XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Деркач І.О. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Деркач Ірина Олександрівна

Таврійський державний агротехнологічний університет

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ  ІНОЗЕМНИХ МОВ

Останнім часом методика викладання іноземних мов зазнала певних змін відносно організації процесу навчання, методів навчання, його структури та змісту. На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та навчання  іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який максимально наближений до реальних умов іншомовної середи. Одним із засобів реалізації цього методу є активне застосування  комп'ютерних технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, скорочують час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Тому перед спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій, лінгвістами, методистами та викладачами іноземних мов виникла необхідність створення якісних навчаючих та контролюючих програм, які отримали назву мультимедійні програми.

На сучасному етапі навчання іноземних мов  значну увагу необхідно приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно використовуються тексти, графіка, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація - все це є сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним забезпеченням, які впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш ефективному засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку навичок мовної діяльності студента на іноземній мові. Цей процес має інтерактивний характер завдяки двобічному зв'язку: можливості «спілкування» з комп'ютером, коли студент та комп'ютер можуть  ставити питання та отримувати відповіді на них. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіоматеріали, ілюстрації, таблиці тощо на одному носії CD або DVD, якщо порівнювати з роботою в аудиторії чи лінгафонному кабінеті. Завдяки таким технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють процес навчання в захоплюючу гру.

За допомогою мультимедійних технологій створені електронні енциклопедії, різноманітні навчальні курси з різних дисциплін та спеціалізовані словники, які містять термінологію пов'язану з різними галузями науки. Деякі багатомовні електронні словники містять загальні, країнознавчі та тематичні словники навіть на декількох мовах з докладним коментарем та перекладом, при цьому не займаючи багато місця на робочому столі. Вони  зберігають не тільки переклад для кожного слова та словосполучення, але й транскрипцію з прикладом вимови носіями мови. Їх перевага перед звичайними словниками полягає ще й у тому, що вони значно  скорочують час пошуку при перекладі необхідного слова чи  словосполучення. Програми цих словників шукають переклади по всьому тексту словникових карток у всіх словниках водночас, а результати видаються у структурованому виді. Такі словники постійно поповнюються новою термінологією, а  деякі, навіть не мають друкованих аналогів. Існують електронні словники, які  містять  додатки з тренувальними  уроками, наприклад  ABBYY Lingvo Tutor. Використання такого словника на вашому персональному комп'ютері в процесі вивчення іноземної мови поширює словниковий запас та  вдосконалює знання.

Автоматизовані системи навчання мають значні переваги, які полягають у можливості реєструвати, зберігати та аналізувати відповіді учнів, надавати їм допомогу у разі необхідності, здійснювати постійну та більш гнучку систему контролю засвоєння знань та оцінки самоконтролю.

Методичні переваги використання сучасних інформаційних технологій полягають у великому ступені інтерактивності навчання, можливості індивідуального підходу, який реалізується за рахунок того, що студент може самостійно обирати темп та рівень завдань. Тому застосування комп'ютерних мультимедіа технологій в навчанні іноземних мов  є логічним та необхідним кроком розвитку сучасної системи освіти та інформаційного світу загалом.

Література:

1.Современные теории и методики обучения иностранным языкам / Под общ. ред. Л.М. Федоровой, Т.И. Рязанцевой- М.: Издательство «Экзамен», 2004.-320с.

2.Ляховицкий М.В., Кошман И.М. Технические средства в обучении иностранным языкам. - М.:Просвещение,1981.-144с.

3. Китайгородская Г.А.Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. - М.: Наука,1969.-308с.

4. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навчальний посібник.-К.: Фірма «ІНКОС»,2006.-248 с.

 

E-mail: irina_d.78@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>