XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Денисенко О.Є. ПЕРЕКЛАД ЕКСПРЕСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Денисенко Ольга Євгенівна

Національний авіаційний університет

ПЕРЕКЛАД ЕКСПРЕСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ

Рекламна індустрія набула надзвичайно широких масштабів і, наразі, торкається майже всіх сфер життя суспільства. В умовах економіки ринку вона стає одним із важливих складників нормального функціонування виробництва. Необхідність розширення ринку збуту спонукає рекламодавців до перекладу реклами на інші мови та її адаптації до культури інших країн. Останнім часом лінгвісти зосереджують  увагу на рекламі як на одному із видів лінгвістичного дискурсу, розглядають її з лінгвістичної точки зору. До недавніх пір спеціалісти паблік рілейшнз акцентували увагу на психологічному аспекті рекламного повідомлення [4]. У нашій роботі ми слідуємо останнім тенденціям, фокусуючись саме на лінгвістичних характеристиках рекламного тексту.

Дослідження присвячене аналізу особливостей перекладу експресивних синтаксичних конструкцій англомовних рекламних текстів. Відомо, що завданням перекладача під час роботи із англомовними рекламними текстами є передача прагматичної спрямованості вихідного повідомлення засобами мови перекладу. Тому нерідко у таких ситуаціях перекладачеві доводиться винаходити абсолютно нові еквіваленти, які будуть зрозумілими аудиторії мови перекладу, що й визначає комунікативний ефект реклами.

Ми починаємо наше дослідження із дефініції поняття «реклама». На нашу думку, найприйнятнішим для нас стане визначення Є. В. Мєдвєдєвої, яка зазначила, що рекламою називають різновид масової комунікації, у якому створюються та розповсюджуються інформативно-образні, експресивно-сугестивні тексти однонаправленого безособового характеру, за які сплачує рекламодавець й адресовані вони групам людей з метою спонукати їх до потрібного рекламодавцю вибору чи вчинку [2, с. 36]. Беручи за основу дефініцію реклами, маємо вказати, що однією із функцій реклами є стимулююча, або прагматична функція, що полягає у впливі на цільову аудиторію, необхідності подіяти на реципієнта, переконати його, вплинути на його емоції, почуття чи раціональність, змусити до певних вчинків. Всі мовні засоби в ньому спрямовані на те, щоб змусити адресата виконати потрібні рекламодавцеві дії і таким чином задовольнити потреби суб'єкта та адресата мовлення. Найефективнішою вважається та реклама, яка дає можливість споживачеві самому стати рекламістом, використовувати придбаний товар для того, щоб привернути до себе увагу, отримати схвалення оточуючих, високу соціальну оцінку, і тим самим підтримати почуття власної гідності [1, с. 185]. Для реалізації прагматичної функції рекламодавці часто вдаються до використання різноманітних засобів експресії у рекламних текстах. Фігури експресії  поділяються на фігури додавання (анафора, епіфора, анадиплозис, кільце, полісиндетон, повторення, синтаксичний паралелізм, риторичний оклик, риторичне запитання, риторичне звернення, єдність питання-відповідь, градація  та представлення у називному відмінку) та фігури убування (еліпсис, апосиопезис, прозиопезис, асиндетон, зевгма), фігури розташування й перестановки (парцеляція, інверсія, емфатичний наголос) [3]. Під час перекладу рекламних текстів варто враховувати етичні, психологічні психографічні характеристики аудиторії, специфіку культури країни, для якої цей текст призначається. У тих випадках, коли точний переклад через якісь причини представляється небажаним, перекладач користується приблизними за змістом фразами, які обо'язково мають враховувати традиційні етнічні, національні й соціальні особливості, стереотипи поведінки конкретної аудиторії.

Під час роботи із експресивними конструкціями перекладач постає перед наступним вибором: він може скопіювати прийом, використаний автором оригінального тексту, чи, якщо це можливо, створити у перекладі власний стилістичний засіб, який матиме аналогічний емоційний ефект. Це називається принципом стилістичної компенсації. Для перекладача важливою є не стільки форма, скільки функція стилістичного прийома у тексті. Необхідно згадати про такий процес як локалізація. Локалізація - процес зміни структури реклами у відповідності із мовою, звичаями, гумором та суспільними традиціями країни мови перекладу, хоча «головна ідея» залишається. Ми говорили про загальні особливості перекладу рекламних текстів, проте варто зупинитися на перекладі експресивних конструкцій. Згідно нашого дослідження перекладачеві важко підібрати у перекладі експресивну конструкцію оригіналу, яка матиме той самий ефект на аудиторію. Тому перекладачі вдаються до креативності, пам'ятаючи про особливості свого споживача та призначення продукту.

У нашому дослідженні було наведено приклади прямої передачі експресивних конструкцій у перекладі, коли перекладачеві вдавалося зберегти експресивну конструкцію оригіналу. Проте частіше перекладач має «локалізувати» рекламний текст, змінюючи його структуру, підбір частин мови, засобів експресії, для того, щоб він мав той самий ефект на місцеву аудиторію, що й текст оригіналу на свою цільову аудиторію.

Література:

1. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. - СПб.: Питер, 2006. - 384 с.

2. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. - М.: Эдиториал УРСС, 2003. - 280с.

3. Симакова Е.С. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. - М.: АСТ:Астрель; Владимир:ВКТ, 2008. - 64 с.

4. Текст у рекламі [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-3826-1.html.

e-mail: denysenkoo@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>