XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д.е.н. Лазаришина І.Д. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НА РИНКУ ПРАЦІ.

Рубрика: Економіка

Д.е.н., доцент Лазаришина Інна Дмитрівна

Національний університет водного господарства та природокористування

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НА РИНКУ ПРАЦІ

Протягом останніх декількох років в еволюції економічного аналізу як навчальної дисципліни спостерігаються негативні тенденції:

•1.     Зменшення кількості годин навчального навантаження на вивчення курсу «Економічний аналіз» при підготовці бакалаврів за напрямком «Економіка і підприємництво» у вищих начальних закладах третього - четвертого рівнів акредитації.

•2.     Зміна форми контролю знань з цієї дисципліни з іспиту на залік.

•3.     Відміна такої важливої форми контролю, як курсова робота з економічного аналізу.

Водночас в якості позитивних зрушень слід відмітити диверсифікацію видів економічного аналізу, які пропонуються до вивчення студентам вищих навчальних закладів:

а) введення до переліку нормативних навчальних дисциплін рівня підготовки «спеціаліст» за спеціальністю 7.050106 «Облік та аудит» курсу «Фінансовий аналіз» обсягом 108 годин та з формою контролю «іспит»;

б) введення до переліку нормативних дисциплін рівня підготовки «магістр з обліку та аудиту» курсу «Стратегічний аналіз» обсягом 108 годин та формою контролю «іспит».

Такий поділ і виокремлення саме стратегічного аналізу є, певною мірою, логічним та обумовленим самою специфікою цього курсу, вивчення якого передбачає обґрунтування та підтримку стратегічних управлінських рішень.

Слід зауважити, що нехтування економічним аналізом як важливим напрямком наукової та практичної діяльності несе значні загрози і ризики як для позитивних соціально-економічних зрушень в Україні в цілому, реалізації стратегії сталого розвитку, так і для забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості окремих галузей, регіонів, суб'єктів господарювання. Це пов'язано з тим, що будь-яка обрана в якості пріоритетної стратегія першим обов'язковим етапом своєї розробки, запровадження та підтримки передбачає проведення аналітичних досліджень.

 Зауважимо, що, як показали наші дослідження, потреба у фахівцях - аналітиках об'єктивно зростає, незважаючи на певну суб'єктивність суджень ряду вчених. Наприклад,     За даними сайтів щодо вакансій фахівців на російському ринку праці ( а саме - в м. Москва )   станом на 30.01.2007 року  у галузі економіки та фінансів  потреба в аналітиках становила  біля  20 % від загального числа вакантних місць.

Крім того, цікавою є диверсифікація вакантних місць фахівців - аналітиків. Найбільше їх потребує фінансовий сектор ринку, що є логічно обумовленим з огляду на рівень капіталізації суб'єктів господарювання цього ринку.

Важливим для відслідковування тенденцій еволюції практики економічного аналізу в умовах розвитку ринкових відносин є те, що до числа кваліфікаційних вимог до претендентів на вакантні посади головних бухгалтерів, економістів, аудиторів, начальників відповідних відділів обов'язково входять знання та вміння щодо проведення економічного аналізу в цілому або його видів.

Підсумовуючи наведене вище, вважаємо, що ринкова економіка (і це підтверджується практичним досвідом вітчизняних та зарубіжних підприємств) обумовлює постійне зростання потреби в аналітичних дослідженнях і, відповідно, необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі економічного аналізу у вищих навчальних закладах третього - четвертого рівнів акредитації. Тому потребує перегляду системний підхід до кількості годин і змістового наповнення дисциплін аналітичного циклу у сторону їх збільшення та якісного удосконалення на засадах корисності.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>