XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Демідов А.В. ВНЕСОК М. М. ЧІХАЧЕВА У РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНОЇ ПАРОПЛАВНОЇ СПРАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ

Демідов А. В.

Одеський державний економічний університет

ВНЕСОК М. М. ЧІХАЧЕВА У РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНОЇ ПАРОПЛАВНОЇ СПРАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ

У статті проаналізовано внесок директора-розпорядника Російського товариства пароплавства і торгівлі М.М. Чіхачева у розвиток акціонерної пароплавної справи Чорноморсько-Азовського басейну.

The article analyzes the contribution of Managing Director of the Russian Society of shipping and trade N.M. Chihachev to development of joint-stock shipping cases in the Sea Black-Azov basin.

Ключові слова: Чорноморсько-Азовський басейн, директор-розпорядник, акціонерне товариство, Російське товариство пароплавства і торгівлі.

 

Стрімкі зміни у економічному розвитку сучасного українського суспільства вимагають від істориків застосовування нових підходів до розгляду явищ минулого, історичного процесу в цілому та переоцінки діяльності окремих історичних постатей. Тому сьогодні одним із важливих завдань  досліджень є повернення із забуття імен видатних осіб, які впливали на становлення і розвиток різноманітних галузей економіки українських земель другої половини ХІХ ст. До таких постатей належить видатний державний та суспільно-політичний діяч Микола Матвійович Чіхачев. Його ім'я нерозривно пов'язане з цілим етапом у розвитку акціонерної пароплавної справи в Чорноморсько-Азовському басейні. Вивчення найрізноманітніших аспектів управлінської діяльності М. М. Чіхачева дає можливість відтворити маловідомі сторінки історії як торгівельного флоту регіону взагалі, так і акціонерної пароплавної справи зокрема.

З 1861 по 1877 рр. він був незмінним директором-розпорядником найбільшої в Чорноморсько-Азовському басейні акціонерної пароплавної компанії - Російського товариства пароплавства і торгівлі (далі РТПіТ). Результати комерційної діяльності товариства в цей час залежали від багатьох факторів, у тому числі і від здібностей та таланту керівника. Саме він контролював діяльність працівників товариства, турбувався про збереження майна, піклувався про збільшення прибутків товариства і зменшення витрат. Від його роботи залежали розміри дивідендів акціонерів компанії.

07.05.1861р. на загальних зборах акціонерів директором-розпорядником РТПіТ було обрано Миколу Матвійовича Чіхачева (адмірала імператорського флоту, генерал-ад'ютанта та впливового державного діяча). Таке призначення невипадкове: було враховано військово-стратегічні інтереси правлячих кіл Російської імперії, яка після Кримської війни значно втратила позиції в регіоні і намагалася за рахунок торгівельного флоту їх посилити [1].

На посаді директора-розпорядника М.М. Чіхачев пропрацював протягом 22 років і суттєво вплинув на весь подальший розвиток РТПіТ. Він вніс корисні зміни в проведення торгівельних операцій товариства. Було відкрито нові агентства по Анатолійській лінії та засновано агентство при Санкт-Петербурзькій конторі правління для перевезення вантажів, що відправлялися до портів Чорноморсько-Азовського басейну, з метою посилення вантажообігу на пароплавах Англійської лінії.

Вже з першого року керівництва справами компанії М.М. Чіхачеву вдалося за рахунок чистого прибутку списати деякі витрати за минулі роки та відкласти гроші на покриття збитків непередбаченого характеру. Правління, з дозволу ради, почало купувати на біржах свої власні акції. Фінансові результати 1862-1863 рр. були блискучими. Вперше кошти, отримані дирекцією товариства за перевезення пасажирів і вантажів, перевершили кошти, отримані від казни.

Однак, обсяги перевезень довгий час були незначними, що пояснюється важкими умовами судноплавства в регіоні. Для розширення операцій товариства М.М.Чіхачев розвиває систему річкових перевезень. У 1863 р. для вивчення річки Дністер було відправлено спеціальну експедицію, результати роботи якої значно розширили сферу комерційної діяльності компанії [2].

Позитивна динаміка розвитку РТПіТ сприяла капіталізації товариства, що дозволило в майбутньому створити власними силами особливий страховий капітал для будівництва пароплавів у разі їх загибелі. Замість рейсових платежів капітанам, що практикувалось раніше, він вводить процентну винагороду з виручки від пасажирів та від вантажів по кожній лінії.

Значну увагу М.М.Чіхачев звернув і на оновлення матеріально-технічної бази. В цей час за кордоном замовляються нові пароплави, прилаштовані до місцевих умов судноплавства. Варто зазначити, що придбані торгівельні пароплави з легкістю могли перетворитися у випадку війни на бойові та допоміжні судна.

Дбав директор-розпорядник і про підготовку кваліфікованих працівників. При Лазаревському адміралтействі РТПіТ організовується безкоштовна реміснича школа для дітей працівників товариства. У спеціально збудованому будинку були розташовані кімнатами для машиністів з бібліотекою, відвідування якої було обов'язковим.

М.М. Чіхачев звернув особливу увагу на перевезення нафтопродуктів з Батумі до Одеси та Миколаєва. Він виступив ініціатором перевезення нафти наливом та запропонував придбати для таких операцій спеціальні судна - перші нафтові танкери в Чорноморсько-Азовському басейні.

За період управління справами товариства М.М. Чіхачеву вдалося значно розширити інфраструктуру компанії. У 1866 р. директор РТПіТ звернувся у Канцелярію Одеського Градоначальника з проханням надати правлінню товариства в постійне користування двох причалів поблизу Карантинного молу. Незважаючи на протести начальника карантинного округу, портові споруди було передано у власність компанії [3].

Авторитет та зв'язки М.М. Чіхачева дозволили приєднати до компанії Одеську залізницю. За його підтримки на роботу до залізниці прийшов Сергій Юлійович Вітте, який у своїх спогадах характеризував директора-розпорядника як талановитого адміністратора [4].

Захищаючи інтереси товариства, М.М. Чіхачев виступав проти заснування в Чорноморсько-Азовському басейні нових пароплавних підприємств, які могли стати потенційними конкурентами [5].

Однак, з початком військових дій у 1877-1878 рр., контр-адмірала М.М.Чіхачева було призначено на весь час військових дій начальником берегової оборони Чорного моря та начальником Головного морського штабу. Обов'язки директора-розпорядника товариства було доручено одному з членів правління - Миколі Федоровичу Фан-дер-Фліту [6].

За внесок у розвиток справ компанії загальні збори РТПіТ 29.04.1884 р. ухвалили висловити глибоку вдячність за його 22-річну невтомну працю і надати звання почесного члена ради та замовити новий пароплав і назвати його - «Чихачев» [7].

Таким чином, можна констатувати, що М.М. Чіхачев зробив вагомий внесок у розвиток акціонерної пароплавної справи Чорноморсько-Азовського басейну другої половини ХІХ ст. Йому вдалося впорядкувати роботу товариства та за нетривалий час створити сильну, конкурентноздатну пароплавну компанію, яка, відстоюючи інтереси регіону і акціонерів, де-факто перетворилася на монополіста на ринку вітчизняних морських перевезень.

Література:

1. Иловайский С.И. Исторический очерк пятидесятилетия учреждения Русского Общества Пароходства и Торговли 1857 - 1907 гг. / С.И.Иловайский. - Одесса : тип. Южнорусского общества печатного дела, 1907. - С. 104.

2. Иловайский С.И. Вказ. пр. - С. 105.

3. Державний архів одеської області (далі - ДАОО). - Ф.2. Оп.1, Спр.691. - Арк. 25; ДАОО Ф.2. Оп.3, Спр.916. - Арк. 51.

4. Витте С. Ю. Избранные воспоминания 1849-1911 гг. / С.Ю. Витте. - М.: Мысль, 1991. - С. 78.

5. Російський державний історичний архів. - Ф.107., Оп.1., Спр. 810, арк. 40.

6. Витте С. Ю. Вказ. пр. - С. 79.

7. Головницева С. Н.М. Чихачев - человек и пароход / С.Головницева // Моряк. - 2001. - № 31. - С. 2.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>