XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дідус Ю. С., Єнчева Г. Г. ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ЗАГОЛОВКІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

студентка Дідус Юлія Сергіївна

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник: Єнчева Г. Г.

ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ЗАГОЛОВКІВ  УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

         Газетний заголовок як специфічне лінгвістичне явище  - предмет багатьох наукових робіт. В якості об'єкта дослідження дуже часто привертає увагу англійський газетний заголовок. Переклад заголовку можна вважати окремою проблемою перекладознавства, від рішення якої, в більшій мірі, залежить «доля» всього іноземного тексту.  

         Проблема визначення англомовного газетного заголовку завжди була цікавим об'єктом для вивчення та дискусії багатьма вченими, такими як І.В. Арнольд, Е.А. Лазарева, Н.В. Шевченко та інші.  

         Беручи до уваги розбіжності в граматичній структурі та лексичному наповненні української та англійської мов, слід зазначити, що при перекладі газетних заголовків часто використовуються граматичні та лексичні трансформації [2, с.73].  .

         Перший лексичний прийом, виділений під час перекладу заголовків - транслітерація. Наведемо приклад:

         "Web Censorship in China? Not a Problem, Says Bill Gates" [5, c. 4].

         «Веб цензура у Китаї? Не проблема, вважає Біл Гейтс» [3, c. 5].

         При перекладі заголовків перекладач вдається до прийому транслітерації, чітко передавши власні назви англійської мови графічними засобами української мови. Враховуючи той факт, що заголовки висвітлюють міжнародні питання, транслітерація в даному випадку є доречною та дає змогу зрозуміти зміст заголовку як українському читачеві, так і іноземцю.

         Наступним прийомом перекладу заголовків, близьким до транслітерації є транскрипція. Наприклад:

         " Obama to Propose Freeze On Government Spending" [ 5, c. 7].

         «Обама пропонує заморозити урядові витрати» [3, c. 9].

         В цих прикладах перекладач не переклав, а транскрибував власні імена, що відноситься до загальноприйнятого правила. В перекладі власні імена та призвіща передані згідно графічної форми мови перекладу, не порушуючи при цьому первісну конотацію.

Не менш важливим прийомом, який ми виділяємо є калькування. Розглянемо наступний приклад:

"Visual Merchandising in Retail Trade" [5, c. 3].

«Візуальний мерчандайзинг у роздрібній торгівлі» [3, c. 4].

          Заголовки являються загальноприйнятими термінами, а, отже, перекладач не помилився, переклавши їх за допомогою прийому калькування, який найбільш широко використовується при перекладі складних слів(термінів). Утворений відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Іншим прийомом перекладу газетних заголовків є конкретизація значення. Наприклад:

" New Science Facilities in Texas" [4, c. 6].

«Нові наукові лабораторії у Техасі» [6, c. 11].

         З прикладу ми бачимо, що перекладач використав прийом конкретизації та замінив слова ширшої семантики в оригіналі словом вужчої семантики, при цьому не втративши головну інформацію, закладену в газетному заголовку оригіналу.

         Наступний прийом, який ми виділили - генералізація вихідного значення. Проаналізуємо наступний приклад:

" Existing-Home Sales Take a Big Fall in December"[4, c. 6].     

«У грудні впали продажі нерухомості» [6, c. 5].

         В  реченні словосполучення Existing-home пропонується перекласти як нерухомість, оскільки в статті міститься інформація про зменшення продажів не лише готових будинків, але й усіх видів помешкань. Тобто перекладач в перекладі замінив словосполучення на еквівалент з більш ширшим значенням.

         Модуляція або змістовий розвиток є ще одним важливим прийомом при перекладі газетних заголовків. Наприклад:

         " Can the Leopard Change His Spots?" [4, c. 6].

         «Природу не виправити» [6, c, 5].

         У цих двох прикладах трансформація модуляції представлена відповіддю у цільовій мові на питання у вихідній мові.

         Наступний прийом - описовий переклад використовується у тих випадках, коли неможливо підібрати короткі і точні еквіваленти [1, с.76].

         " Caucus for Producers, Writers & Directors in Austin" [4, c. 5].

         «Закриті збори виробників, письменників та менеджерів для попереднього обговорення організаційних питань у Остіні, Техас» [6, c. 11].

         Перекладач використав прийом описового перекладу слова сaucus, оскільки точного відповідника в українській мові не існує.

         Отже, в ході дослідження було виявлено, що при перекладі газетних заголовків перекладач вдається до певної кількості лексичних трансформацій, за допомогою яких адекватно передає інформацію мовою перекладу, яку містить заголовок оригіналу. Найвживанішими лексичними способами перекладу  в даному дослідженні виявилися наступні: транслітерація (18,7%), транскрибування (12,5%), калькування (18,7%), описовий переклад (6,2%) конкретизація (18,7%), генералізація (12,5%) та модуляція (12%).

Література:

1. Лабінська Б.І. Значення структурно-семантичних модифікацій у сучасній фразеологічній науці / Б.І. Лабінська // Гуманітарний вісник. Сер. Іноземна філологія: зб. наук. пр. Число 10: Т 2. - Черкаси: ЧДТУ, 2006. - С. 313-316.

2. Мирам Г.С. Основы перевода: курс лекций; учебное пособие. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. - С. 248.  

3. Кравчук М. Вони завжди щось замовчують // Оглядач. - 2010. - №18. - С. 7-11.

4. Крат І. Про негативний вплив сонячного випромінювання // Свобода. - 2005. - № 3. - С. 8-13.

5. Harding J. TheTimes // News Corporation. - June 9, 2009. -  P. 3-8.

6. Kelner C. The Independent // Independent Print Limited. - April 15, 2005. - P. 4-7.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>