XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Деркач С.П. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Аспірант Деркач С.П.

Уманський державний педагогічний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ

Важливим аспектом розвитку української системи педагогічної освіти є потреба зміни навчально-виховних ресурсів всіх навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців. Адже, сучасність вимагає від спеціаліста цілісних знань та вмінь, оскільки спеціалізовані знання у будь-якому випадку втрачають свою цінність з часом. Призначення вчителя полягає в тому, щоб навчити, ефективно організувати навчальну діяльність, а призначення учня - навчитися реалізувати дану діяльність.

Сферу професійної підготовки вчителя досліджували О.А. Абдуліна, І.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьміна, Н.І. Никало, О.М. Пєхота, Л.Ф. Спірін, В.О.Сластьонін, Г.Троцко та ін.

Задача вищих навчальних закладів, які готують вчителів - це підвищити рівень професійної та загально методичної підготовки випускників. Рівень професійної підготовки вчителя великою мірою залежить від якостей того, хто навчає. Викладач є посередником між студентами і навчальним матеріалом у процесі навчання. Він відбирає й реалізує стимули, скеровує реакції студентів на них. Для ефективного виконання такої ролі йому слід бути готовим до виконання функцій порадника, помічника, консультанта, комунікатора, партнера в спільному вирішенні навчальних проблем і завдань. Успішному виконанню зазначених функцій сприяє наявність у викладача таких якостей, як схильність до лідерства, готовність надати допомогу студентові, дружелюбність, здатність розуміти учнів, уміння активізувати в них почуття відповідальності, створити умови для вільної навчальної діяльності, готовність до змін, незадоволення досягнутими результатами і постійне прагнення досягати більшого.

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу виявити загальні тенденції, складові, напрями, принципи професійно-педагогічної підготовки фахівців. Серед чинників, які впливають на ефективність підготовки спеціалістів, дослідники виділяють соціально-економічні, теоретичні та практичні. Термін "професійно-педагогічна підготовка" трактується  науковцями по-різному: професійна підготовка - це організований, систематичний процес формування професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності [2]; професійна підготовка фахівців - це складна психолого-педагогічна система із специфічним змістом, наявністю структурних елементів, формами відношень, особливостями навчального процесу, специфічного для даного фаху знаннями, вміннями та навичками[1], Г. Троцко вважає, що професійна підготовка - це система, яка характеризується взаємозв'язком та взаємодією структурних та функціональних компонентів, сукупність яких визначає особливість, своєрідність, що забезпечує формування особистості студента відповідно до поставленої мети - вийти на якісно новий рівень готовності студентів до професійної діяльності"[3].

Отже, ми вважаємо, що професійна підготовка вчителя - це складний та багатогранний (ціленаправленний) процес оволодіння професійними знаннями і навичками, та вмінням використовувати їх як для роботи  в школі, так і в науково-дослідній роботі.

Література:

•1.     Павлик О.Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення: Автореф. дис. канд..п.н.: 13.00.04 /Національна академія держ.прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький , 2004. - 19с.

•2.     Нероба Єва. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі: Автореф. дис. канд..п.н.: 13.00.04 / Інститут ПППО АПН України. - К., 2003. - 22с.

•3.     Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис. докт. пед. н.:13.00.04. - К.: Інститут ПППО, 1997.- 54с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>