за профілем спеціальності; обробляти і аналізувати отримані результати; володіти раціональними прийомами пошуку і використання економічної інформації.

Глибоке пізнання професійних дисциплін у поєднанні з практичними навиками забезпечує високу кваліфікацію бухгалтера. Досвідчений бухгалтер завжди зможе успішно працювати на посаді економіста, аналітика, банкіра і фінансиста.

В умовах переходу до ринкових відносин бухгалтери спеціалізуються по чотирьох напрямах.

1. Управлінський, фінансовий і податковий облік. Бухгалтер працює по найму в організаціях різних форм власності, банках, фінансових органах і організаціях зовнішньоекономічної діяльності. Завдяки широкому, всесторонньому і глибокому погляду на всі сторони діяльності організації він робить значний вплив на її фінансові результати, запобігає негативним явищам господарської діяльності, організацій, виявляє внутрішньогосподарчі резерви, забезпечує фінансову стійкість організації.

Бухгалтер по управлінському, фінансовому і податковому обліку зобов'язаний постійно оновлювати свої професійні знання в області бухгалтерського обліку і аудиту, аналізу, оподаткування, фінансово-банківської діяльності і цивільного права, російських і міжнародних норм і стандартів бухгалтерського обліку. Він може підтверджувати свою професійну компетентність і підготовку шляхом проходження атестації на отримання кваліфікації професійного бухгалтера по управлінському і фінансовому обліку [4, с.284].

Компетентність і чесність в роботі - основа успіху в професійній діяльності бухгалтера. Якщо бухгалтер відчуває, що некомпетентний в тих або інших питаннях, то він зобов'язаний чесно сказати про це керівництву організації і запросити для надання допомоги в роботі компетентнішого фахівця. Справа честі кожного бухгалтера уважно і серйозно відноситися до своїх обов'язків, дотримуватись затверджених бухгалтерських стандартів, підтримувати високий рівень своїх знань, постійно удосконалювати професійну майстерність.

2. Незалежна бухгалтерська діяльність. Бухгалтер не працює в якій-небудь організації або в установі, а надає їм свої професійні послуги платно. До цієї категорії в основному відносите: бухгалтери-аудитори, що надають платні послуги з проведення аудиторських перевірок, оподаткування, консультують по управлінському і фінансовому обліку і т.д. Престиж аудитора дуже високий, проте щоб зайнятися аудиторською діяльністю, необхідно отримати атестат або ліцензію (індивідуальну) шляхом складання письмових і усних іспитів і мати досвід практичної роботи.

3. Бюджетний облік. Бухгалтер по найму працює в урядових установах всіх рівнів, громадських і добровільних організаціях, вищих і середніх учбових закладах, лікарнях, школах і інших бюджетних організаціях. Він займається веденням бухгалтерського обліку і її складанням звітності, контролює законність і ефективність використання бюджетних і суспільних коштів.

4. Педагогічна діяльність. Підготовка бухгалтерів - творча почесна діяльність, яка може йти по трьом напрямам.

Перше - в школах і на короткострокових курсах. Тут працюють викладачі, що закінчили вищий учбовий заклад за фахом, а також фахівці з досвідом роботи і з середньою спеціальною освітою.

Друге - в коледжах і технікумах. Тут можуть працювати викладачі, що закінчили університети і інститути за фахом, професійні бухгалтери і аудитори, а також викладачі з вченим ступенем кандидата наук.

Третє - в університетах і інститутах. Тут, як правило, викладають люди, що мають вчений ступінь кандидата або доктора за фахом. Таким чином, бухгалтерська спеціальність стала творчою, цікавою і престижною.

Отже, важливо, щоб формування нового економічного мислення проводилося на високому рівні, потрібно, щоб до цього процесу залучались якомога ширші верстви населення і, перш за все, молодь, починаючи зі школи. Саме у молоді шкільного віку потрібно проводити формування нового економічного мислення.

Література:

•1.       Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): Монографія. - К.: Либідь, 2001. - С 218.

•2.       Пилипенко В. Економическое сознание и культура населения в период рыночной трансформации общества // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2002. - № 4. - С. 205.

•3.       Головаха Є., Паніна Н. Пострадянська деінституціоналізація та становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2001. - № 4. - С 18.

•4.       Теория бухгалтерского учета. Захарьин В.Р. М.: Инфра-М, Форум, 2003. - 304 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>