XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.е.н., професор., Турило А.М., Вчерашня І.С. ОСНОВНІ ОЗНАКИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

д.е.н., професор., Турило А.М.,

аспірант, Вчерашня І.С.

Криворізький технічний університет

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

  На сучасному суспільно - ринковому етапі розвитку для підприємств усіх форм власності  дуже важливого значення набуває питання їх економічної активності. Особливу увагу потрібно звернути на сутність даної категорії та методи її вимірювання.  Але перш ніж перейти до визначення категорії «економічна активність підприємства», потрібно розуміти першоджерело даного терміна.

В економічній енциклопедії поняття «активність» розкривається як досить широке поняття, воно часто зустрічається як в житті суспільства, так і в житті людини. Активність - це посилена діяльність, діяльний стан, дія або види діяльності[1]. Тобто активність є невід'ємною частиною діяльності. Можна говорити про активність трудову, творчу, виробничу, економічну, політичну, екологічну та ін. Також можна говорити про активність підприємства. Ці процеси досить важливі для оцінки і аналізу економіки будь - якої країни. Активність підприємства може проявлятися в економічній, трудовій та інших видах діяльності. Одним із основних видів діяльності на підприємстві є економічна діяльність.  Діяльність як поняття представляє собою процес і по своїй сутності є динамічною характеристикою.

Для будь - якого підприємства діяльність («діяльність підприємства», «економічна діяльність підприємства») представляє процес перетворення вхідних ресурсів у вихідні нові ресурси, які повинні задовольняти суспільні потреби і на цих засадах забезпечувати підприємство необхідним кінцевим результатом.

Тому, мало характеризувати діяльність підприємства тільки як процес, а й важливо мати відповідний інструментарій її оцінки.

На наш погляд, в основу такої оцінки необхідно покласти показники інтенсивності діяльності підприємства. Під поняттям «інтенсивність діяльності підприємства» («інтенсивність економічної діяльності підприємства») ми розуміємо щось зроблене, або виконане за певний період часу (одиницю часу).

 Для підприємства його діяльність (економічна діяльність) має дуже широкий спектр: від часткових її видів в рамках підприємства до загальної його діяльності в цілому. Ці види діяльності підприємства повинні визначатися і класифікуватися по визначеним критеріям.

Порівнюючи дві категорії «економічна активність підприємства» і «економічна діяльність підприємства» потрібно відмітити, що економічна активність підприємства є формою прояву економічної діяльності підприємства. Тобто, первинною категорією є «економічна діяльність підприємства», а похідною (вторинною) від неї є категорія «економічна активність підприємства».

З цього приводу дамо своє визначення категорій «активність підприємства» і «економічна активність підприємства».

Активність підприємства - це форма діяльності, яка проявляється в різних її аспектах (економічній, виробничій, маркетинговій, інноваційній, соціальній, трудовій діяльності тощо) і вимірюється в динамічних показниках.

Економічна активність підприємства - це економічна категорія, яка характеризує економічну діяльність підприємства, проявляється безпосередньо через зміну її інтенсивності у часі і є наслідком дії сукупності суб'єктивно - об'єктивних чинників у розвитку підприємства.

В основу економічної активності підприємства покладені показники ділової і ринкової активності підприємства.

На наш погляд, ділова активність підприємства - це економічна категорія, яка характеризує економічну діяльність підприємства з позицій внутрішніх його змін і проявляється через зміну її інтенсивності у часі.

Ринкова активність підприємства - це економічна категорія, яка характеризує економічну діяльність підприємства з позиції його взаємодії із зовнішнім середовищем і проявляється через зміну її інтенсивності у часі.

Таким чином, представлені вище підходи до розкриття сутності  категорії «економічна активність підприємства» та методів її вимірювання  дозволяють більш ґрунтовно управляти економічним розвитком будь - якого підприємства.

Література:

•1. http://www.enbv.narod.ru/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>