XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Делик І.С. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Делик Інна Сергіївна

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Вивчення дидактичних можливостей різних моделей дистанційного навчання, дозволило виявити найбільш суттєві (важливі) вимоги до такої форми освіти студентів з особливими потребами , а саме:

при організації системи розповсюдження навчальних матеріалів дуже важливо, щоб усі студенти отримували їх вчасно. Студенти, які перебувають в інших регіонах, не повинні відчувати незручності;

форми контролю мають бути ретельно продумані й організовані, мати відповідну якість і належний контроль;

навчальний заклад на початковому етапі може зазнавати збитків від діяльності, пов'язаної з дистанційною освітою. Це пов'язано з витратами на телефонні розмови та комп'ютерні мережі, поштові витрати, відрядження. Цей факт слід враховувати при організації дистанційного навчання;

студенти, які перебувають за межами навчального закладу, потребують спеціальних освітніх послугах та сервіс. Контакти студентів з виїзним викладачем мають вирішальне значення, оскільки навчальні заклади усіх типів забезпечують акуратне надходження інформації до всіх учнів. Консультації можуть проводитися по телефону, електронній пошті або очно на виїзних консультаційних пунктах;

забезпеченість вільного доступу до джерел навчальної інформації. Інформованість студентів необхідно підтримувати на високому рівні. Часто це найкращим чином досягається за допомогою друкованих матеріалів для заочного навчання.

Технологічний рівень дистанційного навчання визначається інформаційними технологіями, що використовуються для розробки, доставки, підтримки навчальних курсів та навчального процесу в цілому. Це суттєво випливає на характер функціонування дистанційного навчання, а також способів комунікативних зв'язків між викладачами та студентами, студентами та методистами (тьюторами).

На початковому етапі впровадження освітніх технологій на основі комп'ютерних телекомунікацій, як правило, виникають суттєві труднощі і перешкоди, серед яких: недостатня кількість комп'ютерів у навчальних закладах та їх відсутність у індивідуальних користувачів; недостатній розвиток комп'ютерних телекомунікаційних мереж в Україні, їх нестабільність; недостатня комп'ютерна та інформаційна грамотність.

Результативність та ефективність дистанційного навчання пов'язані з оптимізацією та неухильним дотриманням принципів як загально-педагогічних, так і специфічних, притаманних лише дистанційному навчанню [1, с. 13].

Взявши до уваги різні точки зори на проблему визначення принципів дистанційного навчання, а також зміст та сутність загально-дидактичних принципів та особливості цільової групи, для якої цей вид навчання має бути організований, нами зроблено висновок, що реалізація моделі дистанційного навчання студентів з особливими потребами повинна будуватися на основі певних принципів, основними з яких є принципи гуманізації навчання; пріоритетності педагогічного підходу при проектуванні освітнього процесу в дистанційному навчанні; педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій; вибору змісту освіти; забезпечення безпеки інформації, що циркулює в системі дистанційного навчання; стартового рівня освіти; відповідності технологій навчання та мобільності.

Поряд з викладеними необхідно враховувати також вимоги і загально дидактичних принципів, зокрема: індивідуального підходу (психофізіологічні та антропометричні особливості поведінки, вроджені якості, здатність до навчання, стан здоров'я, вік та інші); адаптивності і доступності навчання; інтерактивності в навчанні; системності в навчанні; технологічності в організації та забезпеченні навчання; систематичності і послідовності

Аналітично дослідницька робота, з'ясування сутності дистанційного навчання для студентів з особливими потребами, результати аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду цього виду навчання для зазначеної категорії осіб, визначення педагогічних засад його організації дозволяє нам зробити висновок, що процес дистанційного навчання студентів з особливими потребами буде результативним, якщо забезпечити організацію педагогічного супроводу дистанційного навчання студентів з особливими потребами; запровадити центри самостійної роботи студентів з особливими потребами; здійснювати підготовка науково-педагогічного складу до дистанційного навчання студентів з особливими потребами, а також враховувати індивідуальні можливості типових груп студентів з особливими потребами.

Черговим етапом дослідно-експериментальної роботи має стати обґрунтування дидактичних умов дистанційного навчання студентів з особливими потребами.

Література:

1. Владимирська Є. Ю. Науково-методичне забезпечення якості дистанційного навчання у технічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 13.00.01 - «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Владимирська Є. Ю. - К., 2006. - 21 с.

 

e-mail: didenko12.69@mail.ru

 

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>