XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дараган А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

Дараган Анна Володимирівна, студентка ІV курсу

КНУ ім. Т.Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗА ДОВІРЕНІСТЮ

Представництво за довіреністю припиняється у разі: закінчення строку довіреності; скасування довіреності особою, яка її видала; відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; припинення юридичної особи, яка видала довіреність; припинення юридичної особи, якій видана довіреність; смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. Відповідно до названих підстав, їх можна поділити на загальні підстави та спеціальні. Загальною підставою припинення довіреності є досягнення мети, заради якої видавалась довіреність. Спеціальними будуть всі ті підстави, з настанням яких припиняється дія довіреності незалежно від досягнення мети, заради якої вона видавалась. На думку дисертанта, всі, передбачені ст. 248 ЦК України підстави припинення представництва за довіреністю відносяться до спеціальних підстав.

Уразі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє по­вноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, не-жонання яких може призвести до виникнення збитків; Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, має право в будь-який час її скасувати, а особа, якій довіреність видано, може відмо­витися від неї, що теж призводить до припинення дії довіреності. Угода про від­мову від цього права недійсна. З припиненням довіреності втрачає силу передо­ручення (ст. 69 ЦК УРСР, ст. 248, ст. 249 ЦК України). При видачі однієї загальної довіреності декільком представникам смерть одного з них припиняє довіреність лише у випадку неподільності передбаченої нею дії і наявності обов'язку спільної участі.

Права та обов'язки, що виникли внаслідок дій особи, якій видано довіреність до того, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про її припинення, зберігають силу для того, хто видав довіреність, і його правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припинилася.

При припиненні довіреності особа, якій її видано, або її правонаступники по­винні негайно повернути довіреність (ст. 70 ЦК УРСР, ст. 248 ЦК України).

Пред­ставник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на запобігання заподіянню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам. Представник відповідає перед осо­бою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог цивільного законодавства в разі відмови від вчинення дій.

Частина 1 ст. 248 встановлює загальні правила припинення довіреності. Зокрема, довіреність припиняється внаслідок закінчення строку її дії. Разова довіреність припиняється після дій представником, на які він був уповнова­жений.[2, ст.244-253] Довіреність може бути припинена у будь-який момент у зв'язку із скасуван­ням її особою, яку представляють, або відмови від неї представника (ст. 249 ЦК).[3, ст.199-207]

Довіреність припиняється: у зв'язку з припиненням юридичної особи, що є представником або особою, яку представляють; у зв'язку зі смертю когось із них, оскільки втрачається особистий зв'язок між представлюваним і представником. Крім того, довіреність припиняється у зв'язку з визнанням недієздатним, обме­жено дієздатним або безвісно відсутнім або представника, або особи, яку пред­ставляють, або обох вказаних осіб. Дане положення ґрунтується на загальному правилі про те, що і представником, і особою, яку представляють, можуть бути тільки повністю дієздатні особи.

Оскільки передоручення ґрунтується на відносинах представництва, що вже існували раніше, то з припиненням цих первісних відносин представництва втрачає чинність і передоручення. Оскільки припинення представництва за довіреністю тягне припинення пов­новажень представника, то в особи, яку представляють, і його правонаступників виникає низка обов'язків. Зокрема, особа, яка видала довіреність і згодом скасу­вала її, зобов'язана сповістити про це особу, якій довіреність була видана, а та­кож відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана до­віреність.

Аналогічні дії повинні здійснити спадкоємці фізичної особи, яка видала до­віреність, у випадку її смерті, визнання такої особи недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою або оголошення померлою. Такий самий обов'язок покладається на правонаступників юридичної особи у випадку, якщо довіреність припиняється внаслідок припинення юридичної осо­би, від імені якої видана довіреність. Після припинення представництва за довіреністю особа, якій вона була видана (або її правонаступники), зобов'язана повернути довіреність представлюваній особі ( або правонаступникам останньої).[4, ст.417]Література:

•1.     Цивільний кодекс України від 18 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України.-2003.- № 40-44. - Ст. 356; з наступнмми Змінами і доповненнями.

•2.    Цивільне право України:Підручник:У 2т./Борисова В.І.(кер.авт.кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасиба-Фаиєєвої, В.Л.Яроцького - К.:Юрінком Інтер, 2007.-Т.1-480с

•3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України/За ред. З.М.Коссака.-К.:Істина, 2004.-976с.

•4.  Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. - 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. - К.:Юрінком Інтер, 2006. - Т.І. - 832с

 

e-mail: daragan_annushka@meta.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>