XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дем’янова Ю. О., Неборачко Л. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ

Дем'янова Ю.О., Неборачко Л.В.

Запорізький педагогічний коледж

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ

Парадигмальні перетворення в освіті об'єктивно потребують нових підходів до підготовки фахівців різних галузей. Проблема формування професійної компетентності в різних її аспектах досить повно представлена в роботах О.Бігич, І.Зимньої, Н.Кузьміної, С.Роман, Ю.Пассова та ін. Проте процес професіоналізації та оволодіння педагогічної майстерністю вчителів іноземної мови (ІМ)  в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) ще не знайшов належного висвітлення й систематизації в науково-методичній літературі.  Так, К.Віттенберг розглядає проблему професійної підготовки студентів-майбутніх вчителів ІМ у ДНЗ  засобами  інформаційно-комунікаційних  технологій та окреслює організаційно-педагогічні  умови формування їх фахової компетентності [1]. У центрі уваги Т.Шкваріної - розробка моделі підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дітей дошкільного віку. Дослідниця  спрямовує свій науковий пошук на виявлення  й  фіксування  системи теоретичних  і  прикладних  характеристик  та  особливостей  навчально-виховного  процесу  у  вищій педагогічній  школі,  що  має  забезпечити  оптимальний  варіант  становлення  вчителя  відповідної кваліфікації  з  якісними  психолого-педагогічними  новоутвореннями,  адекватними  очікуваним сподіванням дошкільної ланки освіти[3].  

Таким чином, актуальність титульного питання випливає з таких протиріч: між потребою у вчителях ІМ у ДНЗ, тобто попитом на таку освітню послугу, і відсутністю розроблених державних орієнтирів щодо підготовки фахівців у галузі раннього навчання ІМ; між реальними вимогами до особистості і професійних якостей вчителя іноземної мови у ДНЗ та відсутністю їх як закріплених критеріїв в освітніх кваліфікаційних характеристиках.

Професійна діяльність педагога має творчий характер, це категорія, яка завжди перебуває в розвитку й потребує удосконалення. Відповідно, система критеріїв оцінки її продуктивності постійно змінюється. Детальне вивчення проблеми професійної компетентності дозволяє твердити, що в її структурі як правило виділяють три найважливіші компоненти:

1. Загальнопрофесійні знання та вміння (психолого-педагогічні);

2. Предметні знання та вміння;

3. Професійно важливі якості особистості вчителя.

На думку Т.Шкваріної, підготовка вчителів іноземної мови до роботи в дошкільному закладі освіти на меті формування професійної  компетентності  як  інтегрованої характеристики  особистості,  що  об'єднує  знання,  навички,  вміння,  креативність,  ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль  особистості, здатність адекватно користуватися іноземною мовою   в професійних  цілях і  складається  з  окремих компонентів (психолого-педагогічної, іншомовної комунікативної, методичної)[4].

Безперечно, найбільш важливою для професійної компетентності вчителя іноземної мови є іншомовна комунікативна компетентність, під якою розуміють уміння вчителя та його готовність здійснювати спілкування (усне та письмове), його країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки [3, c. 98]. У зв'язку з тим, що у XXI столітті гостро постає проблема діалогу культур, мирного співіснування  й  продуктивної співпраці людей  різних  націй,  виникає необхідність  формування  в  майбутніх  учителів ІМ полікультурного  компонента  професійної  компетентності  - готовності  до  організації міжкультурного діалогу. Таким чином, професійна  компетентність дошкільного вчителя  іноземних  мов  набуває нового змісту й особливої актуальності в контексті міжкультурних відносин, глобалізаційних тенденцій у світі. Сформулюймо висновки:

1. Особливості професійної компетентності вчителя-дошкільника обумовлені системою взаємопов'язаних характеристик: особистісних і тих, що визначаються об'єктом професійної педагогічної діяльності.

2. Професійна компетентність педагога-дошкільника - це інтегральна категорія, зміст і структура якої дозволяють фахівцю виконувати свою професійну діяльність максимально ефективно й сприяє його саморозвитку та самовдосконаленню.

3. Ураховуючи  тенденції сучасної  освіти,  розвиток  якої  відбувається  у міжкультурному  просторі, до традиційної схеми підготовки фахівця відповідної галузі додається й готовність до міжкультурної комунікації на основі толерантності й поваги до національних традицій представників різних етноспільнот.

4. Специфіка  раннього навчання іноземних мов висуває високі вимоги до професійної компетентності дошкільного вчителя, що доповнюються такими факторами: світоглядними особливостями розвитку сучасних дошкільників, що теж формуються під впливом глобалізаційних тенденцій у світі, підпорядкуванням мети навчання іноземних мов передусім виховним, розвивальним, освітнім завданням.

Література:

1. Віттенберг К.Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних  технологій  до  навчання  дітей  іноземних  мов:  дис.  ... канд.пед.наук: 13.00.04 / Ксенія Юріївна Віттенберг. - Херсон, 2010. - 275 с.

2. Комков И.М. Методика  преподавания  иностранных  языков  /  И.М. Комков.  - Минск : Выш. школа, 1979. - 352 с.

3. Шкваріна Т.М. Модель змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дошкільників // Вісник Житомирського державного університету. - Вип. 40. Педагогічні науки/ Т.М. Шкваріна. - С.102-105. 

4. Шкваріна Т.М. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя іноземної мови дошкільної ланки освіти//www-center.univer.kharkov.ua›vestnik/full/129.pdf

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>