XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.е.н. Г. І. Башнянин, к.е.н. А. Г. Драбовський ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ПОСТТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

Проф., д.е.н. Г. І. Башнянин, доц., к.е.н. А. Г. Драбовський

Львівська комерційна академія

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ПОСТТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО  ДОСЛІДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ

Традиційний напрям становлення і розвитку кооперативної економічної теорії тривав з середини ХІХ до першої половини ХХ ст. Основна особливість традиційних підходів до дослідження кооперативних систем полягає в тому, що вони досліджуються як складні і субординовані суспільні системи. Практична реалізація цього підходу вимагала розглядати кооперацію як мінісуспільство, в якому еколого-економічна сфера є вихідною чи базовою, однак не єдиною, - вона  добудовується в реальному кооперативному житті відповідно соціальною, політичною, духовною та іншими сферами, що властиві для будь-якої суспільної, чи суспільно-економічної, організації. Традиційний підхід до аналізу економічних проблем веде свій початок з класичної школи політичної економії, яка виходила з принципів економічного детермінізму і так званої прямої моделі суспільно-економічної формації, згідно з якою соціальна, соціально-духовна, політична та інші сфери  суспільства є  продуктом  і результатом  економічного розвитку.

Сучасна, чи посттрадиційна, ідеологія дослідження кооперативних проблем, на відміну від традиційної, проблему економічного чи соціально-духовного детермінізму залишає осторонь. Вона спираєть­ся на ідею про те, що в будь-якому економічному дослідженні важливіше з'ясувати не те, що чим зумовлене, а те, в якому функціональному зв'язку перебувають між собою ті чи інші параметри. Однією з найважливіших особливостей економічної теорії, яка формується на базі сучасних методологічних підходів, є те, що за своїм характером вона є функціональною. Центральними проблемами такого аналізу є виявлення параметрів, які перебувають між собою в причинно-наслідковому зв'язку та дослідження ступеня чутливості  зміни одних економічних параметрів до зміни інших. Викладене наводить також на думку про те, що сучасний аналіз кооперативних проблем за своїм характером є не лише функціональним, а й кількісним або економетричним.

Ми вже зазначили, що однією з особливостей сучасного етапу розвитку кооперативних досліджень є те, що ці системи досліджуються здебільшого у функціональному розрізі, як системи економічного функціонування, а не економічного розвитку. Вищою формою становлення і розвитку функціонального підходу до аналізу кооперативних проблем є динамічний підхід, використання якого передбачає аналіз кооперативних систем у межах довготривалого ринкового періоду.

Ще однією особливістю сучасної методології дослідження кооперативних систем є часте використання графічних методів, які є не лише ефективним засобом ілюстрування тих чи інших теоретичних положень, а й інструментом теоретичного експерементування.

Однак описаними вище особливостями посттрадиційна методологія дослідження ко­оперативних систем не вичерпується. Для неї характерна зміна цільової спрямова­ності наукового теоретичного аналізу кооперативних проблем. Якщо традиційні підходи базувалися на використанні формаційного підходу до наукового аналізу, то сучасні спираються на ринковий, в основу якого покладена орі­єнтація дослідження на вивчення ринкового середовища, в якому функціонують і розвиваються відповідні кооперативні системи. Перехід від формацій­ного до ринкового дослідження озна­чає не лише докорінну зміну методології аналізу, а й новий якісний рівень дослідження, за якого конструктивність отриманих наукових результатів буде набагато вищою, ніж за орі­єнтації на традиційні підходи до вивчення цих систем.

Література:

•1.     Башнянин Г.І. Становлення нової економічної системи в Україні. Передмова /  Башнянин Г.І.// Становлення нової економічної системи в Україні. Ч. 1. - Львів: ЛТЕІ. 1994. - С. 3-10.

•2.      Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі. Збірник наукових праць. Ч. 2. - Львів: Коопосвіта, 1998. - 360 с.

•3.     Башнянин Г. І. Метрологічні економічні системи: вступ у загальну теорію і методологію формування економічних параметрів / Башнянин Г.І. - Львів: Новий Світ - 2000, 2005. - 1083 с.

•4.     Економічні системи: Монографія. Т. 1 / За ред. Г. І. Башнянина. - Львів: ЛКА, 2006. - 484 с.

•5.     Бабенко С. Г. Від трансформації кооперативних систем до ринкового реформування національної економіки / Бабенко С. Г.// Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Вип. 5. - Львів: ЛКА, 1999. - С. 3-7.

•6.      Бабенко С. Г. До питання про природу кооперативних систем: вузьке, широке і гіпершироке трактування / Бабенко С. Г. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. Вип. 12. - Львів: ЛКА, 2002. - С. 57-63.

•7.      Рехлецький Є. А. Кооперативний капітал в умовах переходу до ринку: Дис. канд.. екон. Наук / Рехлецький Є. А. - Львів: ЛНУ, 2002. - 184 с.

•8.     Бабенко С. Г. Проблеми формування традиційної політичної економії кооперативних систем / Бабенко С. Г.// Економічні системи: Монографія. Т. 1 / За ред. Г. І. Башнянина. - Львів: ЛКА, 2006. - С. 232-248.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>