XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.мед.н. Ященко Ю.Б., Буряк О.Г. ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ М. ЧЕРНІВЦІ З РІЗНИХ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗОН ПРОЖИВАННЯ

д.мед.н. Ященко Ю.Б., Буряк О.Г.
Буковинський державний медичний університет

ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ М. ЧЕРНІВЦІ З РІЗНИХ ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЗОН ПРОЖИВАННЯ

Дитячий організм в зв’язку з анатомо-фізіологічними особливостями найбільш чутливий до несприятливих екологічних умов навколишнього середовища і може бути своєрідним біологічним індикатором екологічного неблагополуччя оточуючого середовища [2].
Метою нашого дослідження було вивчити вплив навколишнього середовища з різними екологічними характеристиками на пізнавальний розвиток дитини, які проживали в м. Чернівці.
Обстежено 50 дітей молодшого шкільного віку. Аналіз геохімічної характеристики (ГХХ) умов проживання дітей та зон розташування дитячих дошкільних установ (ДДУ), які відвідували діти в дошкільному віці показав, що 76,2% дітей відвідували забруднені за ГХХ ДДУ. Для характеристики забруднення грунту місць проживання дітей ксенобіотиками використовували “інтегральний коефіцієнт” забруднення грунтів металами та/або радіонуклідами (“М”;”R”), який вираховували за формулою:

“М”;”R”(ум. од.) = С1/ГДК1 + С2/ГДК2 + … + Сn/ГДКn, де
С – вміст в ґрунті металу (мг/кг) або радіонукліду (Ku/km2);
ГДК – гранично допустима концентрація в грунті.
Проведений аналіз показав, що серед молодших школярів, які мешкали в умовно “забруднених” зонах міста, в порівнянні з школярами, що проживали в “чистих” зонах, атрибутивний ризик низької шкільної успішності склав 0,26, а відносний 2,0 при відношенні ризику 3,0 (95%CI: 0,9 – 9,7) 2 = 6,03 (p<0,05).
Встановлені зміни в розумовому розвитку дітей в залежності від екологічних умов помешкання, що підтверджують літературні дані про негативний вплив на психічний розвиток дітей радіохімічного забруднення навколишнього середовища [1, 3]. Крім того, дані нашого дослідження показують, що в умовах низького забруднення ґрунту, який можна розглядати як інтегральний показник антропогенного забруднення довкілля, у дітей теж можуть виникати порушення психічного розвитку. Це підтверджується наявністю достовірної від’ємної кореляції (r =-0,37, p = 0,035) серед школярів II групи спостережень між “інтегральним показником” забрудненості ґрунту місць їх проживання ксенобіотиками та рівнями розвитку пізнавальних здібностей (аналітичної функції мислення, здатності до узагальнення), що проявлялося в низькій здатності дітей до синтаксичного та морфологічного аналізу слів у реченні. Але наявність зв’язку середньої сили між забрудненням ґрунту атропогенними полютантами та пізнавальними здібностями школярів, мабуть, говорить про те, що на розумовий розвиток дітей впливають і інші еколого-гігієнічні фактори, які можуть бути обумовлені і іншими шляхами проникнення полютантів у дитячий організм (харчовий, аерогенний).
Таким чином, аналіз екологічної ситуації та когнітивного розвитку дітей показав, що діти, які проживали та відвідували ДДУ із “забруднених” зон міста ксенобіотиками, мають ризик низького розвитку пізнавальних здібностей, що проявляється в недостатньому рівні їх шкільної успішності.
Література:
1. Берзинь В.И. К вопросу об особенностях накопления некоторых металлов в волосах детей / В.И.Берзинь, Л.Н.Закомюк // Лікарська справа. – 1994. – № 5-6. – С. 71-73.
2. Полякова А.Н. Результаты клинико-лабораторных исследований населения для выявления неблагоприятного воздействия на организм солей тяжелых металлов как экологического фактора / А.Н.Полякова, С.Б.Назаров, Г.Н.Кашманова [и др.] // Гигиена и санитария. – 1995. – №1. – С.33-35.
3. Winneke G. Neurobehavioral aspects of lead neurotoxicity in children / G.Winneke, U.Kramer // Centr. eur. J. publ. Hlth 5. – 1997. – №2. – P. 65-69.

e-mail: alexandr@vega.cv.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>