XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Демедюк В.Я. ФРАНЧАЙЗИНГОВА ФОРМА ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ВУЗІВ

Демедюк В.Я.               

Луцький національний технічний університет

ФРАНЧАЙЗИНГОВА ФОРМА ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ ВУЗІВ

Сьогодні розвиток вузу залежить від тенденцій, що складаються на ринку праці, на якому формується потреба у фахівцях з вищою освітою. Основною тенденцією розвитку сегменту українського ринку праці, на якому представлені фахівці з вищою освітою, є перенесення акценту з проблем виробництва освітніх послуг на задоволення потреб. В зв'язку з цим як перспективний напрям ринкової інноваційної діяльності у вищій освіті виступає франчайзинг. [1, c.10]

Проблемами формування та розвитку франчайзингових відносин розкривають у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме: Андрощук Г.О., Александрова О.В., Бедринець М. Д., Городова О.А., Данніков О.В,  Дельтей Ж.,  Мендельсон М.М., Суховатий О.В,  Цірат Г. В., Цимбал Л. Л.,та інші науковці.

Метою дослідження є аналіз можливостей просування інновацій вищих навчальних закладів на світовий ринок за допомогою франчайзингу.

Франчайзинг в освіті можна представити як спільну діяльність навчальних закладів з формування пропозиції, виробництва, надання і просування освітніх і супутніх їм послуг і продуктів на ринку. При цьому послуги мають відповідати ліцензіям освітніх установ на право освітньої діяльності і освітній франшизі. Франшизою є комплекс виняткових прав з реалізації освітніх послуг під фірмовим найменуванням, торговою маркою і товарним знаком франчайзера на певних умовах.

Суть освітнього франчайзингу полягає у тому, що між навчальними закладами (франчайзером і франчайзі) укладається договір, в якому обмовляються всі основні умови співпраці, фінансові особливості інноваційної освітньої діяльності.

До особливостей освітнього франчайзингу як форми виходу вузу-інноватора на ринок послуг вищої освіти ми відносимо наступні:

- від вуза-франчайзера освітнім організаціям - франчайзі передаються випробувана система навчання, апробовані в освітньому процесі і позитивно оцінювані ринком інновації;

- сторонами франчайзингу використовуються тільки офіційні, термінологічно єдині юридичні угоди і організаційно-фінансові домовленості;

- франчайзером встановлюються єдині стандарти вузівської підготовки фахівців у вузах-франчайзі, використовуються єдині освітні програми, виробляється контроль за якістю їх виконання;

- в рамках інноваційної франчайзингової взаємодії вищих навчальних закладів неминуче здійснюється проведення сумісних систематичних програм по підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу;

- акцент на гарантії якості курсу, визнанні його статусу і академічній повноцінності, гнучкість в складанні розкладу і способів викладання з урахуванням інтересів студентів;

- зближення вищого і післявузівського утворення, що дає великі можливості вдосконалення для студентів і надає ширше фінансування. [3, c.40]

Активний розвиток освітнього франчайзингу за кордоном робить вплив не тільки на форму і обсяг ринкових послуг вищої освіти, а й на її якість та георгарфію. Він забезпечує доступність до вищої освіти в тих частинах країни, де воно було раніше недоступно.

Український шлях розвитку освітнього франчайзингу пов'язаний з його симбіозом з дистанційними освітніми технологіями. Він направлений на реалізацію головної умови - соціальної доступності (незалежно від місця роботи і мешкання, від соціально-економічних проблем) для значної частини населення якісної професійної освіти, прикладом якої є MBA система навчання магістрів ділового адміністрування.

В зв'язку з цим перспективної представляється адаптація вже існуючих вітчизняних освітніх продуктів і послуг для франчайзингу і реалізація вітчизняних освітніх програм в регіонах України.

Організація такої інноваційної форми освітньої діяльності, як франчайзинг, повинна включати таке:

1) заняття по окремих курсах навчального закладу-франчайзі.

2) викладачі головного вуза-франчайзера, які є власниками виняткових прав на авторські інноваційні програми і технології, можуть просувати їх на нові сегменти освітнього ринку.

3) найперспективнішими формами інноваційної діяльності вузу в рамках освітнього франчайзингу бачаться кейс- і мережева освітні технології дистанційного плану.

4) керуючись державними освітніми стандартами, принципами безперервної професійної освіти і модуля учбових планів, освітній заклад-франчайзі може надавати широкий комплекс послуг освіти. [2, c.193]

Освітній франчайзинг дає змогу отримати вищу якісну освіту не навчаючись у провідних школах бізнесу за кордоном, здатний значно підвищити ринкову привабливість освітніх інновацій і створити умови для їх швидкого упровадження в українську вищу школу. Однак, на підтримку з боку франчайзерів вітчизняним університетам поки розраховувати не приходиться. Така позиція заснована на нестабільності. Закордонні франчайзери побоюються ризикувати, не маючи надійних гарантій. Проте, незважаючи на наявність окремих гальмуючих факторів, франчайзинг в Україні успішно розвивається.

Література:

•1. Андрощук Г.А., Денисюк В.Л. Франчайзинг: определения, преиму­щества, перспективы. Бизнес-информ, 1997, № 9. - С. 10 - 15.

•2. Пивоваров М.Г., Саблін О.О. Франчайзинг та перспективи його розвитку // Держава та регіони: серія Економіка та підприємництво - 2007. - № 2 - С.192-195.

•3.  Соковатий О.В. Місце франчайзингу в інноваційному розвиткові України// міжгалузевий науково-практичний журнал "Проблеми науки". - 2008. - №4. - С. 38-42.

e-mail: riproof@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>