XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дацко К.П. ЗАДАЧІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Аспірантка Дацко Катерина Павлівна

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЗАДАЧІ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

На сучасному етапі господарювання підприємства мають право розробляти для себе внутрішні стандарти управління діяльністю, враховуючи особливості господарювання, економічні умови, зміни у законодавстві та форми подачі інформації. Це сприяє більш ефективному веденню діяльності та формуванню внутрішньо-фірмових стандартів управлінського обліку, контролю та аналізу. Однак, невірно прийняте рішення може спричинити зменшення продуктивності та платоспроможності підприємства. Тому для прийняття вірних управлінських рішень керівництву необхідна достовірна і вчасно надана інформація про фінансово-господарську діяльність підприємства. Цю інформацію може надати облікове забезпечення, яке повинно відображати усі необхідні облікові показники, які б могли вплинути на управлінське рішення керівництва.

Побудова на підприємстві системи обліку, яка б забезпечила ефективне управління досить схожа за своїми етапами із загальною побудовою бухгалтерського обліку на підприємстві, однак, вони різняться за деякими своїми ознаками. Це питання, з боку поєднання внутрішніх стандартів з міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, досліджували такі науковці: Ф.Ф. Бутинець, Л.Л. Горецька, С.Ф. Голов, В.Завгородній, В.В. Качалін, В.М. Костюченко, В.Сопко, М. Щирба. В їх дослідженнях розглянуто методологічні засади організації бухгалтерського та управлінського обліку, визначено основні проблеми та відмінності вітчизняних стандартів від зарубіжних. Саме ці наукові праці є підґрунтям нашого дослідження, однак подальшого розвитку вимагає наукове дослідження та узагальнення вітчизняної методики обліку, за умов переходу на МСФЗ.   Згідно дослідження французького економіста Дж. Обер-Крие, який провів ґрунтовне дослідження загальних методик і теорій менеджменту та обліку, і узагальнив їх у своїй праці «Управління підприємством», облік є лише одним із методів (можливо, найбільш важливим) спостережень за результатами управління. [1]Узагальнюючи ці дослідження слід відзначити, що сучасний облік оборотних активів повинен забезпечувати виконання наступних завдань:•-       забезпечення безперебійного виробничого процесу;

•-       прискорення обертання загального обсягу оборотних активів;

•-       забезпечення ліквідності оборотних активів;

•-       забезпечення підвищення рівня рентабельності оборотних активів;

•-       мінімізація ризиків та втрат в результаті використання оборотних активів.

Тому, враховуючи сучасні напрями дослідження завдань обліку оборотних активів, слід відзначити, що метою створення облікового забезпечення є надання зацікавленим споживачам облікової інформації даних про господарські факти та події з оборотними активами. Згідно поставленої мети, основним завданням облікового забезпечення управління оборотними активами є вчасне визначення вірної оцінки оборотних активів на певну дату.

Реалізація управлінських рішень для виконання поставлених завдань вимагає чіткого визначення прийомів, способів та методів досягнення ефективного управління.

Окрім ефективного управління складовими оборотних активів, в процесі формування системи облікового забезпечення управління оборотними активами нами було визначено, що необхідним є врахування та мінімізація ризиків в процесі використання оборотних активів. Так, враховуючи сучасну практику управління підприємствами, професійним журналом «Фінансист» було визначено ризики, з якими стикається сучасна компанія у процесі управління оборотними активами:

•-       ризик зміни цін на товар (знецінення запасів, підвищення вартості постачальника);

•-        ризик затримки товару у дорозі;

•-       курсові ризики (для імпортованих товарів);

•-       довгий операційний цикл, пов'язаний з обертаємістю товарних запасів, призводить до ризику невідповідності структури актуальних товарних запасів попиту на товар. [3]

Управління ризиками є одним із основних направлень антикризового управління підприємством. Тому необхідно визначити той об'єм облікової інформації, необхідної для оцінки та управління ризиками. Батурина Н.А., дослідила процес оцінки та аналізу ризиків при управлінні оборотними активами та запропонувала алгоритм рішень для оптимізації цих процесів. Так, облікова інформація має забезпечувати процес оцінки ризиків на відповідний період. Згідно цього дослідження можна виділити основні завдання, які стоять перед обліковцями для забезпечення управління необхідною обліковою інформацією:

•-       організація аналітичного обліку руху грошових потоків;

•-       визначення оптимального часу операційного циклу;

•-       розрахунок оптимального значення між обсягами виробництва та обсягами продажу.

Згідно побудови системи облікового забезпечення досить вдалим є вислів Т. Кучеренко «Реалії сучасного облікового забезпечення суб'єктів господарювання потребують своєчасного та якісного формування різної облікової інформації для потреб споживачів, складеної з дотриманням встановлених правил, принципів і методів за даними бухгалтерського обліку в цілому». [2]

Забезпечення управлінця визначеною обліковою інформацією, із залученням сучасних систем управління, повинне забезпечити виконання поставлених вище завдань управління оборотними активами.

Література:

1. Обер-Крие Дж. Управление предприятием Классика менеджмента пер. с французького / Дж. Обер-Крие // Москва: Сирин, - 1998.- 450с.2. Кучеренко Т. Фінансова звітність як складова економічних наук / Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит // 2008, №9, С.21-293. Финансит №4 (43) апрель 2011, С. 20

  

e-mail: katrinSAVRIK@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>