XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Давидяк Ю.М., к.е.н., Клiвiденко Л.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

ст.  Давидяк Юрiй  Миронович, гр.Фзвнм-51

науковий керівник: доцент, к.е.н., Клiвiденко Л.М.

Вiнницький iнститут економiки ТНЕУУДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Сьогодні за умов ринкової економіки необхідність удосконалення управління витратами підприємства зумовлена насамперед тим, що управління витратами підприємства являється однією з основних складових комплексної системи менеджменту підприємства. Будь-яке підприємство, не зважаючи на форму власності, не може обійтися без попереднього підрахунку витрат на випуск конкретного виду продукції, виконання певного виду робіт чи надання послуг або ж сукупних витрат по підприємству в цілому. Тому дослідження питань щодо удосконалення системи управління витратами на сьогоднішній день є актуальними та своєчасними.

Сьогодні за умов ринкової економіки необхідність удосконалення управління витратами підприємства зумовлена насамперед тим, що управління витратами підприємства являється однією з основних складових комплексної системи менеджменту підприємства. Будь-яке підприємство, не зважаючи на форму власності, не може обійтися без попереднього підрахунку витрат на випуск конкретного виду продукції, виконання певного виду робіт чи надання послуг або ж сукупних витрат по підприємству в цілому. Тому дослідження питань щодо удосконалення системи управління витратами на сьогоднішній день є актуальними та своєчасними.Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних систем управління витратами знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: Бутинця Ф. Ф., Варналія З. С., Пилипенка О. О., Шандової Н. В., Панасюка В. М., Савицької Г. В., Швайки А. І., Шумила Ю. О., Цал-Цалко, Рожелюка В., Гладчука Г. Г., Черепа А. В., та ін. Однак при всій значимості проведених наукових досліджень, окремі питання підвищення ефективності управління витратами підприємства вивчені недостатньо. Зокрема, спостерігаються різні підходи до факторів впливу на витрати підприємства, маються розходження в методиках розрахунку, аналізі, основних показниках і комплексній оцінці витрат підприємства. Вимагають подальшого розвитку питання розробки конкретних механізмів пошуку і реалізації внутрішніх резервів економії витрат підприємств.

Тому метою статті є узагальнення підходів до управління витратами на підприємстві, висвітлення основних проблем у цьому контексті та пошук шляхів їх подолання.

Особливо актуальна проблема управління витратами для вітчизняних підприємств, які нині перебувають на етапі пошуку раціональних організаційних форм і методів менеджменту з урахуванням міжнародних вимог і правил. Усе це, в свою чергу, підвищує вимоги до кваліфікації фахівців економічного профілю, оскільки саме вони повинні на підприємстві формувати систему управління витратами, опрацьовувати методичну базу планування, обліку витрат, калькулювання продукції, обґрунтовувати заходи щодо раціонального використання ресурсів та їх економії.

Тому, на нашу думку, під управлінням витратами слід розуміти динамічний процес, який включає управлінські дії, мета яких полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства. Воно не повинно зводитись лише до зниження витрат, а, навпаки, поширюватись на всі елементи управління.

Відмітимо, що необхідність дослідження проблеми управління витратами зумовлена, по-перше, не неточним визначенням величини собівартості продукції, а неправильним її формуванням, і, по-друге, процес управління витратами повинен бути направлений на формування собівартості у попередньому і поточному режимах та оперативному втручанні у діяльність підприємств та організацій у разі виявлення відхилень від бажаного стану.

Дуже прикро, що з отриманням незалежності в Україні питаннями формування витрат, собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств не надавали належної уваги. Це, в свою чергу,  привело не до удосконалення методів планування, обліку, калькулювання і аналізу собівартості продукції, а до втрати тих прийомів, які вже були напрацьовані у попередні роки. Витрати на виробництво, з одного боку, - один з основних об'єктів управління економікою на макрорівні, а, з іншого, - важлива частина управлінського обліку.

На сьогоднішній день внаслідок складності та мінливості ринкової ситуації багато вітчизняних підприємств недостатньо уваги приділяють системі управління витратами виробництва, зосереджуючись на вирішенні поточних питань. Необхідно відмітити, що до теперішнього часу не існує однозначного визначення поняття «витрати» і при цьому часто відсутні необхідні методологічні акценти відносно їхнього змісту, класифікації і оцінки, що суттєво знижує глибину їх розуміння, об'єктивність та системність підходу до системи управління витратами підприємства. Тому для успішного функціонування свого підприємства кожен керівник повинен навчитися ефективно управляти витратами, а для цього треба розуміти їх суть, здійснювати класифікацію витрат за такими ознаками, які б дозволяли отримувати найбільш повну інформацію для прийняття дієвих управлінських рішень.

В управлінні витратами виробництва важлива роль також має належати функціям управління. Результати огляду літератури приводять до висновку, що окремі автори у різноманітних комбінаціях виділяють склад функцій управління. При цьому найбільш поширеними є наступні: планування, організація, координація, регулювання, облік, контроль і аналіз. Однак розглядаючи діяльність вітчизняних підприємств можна помітити, що у процесі управління витратами використовуються лише окремі функції. Зазвичай, це облік, контроль та аналіз, що є показником неефективної політики підприємств у цьому контексті. Тому вирішення даної проблеми передбачає реорганізацію всієї системи управління витратами на підприємстві, яка забезпечувала б використання усіх функцій управління витратами не ізольовано одна від одної, а в тіснішому взаємозв'язку і взаємозалежності.

Крім вище наведених існує ще ряд проблем пов'язаних із системою управління витратами. Однією з таких проблем є  складність та велика кількість господарських операцій, які здійснюються на підприємстві, не дають можливості управлінському персоналу безпосередньо контролювати ці операції. У цьому випадку обов'язковим має бути наявність якщо не окремого підрозділу, то хоча б менеджера, який би займався суто вирішенням проблем, пов'язаних із управлінням витратами та узагальнював би інформацію, отриману від керівників структурних підрозділів підприємства. Тобто необхідно налагодити процес створення на підприємствах центрів відповідальності, менеджери яких несуть відповідальність за їх діяльність та контролюють певний фінансовий показник.

Варто зазначити, що у залежності від способу оцінки витрат більшість виробничих підприємств використовують метод обліку витрат за фактичною собівартістю, однак даний метод неповністю відображає всі витрати, які були понесені за той чи інший період виробництва продукції, тому ефективнішою є нормативна система управління витратами. На зарубіжних підприємствах нормативна система обліку відома під назвою standart costing.

Також негайного удосконалення  потребує податкова політика, яка на сьогоднішній день примушує господарюючих суб'єктів збільшувати витрати з метою зменшення оподатковуваного прибутку. Тобто, згідно законодавства України про оподаткування у податковій системі ведеться облік прибутку дещо по іншому, ніж у бухгалтерському обліку, який передбачає максимально можливе зменшення витрат. Таким чином в Україні спостерігається розподіл обліку на податковий та управлінський, що є негативним явищем у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання. Тому необхідний перегляд системи оподаткування прибутку, яка б зацікавила господарюючі суб'єкти у зменшенні собівартості продукції.

Отже, витрати виробництва, як предмет управління ними, по­винні розглядатися з позицій активного і своєчасного впливу на них з метою зниження рівня непродуктивних витрат, уникнення витрат виробництва, зниження впливу факторів, які підвищують витрати виробництва і знижують ефективність роботи підприємств.

Література:

•1. Великий Ю. М. Управління витратами підприємства, 2009. - 192 с.

•2. Верхоглядова Н.І, Ядронський Д.М. та Іваннікова Н.А. Економіка підприємства. Навч. посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. - 384с.

•3. Гладчук Г. Г. Управління витратами виробництва як необхідна ланка ефективного господарювання//Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 5. - С. 52-57.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>