XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дарміць Р.З., Іськович В.І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

ст. викл., Дарміць Р.З., Іськович В.І.

Національний університет  „Львівська політехніка"

ОРГАНІЗАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Цілі та місія підприємства є основою та своєрідним вектором для формування управлінських рішень. Правильність управлінського рішення - це складовий елемент успіху діяльності підприємства. Успішне управлінське рішення може бути прийняти та поетапно реалізоване на усіх рівнях управління лише кваліфікованими управлінцями, тому для будь-якої організації важливим є підбір та утримання високих стандартів організованості апарату управління (АУ), його постійне поточне оцінювання.

Одним із завдань діагностики управління є оцінювання впливу та злагодженості дій управлінців організації. Діагностика управління, зокрема, спрямована на визначення рівня ефективності управлінської системи підприємства, тобто його керуючої підсистеми. В процесі діагностування використовують різні методи оцінювання: діагностичне інтерв'ю, діагностичне спостереження, фотографія робочого місця, "мозковий штурм" та ін.[1]. Кожен з наведених методів (за допомогою відповідного набору показників) можна застосувати як для оцінювання підприємства вцілому, так і його складових (структурного підрозділу, керуючої підсистеми тощо). В контексті діагностики ефективності організації пріоритетними є фінансові показники діяльності, а діагностуючи АУ, необхідним є оцінювання організаційної ефективності (ОЕ), (зокрема, побудова оргструктури, функції, відповідність працівників займаним посадам, взаємозв'язок з прибутковістю тощо).

ОЕ, яка характеризує якість побудови організації, її системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо, формалізується конкретними частковими показниками (рівень централізації функцій управління, співвідношення чисельності управлінських працівників між різними рівнями управління, питома вага управлінців у загальній чисельності апарату управління, коефіцієнт ланковості структури менеджменту, швидкість прийняття управлінських рішень тощо) [2, с.356]. Однозначно визначити ефективним чи не ефективним є робота АУ та його рівень впливу на організацію загалом важко, тому доцільно виявити і структурувати основні проблеми, які постають перед організацією при діагностуванні її ОЕ. По-перше, база діагностування є, зазвичай, розрізненою, оскільки повинна охоплювати багато аспектів процесу управління, що є складністю комплексного оцінювання. По-друге, важливим є визначення конкретних значень оцінювання управління, однак пропоновані часткові показники не завжди повною мірою відображають сутність оцінюваного аспекту (сторони явища), щодо ОЕ, - проблема адекватності оцінювання в межах математичних розрахунків. По-третє, існуючі показники характеризуються, до певної міри, суб'єктивністю оцінювання, оскільки більшість з них обраховані на основі експертного методу оцінювання. Також при визначенні комплексного показника в процесі діагностування ОЕ виникає проблема не співмірності показників щодо одиниць виміру, вибору напрямку і розмірності шкалювання, формату співставлення тощо.

Широке коло критеріїв та показників є малоприйнятними при застосуванні на практиці, тому показники систематизують та вибирають для обчислення найбільш відповідні. Основними групами показників оцінювання ОЕ вважають структурні, процесні, інформаційні, комплексності та ділові якості персоналу. У свою чергу, структурні показники характеризуються вертикальною протяжністю, ієрархічною вагою, відношенням кількості рівнів управління до кількості підрозділів нижчого рівня; процесні параметри - швидкістю реагування системи управління, інформаційним навантаження, нормою керованості тощо; інформаційні параметри - достовірністю, обґрунтованістю, повнотою оцінювання інформації тощо; параметри комплексності персоналу - коефіцієнтом досвіду роботи на посаді, коефіцієнтом підвищення кваліфікації; параметри ділових якостей персоналу - психологічною сумісністю колективу, коефіцієнтом повноти виконання посадових обов'язків і робіт [3, с.351-357]. ОЕ є одним із основних критеріїв характеристики роботи підприємства, і чим більш узагальнений цей критерій та об'єднує в собі більше показників оцінювання усіх напрямків діяльності організації, тим кращим є кінцевий результат підприємства [4]. При діагностуванні системи управління організації бажаним є виведення певного кінцевого висновку на основі комплексного, інтегрального показника. Враховуючи вищенаведені проблеми та групи показників, на основі формалізованого підходу є можливим виведення  формули інтегрального показника. Так,

K1×P1+K2× P2+K3× P3+K4× P4=Ео                   (1)

де P1 -показник процесності; P2- показник інформаційності; P3 -показник комплексності; P4 - показник ділових якостей персоналу; Ео - організаційна ефективність; K1, K2, K3, K4- коефіцієнти вагомості. Кожен з показників(P1, P2, P3, P4) є узагальнюючим для своєї групи. Вибір того чи іншого індикатора або низки індикаторів у групі є індивідуальним і залежним від потреб користувачів кінцевої інформації. Коефіцієнти вагомості є індивідуальними для кожної організації та залежать, у свою чергу, як від місії та цілей, так і від сукупної думки експертів тощо.

Діагностика АУ на основі показників ОЕ є не лише дієвим способом виявлення та подальшого попередження "вузьких місць" управління в діяльності підприємства, а й результативним інструментарієм для обґрунтованих управлінських рішень.

Література:

•1.  Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: [конспект лекцій]/ Г.В.Білоконенко -Х:ІНЖЕК,2006.- 44c.

•2.  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник]/ О.Є. Кузьмін., О.Г.Мельник-К.: "Академвидав", 2003. - 416c.(Альма-матер).

•3.  ШегдаА.В.Менеджмент:[підручник]/А.В. Шегда -К.:"Знання",2004-525с.

•4.  Теорія менеджменту [конспект лекцій]/[Електронний ресурс]//Режим доступу: http://books.efaculty.kiev.ua/men/6/t11/2.html.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>