XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Демедюк В.Я., кандидат економічних наук, Камінська І.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

магістр факультету бізнесу, Демедюк Віталій Ярославович

кандидат економічних наук, доцент, Камінська І.М.

Луцький національний технічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Важливим аспектом діяльності підприємства є підвищення конкурентоспроможності його продукції і як передумови й наслідку ефективності роботи даного підприємства, оскільки саме конкурентоспроможність безпосередньо впливає на майбутній розвиток, подальше успішне функціонування на ринку, потенційний прибуток суб'єкта господарювання. Тому проблема створення продукції, яка стане конкурентоспроможною, є досить актуальною і центральною для виробників.

Питанням забезпечення конкурентоспроможності підприємства та розробки конкурентоспроможної продукції присвячені праці таких вчених, як З.Борисенко, В.Геєця, В.Діденка, Ф.Котлера, А.Маршалла, С.Мочерного, С.Покропивного, М.Портера, А.Савченка, І.Чепурного та багатьох інших.

Конкурентоспроможність продукції підприємства ґрунтується на її конкурентних перевагах і відображає позицію даної продукції відносно продукції конкурентів, забезпечує здатність витримувати конкуренцію на певному ринку.

Конкурентоспроможність продукції передбачає економічну та фінансову стабільність підприємства, а також можливість його адаптації до змін в зовнішньому середовищі.

Таким чином, для будь-якого підприємства важливо створювати конкурентоспроможну продукцію, яка буде користуватися попитом на ринку та стане потрібною для споживачів. Підприємство для виготовлення певної продукції несе затрати, тому невдача на ринку або неконкурентоспроможність продукту може призвести до його банкрутства.

Отже, необхідно вміти забезпечити конкурентоспроможність продукції вже на початкових етапах її розробки [1]. Тому для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність продукції і ефективність діяльності підприємства, слід розробляти відповідні плани, стратегію або певний алгоритм, які допоможуть керувати безпосередньо виробничим процесом.

Загалом створення конкурентоспроможної продукції - це ціла система послідовних дій. Життєвий цикл потенційного продукту бере початок на етапі зародження ідеї, розробки та дослідження. Саме на даному етапі закладається своєрідний фундамент. Загалом весь процес до найменшої дрібнички є важливим, адже припустившись найменшої помилки можуть слідувати негативні наслідки на наступних етапах життєвого циклу продукту [2].

При розробці продукції, виробник повинен враховувати певні критерії, які впливають на його подальше формування. Майбутня продукція повинна бути якісною, економічно ефективною (корисною) та конкурентоспроможною в першу чергу для споживача.

На передпроектному етапі слід здійснювати маркетингові дослідження. Саме підвищення конкурентоспроможності продукції на основі орієнтації на маркетинг забезпечує відносно стабільні позиції підприємства на ринку, адже дослідження ринку, конкурентів, постачальників, контактної аудиторії, споживачів, внутрішнього та зовнішнього середовища впливає на подальше створення товару.

На етапі розробки важливою є й перевірка продукції на відповідність світовому рівню за різноманітними показниками. Продукт не повинен прийматися до виробництва, доки його показники не відповідатимуть рівню показників світової продукції.

Можна виділити декілька принципів, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства [3]: 

•-   намагання створити ексклюзивний за якісними та кількісними показниками і водночас необхідний споживачу товар;

•-   врахування незадоволених споживчих потреб;  

•-   розробка та реалізація стратегії забезпечення конкурентоспроможності продукції;

•-   пріоритет споживчих інтересів;

•-   цільова орієнтація на певний сегмент ринку;

•-   конкурентні переваги даного виду продукції над аналогами (ціна, якість);

•-   застосування новітніх технологій; 

•-   використання найдосконаліших методів прогнозу, аналізу, моделювання, економічної ефективності та оцінки конкурентоспроможності.

На конкурентоспроможність продукту впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Прояви та виникнення внутрішніх факторів залежать від самої діяльності підприємства, його ресурсного потенціалу, виробничого процесу, системи менеджменту тощо. Ці фактори характеризують умови внутрішнього середовища підприємства та визначають його здатність адаптації до змін в зовнішньому середовищі. Зовнішні фактори обумовлені станом зовнішнього середовища, яке в свою чергу впливає на діяльність підприємства. Це можуть бути науково-технічні, економічні, соціальні, екологічні, політичні фактори [4].

На нашу думку, можна виділити такі основні аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства:

- виробничий (забезпеченість якісними ресурсами, з яких буде виготовлена продукція; масштаби, сучасна технологія, спосіб і гнучкість виробництва; якість продукції і широта її асортименту; контроль над процесом виробництва);

- маркетинговий (маркетингові дослідження, своєчасність та достовірність вхідних і вихідних інформаційних потоків, аналіз, прогнозування, формування і реалізація стратегії просування та збуту товару і забезпечення її конкурентоспроможності, широка рекламна кампанія, ефективне ціноутворення, якісне обслуговування споживачів та задоволення їх потреб);

- фінансовий (прибутковість, рентабельність, платоспроможність, ліквідність, ділова активність і фінансова стійкість підприємства, достатність фінансових ресурсів, можливість залучення додаткових зовнішніх фінансових ресурсів та інвестування поточних коштів, стабільний фінансовий стан підприємства);

- інноваційний (використання новітніх технологій, здійснення науково-дослідних спостережень за життєвим циклом продукції з метою її подальшого удосконалення, рівень оновлення основних засобів, використання певних «ноу-хау» в технологічному процесі, використання інформаційних технологій);

- кадровий та організаційно-культурний (належний кількісний і якісний склад персоналу, ефективна система управління персоналом на підприємстві, організаційна структура управління).

Дані аспекти формування конкурентоспроможності продукції підприємства діють не ізольовано, не окремо один від одного, а системно та узгоджено. Ефективність дії кожного окремого чинника посилює вплив на конкурентоспроможність внаслідок їх взаємодії.

Отже, конкурентоспроможність продукції підприємства є важливим економічним явищем та метою будь-якого успішного підприємства, досягнення якої можливе у результаті дотримання цілої системи аспектів її забезпечення.

 

Література:

•1.     Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г., Гунський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 2006. - с.240

•2.     Тупчій Ю.І. Конкурентоспроможність підприємств торгівлі: фактори, що її визначають // Регіональні перспективи. - 2006. - №4-5. - С. 74-76.

•3.     Кодацький В.П. Проблемы планирования на промышленном предприятии // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 4. - С. 7-9.

•4.     Сардак С. Формы применения маркетинга на предприятиях // Маркетинг и реклама. - 2005. - №11. - С. 17-20.

e-mail: riproof@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>