XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Деркач І.О. МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Деркач І.О.

Таврійський державний агротехнологічний університет

МЕТОД ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Стрімкий соціально-економічний прогрес, який відбувається в Україні останнім часом, сприяє  реформуванню системи освіти. До викладачів іноземної мови висуваються  більш високі вимоги щодо викладання. На сучасному етапі  необхідною умовою навчання  є впровадження таких методик, які б більш ефективно розкривали потенціал студентів, їх інтелектуальні, творчі та моральні якості та сприяли підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови, активізували їх пізнавальну діяльність, спонукали до творчого пошуку та самовдосконалення.

Іноземна мова як навчальна дисципліна сприяє  створенню умов необхідних  для розвитку культурних та особистісних якостей студентів.

 Загально відомо, що  на різних етапах розвитку суспільства кожне покоління повинно  володіти іноземними мовами значно краще,  ніж попереднє.  На сучасному етапі розвитку України до учнів  ставляться нові вимоги щодо володіння іноземною мовою, з’являється необхідність у  якісній зміні  процесу викладання для покращення  професійної підготовки учнів.  

Проектна робота є одним із способів активізації пізнавальної діяльності учнів та інтенсифікації навчання. Метод проектів був запропонований  американським педагогом У. Кілпатріком на початку XX сторіччя. Головною метою цього методу було надання учням можливості для самостійного отримання знань в процесі вирішення практичних завдань та проблем, які спонукали до пошуку необхідної інформації у різних наукових джерелах. У проектній методиці  корегування  діяльності учнів та  їх консультування є завданням вчителя.

Для навчання мов такий метод став використовуватися наприкінці 80-х років XX сторіччя як спосіб інтенсифікації навчальної діяльності учнів.

На початковому етапі навчання мови вчитель знайомить учнів з методом проектів як видом роботи. Перш ніж  розпочати роботу над проектом, учень повинен оволодіти творчими та комунікативними навичками, тобто він має навчитися працювати з літературою, аналізувати прочитану інформацію, вміти користуватися науковими джерелами, висловлювати свої думки, брати участь у бесіді тощо. Таким чином, для реалізації проектної методики необхідна серйозна підготовка учнів, вивчення значного лексичного матеріалу, формування мовленнєвих навичок учнів на початковому етапі навчання у внз.

Проектна робота не виконується ізольовано від тем які вивчаються, навпаки вона тісно з ними пов’язана.  На першому – підготовчому етапі учні вивчають граматичний та лексичний матеріал, передбачений робочою програмою.  Такий етап є дуже важливим, так би мовити фундаментальним, без якого неможливий перехід до наступного. Студент не зможе висловити свої думки без необхідного словникового запасу та будувати граматичні конструкції.

Проекти мають деякі загальні риси:

·        використання мови в комунікативних ситуаціях, які наближені до реальних умов спілкування;

·        спонукання студентів до самостійної роботи (індивідуальної або групової);

·        пошук та вибір теми проекту, яка максимально цікавить учнів, і безпосередньо пов’язана  з умовами, в яких проект виконується;

·        пошук мовного матеріалу, видів завдань та послідовності роботи згідно з темою та метою проекту;

·        візуальний показ кінцевого результату.

Проектні роботи можуть бути різними за часом виконання:

1) короткотривалими  протягом 1 або 2 занять – конкретні завдання розподіляються між групами учнів для обговорення можливих способів вирішення;

2) творчими - самостійна або групова робота  учасників проекту над дослідницькими творчими завданнями;

3) інформаційними монопроектами – учень збирає відповідну інформацію з будь-якої проблеми, аналізує, узагальнює отримані дані та потім інформує учнів щодо отриманих відомостей.

Проекти пропонуються для презентації по закінченню  вивчення теми на етапі творчого осмислення та використання матеріалу.

Англійські вчені в галузі методики викладання мов Т.Блур та М.Дж. Сент-Джон  розрізняють наступні види проектів:

1) груповий проект, в якому дослідження виконується групою студентів, але кожен студент окремо вивчає відповідний аспект обраної теми;

2) міні-дослідження в якому студент виконує індивідуальне соціальне опитування (анкетування або співбесіда);

3) проект, який базується на роботі з літературними джерелами, де студент вибірково читає матеріал на тем, яка його цікавить.

Науковці вважають, що останній  тип проекту є нескладним для практичного використання. Працюючи над таким проектом, студент розвиває навички  роботи з різноманітними літературними джерелами: з довідковою літературою, каталогами бібліотеки тощо. Такий вид проекту здебільшого притаманний для навчання мови для спеціальних цілей.

Різновидом  найбільш важливого, з точки зору методики викладання іноземних мов,  групового проекту є міні дослідження та робота з літературою.

Методисти виділяють наступні етапи роботи над проектами:

1) визначення теми  проекту;

2) визначення проблеми і мети проекту;

3) обговорення структури проекту, складання приблизного плану роботи;

4) презентація необхідного мовного  матеріалу та передкомунікативна підготовка;

5) пошук інформації: робота з різноманітними джерелами, створення власної системи збереження інформації;

6) групова робота;

7) регулярні зустрічі, під час яких студенти обговорюють проміжні результати. Викладач виступає консультантом з мови, коментує виконану студентську роботу, виправляє помилки, проводить презентацію та опрацювання нового матеріалу;

8) аналізування зібраної інформації, координація дій різних груп учнів;

9) підготовка презентації проекту - відеофільми, покази, радіопередачі тощо;

10) демонстрація результатів проекту (захист проекту), опонування;

11) колективне обговорення проекту, експертиза, результати зовнішньої оцінки, висновки.

На етапі  оцінювання здійснюються не тільки контроль засвоєння  мовного матеріалу, але й розвиток мовної та комунікативної компетенції. В процесі оцінювання викладач  повинен надати загальну оцінку проекту, яка стосується змісту, теми, кінцевого результату, активності участі студентів у проекті.

У проектній методиці існує типологія проектів, яка пропонує наступні типологічні ознаки:

1.Домінуюча діяльність у проекті – дослідницька, пошукова, творча, рольова, практико-орієнтована, ознайомчо-орієнтована, наприклад, дослідницький проект, ігровий, практико-орієнтований тощо;

2.Предметно-змістовна сфера –моно-проект (в рамках однієї сфери знань); міжпредметний проект;

3. Характер координації проекту: безпосередній , прихований (характерний для телекомунікаційного проекту);

4.Характер контактів (серед учасників одного закладу, міста, регіону, країни, різних країн світу);

5. Кількість учасників проекту;

6. Тривалість проекту.

Телекомунікаційні регіональні та міжнародні проекти займають важливе місце у проектній методиці викладання мов. Для багатьох викладачів іноземних мов найбільш цікавими є міжнародні проекти, за допомогою яких створюється природна мовна середа, формується потреба у іншомовному спілкуванні та створюються реальні умови для  міжкультурного спілкування.  Сумісна цілеспрямована робота учнів у мережі сприяє досягненню високого педагогічного результату. Під навчальним телекомунікаційним проектом розглядається  сумісна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, яка базується на  комп’ютерній телекомунікації, має загальну мету, проблему, узгоджені методи, способи діяльності, які спрямовані на досягнення сумісних результатів.

Залучення міжнародних проектів до навчального процесу можливе за умови, якщо тема проекту тісно пов’язана з навчальною програмою курсу, і студенти вже вивчили необхідний лексичний матеріал, який допоможе їм вільно висловлюватися. Міжнародні проекти іноземною мовою необхідно залучати до процесу навчання для обраної групи студентів, спеціальності, курсу лише за умови, якщо зміст проекту співвідноситься з темами навчальної програми. Проблема та зміст телекомунікаційного проекту повинні бути розкрити за допомогою мультимедійних засобів.

Існують наступні  параметри зовнішньої оцінки проекту:

·        актуальність та важливість проблем проекту, обов’язкове відношення до тематики навчальної програми

·        обов’язкова участь кожного учня у проекті згідно особистістих знань та можливостей

·        колективна робота під час вирішення проблем проекту та взаємодопомога учнів

·        ретельне вивчення проблеми та використання надбаних раніше знань з інших галузів науки

·        вміння висловлювати та захищати свою точку зору щодо прийнятих рішень, робити висновки, брати участь у  дискусії

·        презентабельність  та естетичність результатів проекту

Роблячи висновки щодо теоретичних основ проекту та результатів його впровадження в процес навчання, було зроблено виявлено, що  метод проектів надає нові можливості вирішення складних методичних завдань. Для успішного впровадження проектів у навчальний процес необхідно урахування специфіки конкретної навчальної дисципліни та особливості кожного типу проектів. Проекти, які організуються в позааудиторний час, тобто ті зміст яких не співпадає з програмою курсу навчання,  потребують більше часу, як  з боку викладача,  так і студентів. Вони обов’язково повинні містити різні види заохочення. В позааудиторних проектах не можливо реалізувати навчальні завдання, тому що вони спираються на знання та навички, якими учні або студенти володіють. Використання проектної методики вимагає від викладача високої кваліфікації. Він, у свою чергу, повинен таким чином добрати комплекс вправ та завдань, який би ефективно підготував студентів для виконання проекту. Залучення проектів до навчального процесу потребує вирішення багатьох проблем щодо організації проекту та психологічної готовності студентів до участі.

Література

1.     Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 2000. № 2, 3.

2.     Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.: Высшая школа, 1990.

3.     Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. - М.: Издательский центр "Академия", 1999.

4.     Рускова Д. Использование проектного метода при обучении русскому языку с целью соединения учебы с практикой и повышения мотивации учащихся // Русское слово в мировой культуре. Материалы Х конгресса

5.     Коптюг Н.М. Интернет-проект как дополнительный источник мотивации учащихся // Иностранные языки в школе. - 2003. - №3.

6.     Лукьянчикова М.Е. Опыт литературного e-mail проекта // Иностранные языки в школе. - 2003 - № 1.

7.     Мамукина Г.Е. Создание мультимедийного проекта на немецком языке в средней школе // Иностранные языки в школе. - №4. - 2001.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>