XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.е.н., Денисюк О.М. РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

д. е. н.,  Денисюк О. М.

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БАГАТОУКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Наявність розвинутого і сильного приватного сектору є важливою і невід'ємною складовою багатоукладної економіки будь-якої держави світу. При цьому, розвинутий малий та середній бізнес відіграє принципово важливу роль у формуванні як приватного сектору економіки, так і змішаної економіки загалом.

У розвинутих країнах саме підприємництво відіграє фундаментальну роль у соціально-економічних перетвореннях та політичному житті країни, формує соціально-політичну базу демократії та стабільності у суспільстві. Світовий досвід свідчить, що розвиток економіки, підвищення добробуту народу не можуть бути повною мірою досягнуті, якщо не заохочувати і не розвивати підприємництво.

Теоретиками у вивченні даної тематики є російські науковці Абалкін Л., Аганбегян А., Гайдар е., Жуков С, Рудик Є., Ясін Е. Зазначені проблеми висвітлені також і у роботах вітчизняних вчених та практиків Єханурова Ю.І, Кальніченка Л.Ф., Лазні І.В., Ланового В.Т., Лукінова I. I., Мамутова В.Х., Мендрула О.Г., Мочерного С.В., Пасхавера О.Й., Пахомова Ю.М., Пили В.Д., Рудченка О.Ю., Семенюк В.П.

           Активна державна політика у сфері малого і середнього підприємництва  сприятиме   формуванню   когорти   ефективних власників, зміцненню ринкових інституцій, підвищенню соціальної захищеності і врешті-решт економічній стабільності, послідовності у здійсненні ринкових реформ.

Успішне проведення ринкових перетворень в Україні, її інтеграція у світовий та європейський економічний простір великою мірою залежать від розвитку підприємництва. Україна має суттєвий потенціал щодо його розвитку, але для його реалізації необхідно задіяти усі наявні правові, економічні та організаційні передумови, фінансові, виробничі та трудові ресурси, розширити та активізувати   форми   і   механізми   державної   підтримки.   Це безальтернативний спосіб швидкого подолання бідності, формування   в   українському   суспільстві   середнього   класу.

            Важливими умовами зростання зайнятості в малих підприємствах, обсягів їх вироб­ництва та інвестиційної діяльності повинна стати активна і виважена державна політика стосовно малого бізнесу, що враховує галузеві й регіональні особливості розвитку цього сектора еконо­міки, супроводжується реалізацією ефективних заходів державної підтримки на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Згідно з чинним законодавством США «збереження і поширення вільної конкуренції є підґрунтям не тільки для економічного добробуту, а й для національної безпеки». Така безпека і добробут не можуть бути реалізовані, якщо не за­охочувати і не розвивати реальні та потенційні можливості малого бізнесу.

Як показує світовий досвід, основними чинниками, від яких насамперед  залежить  повноцінне  входження  малого  підприємництва в систему ринкових відносин, є:

простота   та   прозорість    адміністративних    правил,    які регулюють започаткування підприємницької діяльності;

доступність   та   дешевизна   кредитів,   система   кредитних гарантій, передусім державних, для малого бізнесу;

економічно обґрунтовані розміри податкового навантаження, стабільність та простота системи адміністрування податків;

ефективна цільова державна політика з підтримки малого підприємництва відповідно до чітко визначених пріоритетів;

стабільність створюваного державою бізнес-середовища та «правил гри», розвинутість ринкової інфраструктури тощо.

Основні напрями державної політики та актуальні заходи щодо розвитку малого підприємництва відомі. Вони досить повно відображені у відповідних нормативно-правових документах та публікаціях. Суть справи полягає в переході від декларацій про наміри до реальних практичних дій. Разом з тим, існує низка принципових питань, яким слід приділити особливу увагу.

По-перше, це формування адекватного законодавчого поля. Необхідно максимально повно закріпити на законодавчому рівні відносини між державою і підприємцями та максимально спростити ці відносини.

           По-друге, перевести акцент в оподаткуванні малого підпри­ємництва з фіскальної (наповнення доходної частини бюджету) складової на виробничо-стимулюючу, спрямовану на те, щоб надмірне   фіскальне   навантаження   не   підривало   стимули   до підприємницької діяльності.

По-третє, слід відмовитися від надання необґрунтованих податкових і кредитних пільг великим підприємствам. Подібна структурна політика реально загрожує у недалекому майбутньому посиленням неконтрольованого впливу незначної кількості підприємств на загальну економічну ситуацію в державі.

По-четверте, у підприємницькому середовищі акценти повинні зміститися у бік активізації діяльності саморегулівних бізнесових об'єднань, оскільки від консолідації самих підприємців безпосередньо залежить реалізація потенціалу малого підприєм­ництва. Необхідно делегувати окремі державні регуляторні функції підприємцям, їх асоціаціям і об'єднанням.

Таким чином, основними напрямами розвитку і державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні мають бути:

усвідомлення суспільством ролі та місця малого бізнесу як невід'ємної складової системи гарантій національної безпеки, оскільки розвинуте й ефективне мале підприємництво є потужною противагою будь-яким соціально-політичним і економічним потрясінням;

дебюрократизація діяльності органів, уповноважених здійснювати державну політику з розвитку підприємництва, підвищення їх моніторингової та аналітико-прогнозної ролі, якісне поліпшення координації зусиль щодо ресурсного забезпечення малого бізнесу;

комплексна взаємодія законодавчої, виконавчої та судової гілок державної влади у здійсненні регуляторної політики, підвищення відповідальності органів влади;

дієвий захист малого бізнесу, конституційних прав приватної власності і прав на підприємницьку діяльність;

консолідація зусиль, спрямованих на реалізацію спільних інтересів у функціонуванні приватного бізнесу, використання сучасних технологій для економічного та соціального розвитку територій;

впровадження нових підходів до оподаткування малого підприємництва, заснованих на розумінні важливішої ролі малого бізнесу в загальному прогресі економіки та суспільства;

посилення регіональних і місцевих акцентів у підтримці підприємництва шляхом розроблення та впровадження цільової державної програми розвитку малого підприємництва у малих містах і районах з відповідним фінансуванням та механізмами громадського контролю за її виконанням.

Підтримка малого і середнього бізнесу, створення цілісної структури правових взаємовідносин у сфері підприємництва, прозорих, ефективних «правил гри» між підприємцями і державою мають бути одними із пріоритетних напрямів соціально-економічної політики держави.

 Дійсне просування у цих напрямах дасть змогу оптимізувати інституційну та регіональну структуру економіки, прискорити формування сприятливого конкурентного і ринкового середовища, забезпечити якісний прорив у розвитку підприємництва, фінансово-економічну стійкість малого та середнього бізнесу і ефективність його функціонування. У контексті економічної стратегії це означатиме загальне зростання національної економіки, інтенсифікацію політики зайнятості та доходів населення, підвищення добробуту і рівня життя громадян.

Література:

•1. Про власність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991р. // Відомості Верховної ради України. - 1991р. - №20

•2.  Продержавну програму приватизації: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 18 травня 2000р. // Відомості Верховної ради України. - 2000р. - № 33 - 34

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>