XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.е.н., Старостенко Г.Г., Козар В.В. ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

д.е.н., Старостенко Г.Г., Козар В.В.

Національний університет державної податкової служби України

ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Трудовий потенціал України, як і будь-якої іншої країни, є складною соціально-економічною категорією, головним компонентом якої виступають фізичні параметри відтворення населення - природної основи трудового потенціалу. В сучасних умовах економічного розвитку України дослідження процесу відтворення трудового потенціалу є досить актуальним. Потрібно зазначити, що проблеми відтворення трудового потенціалу постійно цікавлять провідних вчених України і інших країн світу. В науковій літературі проведені значні дослідження трудового потенціалу, в яких заслуга таких вчених, як Васильченко В.С., Гриненко А.М., Кебл Л.П,  Колосова Р.П., Котляр А.Е., Скаржинський М.І., Богиня Д.М., Онікієнко В.В.,  Маслова І.С., Долішній М.І., Лібанова Е.М., Петрова І.Л., Грішнова О.А., Лісогор Л.С., Джаін І.О. та ін.

Відтворення трудового потенціалу - це процес відновлення його кількісно-якісних характеристик шляхом безперервної зміни поколінь, набуття молодими людьми психофізіологічних, інтелектуальних, соціальних, духовних, ментальних, професійних рис для повноцінного заміщення робочої сили в економіці країни. Відтворення трудового потенціалу характеризується складністю та багатовимірністю, оскільки відбувається в умовах оновлення суспільних відносин, глобалізаційних, інтеграційних процесів, структурних змін в економіці за рахунок інноваційного розвитку.

Варто зазначити, що актуальною сьогодні є необхідність дослідження відтворення трудового потенціалу в межах регіону, яка викликана, як мінімум, чотирма обставинами:

•1)           населення, як основа формування трудового потенціалу, закріплюється і веде життєдіяльність у рамках певного регіону (хоч і присутня міграція);

•2)           забезпечення умов, які впливають на розвиток людини як працівника і як особистості, її пристосування до праці, використання її здібностей в процесі виробництва, а також задоволення її потреб здійснюється в межах конкретного регіону;

•3)           управління процесами загального відтворення трудового потенціалу, вирішення соціально-економічних завдань виконується, перш за все, регіональними органами;

•4)           в умовах функціонування ринкової економіки трудовий потенціал регіону відіграє визначальну роль, а напрями використання його якісних характеристик визначають регіональну специфіку соціально-економічного та інноваційного розвитку.

Виходячи з вище зазначених умов, регіон  слід розглядати не тільки як складову частину території країни у вигляді підсистеми всього народного господарства, але й як відносно самостійну, відокремлену систему з завершеним циклом відтворення, яка забезпечує єдність природно-екологічної, господарсько-економічної і соціальної підсистем. Будь-який регіон має свої демографічні, соціально-економічні, екологічні, етнокультурні системи. Погляди вчених на компонентну структуру відтворення трудового потенціалу різняться. На наш погляд  біологічна, демографічна та інтелектуальна складова є основними.

Критерієм якості трудового потенціалу є наявність стабільного здоров'я. Тому найвагомішою потребою економіки є збереження і розвиток здоров'я населення вже на етапі відтворювального процесу, оскільки стан здоров'я впливає на кількісно - якісні  параметри трудового потенціалу.

Метою  є розглянути процес відтворення трудового потенціалу у медико-біологічних аспектах. Розглянути відтворення трудового потенціалу у медико-біологічних аспектах, які відносяться до соціальних чинників, - це на нашу думку виявити вплив найрізноманітніших явищ, фактів і процесів на стан суспільного здоров'я, а через нього на особливості використання трудового потенціалу.  Оцінку потенціалу суспільного здоров'я проводимо з  використанням офіційної статистичної інформації.

Виявлено, що причинами значних втрат трудового потенціалу у Вінницькій області є високі показники смертності та захворюваності населення, а також погіршення показників репродуктивного здоров'я і здоров'я новонароджених. При чисельності постійного населення 1652,9 тис. осіб у 2009 році зареєстровано 1408312 тис. випадків уперше встановлених в житті захворювань, тобто на кожну людину припадає майже 1 захворювання. Дуже прикро, що серед хворих третину складають діти та підлітки, які є майбутньою робочою силою. Часто обмеженість використання їх трудового потенціалу закладається ще на ранній стадії життя. Серед найбільш розповсюджених є хвороби органів дихання, органів травлення, хвороби системи кровообігу та новоутворень. Загальний негативний вплив цих класів хвороб обумовлює 88,6% загальної смертності в регіоні. Станом на кінець 2009 року хвороби органів дихання серед населення виявляються у 7 разів частіше, ніж хвороби кровообігу, у 12 - хвороби органів травлення, у 13 - хвороби нервової системи, 19 - хвороби ендокринної системи, розлади травлення та порушення обміну речовин.

         Гостро стоїть проблема щорічного зростання темпів захворюваності на СНІД. Якщо у 2000 р. кількість хворих на СНІД з діагнозом, що встановлений уперше в житті було виявлено лише у 8 осіб, то в 2005 р. вже 82 особи, а у 2009р. - 157осіб. Серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, що перебували на обліку в медичних закладах на кінець 2009 р., 61% - чоловіки і  44% - осіби, які  інфіковані під час уживання наркотиків шляхом ін'єкції.

Найпоширенішою причиною смертності є захворюваність на активний туберкульоз, названий у світі хворобою бідності. Так, у 2008 р. уперше у житті встановлено діагноз активного туберкульозу у 1070 осіб, що більше ніж у 2007р. на 62 випадки. Щодо даних 2009 року, то було зареєстровано 965 особи. Але варто зауважити, що таке скорочення кількості хворих пояснюється рішенням МОЗ України про перегляд контингентів осіб, що підлягають диспансерному нагляду і є відносним.

         Стан здоров'я населення певною мірою визначається рівнем розвитку медичного обслуговування. В останні роки в регіоні зменшилась кількість лікарняних закладів із 131 од. в 2007 році до 122 - 2009 році. Як наслідок,  на 1131  од. зменшилася кількість лікарняних ліжок, що є погіршенням рівня розвитку системи охорони здоров'я і її впливу на відтворення трудового потенціалу регіону.

         Таким чином, сучасне життя людини неодмінно пов'язане із зростанням фізичного та психічного навантаження, а відтак істотним погіршенням показників здоров'я, формуванням значної кількості захворювань. Подальше нехтування нагальними проблемами погіршення здоров'я населення має непередбачувані наслідки, які у майбутньому стануть вагомою перешкодою якісному відтворенню трудового потенціалу регіону. Проте, з впевненістю можна відмітити, що враховуючи медико-біологічний аспект і   впливаючи на здоров'я, можна моделювати  якість відтворення трудового потенціалу певного регіону.

Література:

1.Статистичний щорічник Вінниччини за 2009 рік. - Вінниця: Головне управління статистики у Вінницькій області, 2010. - 639 с.

2. Васильченко  В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., кебл Л.П. Управління трудовим потенціалом: Навч. Посіб. - К.: КНЕУ, 2005.- с. 25-26

3. Старостенко Г. Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України /регіональний аспект/: Монографія. - К.: УФЕІ, 1997 - с 43-45.

4.Стеценко Т. О. Аналіз регіональної економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - с. 11 - 17. 

e-mail: grib-kozar@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>