XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Добровольська В.С. РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Добровольська В.С.

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ У ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Розглядається роль університету у вихованні студентської молоді в умовах відкритого суспільства. Показана можливість виховання студентів завдяки впровадженню студентського самоврядування.

Ключові слова: студент, виховання, студентське самоврядування, методика виховної роботи, інноваційний стиль мислення.

Стратегічною метою демократичної держави є ідея олюднення усього простору соціальних відносин. Домінуючою тенденцією виховного впливу є свідома діяльність студента, що керуються критеріями знання, професіоналізму, усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому. Саме завдяки виховній роботі у вузі готується нова генерація української інтелігенції, ядро національної інтелектуальної еліти.

Особливого значення виховна робота для перехідного суспільства, яке відчуває на собі тягар кризових негараздів. Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової та нормативної бази, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення та розвитку значно ускладнити процеси відновлення інтелектуального потенціалу трудових ресурсів держави, негативно позначилися на матеріальному становищу молодої сім'ї, здоров'ї, фізичному та духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання безробіття серед молоді, загострення криміногенної ситуації в Україні.

Становлення державності і формування національних пріоритетів України здійснюється за складних соціально-економічних та суспільно-політичних умов. Істотно змінилося соціальне значення освіти і значно знизився загальноосвітній рівень абітурієнтів. Багато хто з абітурієнтів не усвідомлює вибір майбутньої спеціальності і має негативне відношення до освіти взагалі. Серед абітурієнтів спостерігається значне зниження фізичного і психічного здоров'я, пов'язане з відсутністю в житті конкретних цілей і пріоритетів. Зміна спрямованості життєвих пріоритетів принижує почуття колективізму і роль суспільної активності. На студентів негативно впливає відсутність політичної й економічної стабільності в країні, кримінальна обстановка та проблеми алкоголізму і наркоманії серед молоді [3].

Рівень морально-психологічного стану і студентської дисципліни не повною мірою відповідає цілям і задачам держави та цілям і задачам освіти і виховання в університеті. Виховання студентської молоді здійснюється поки що з недостатньою ефективністю. Знижено рівень відповідальності керівників підрозділів сучасного університету і професорсько-викладацького складу за поточні і підсумкові результати виховної діяльності. У виховній роботі не повною мірою враховуються як позитивні, так і негативні фактори, що спостерігаються в суспільстві.

Матеріально-технічна база навчальних підрозділів університетів не забезпечує проведення виховної роботи серед студентів на рівні сучасних вимог. Потребує удосконалювання система підготовки і добору посадових осіб для керівництва і проведення виховної роботи. Не повною мірою відповідає поставленим задачам організаційно-штатна структура системи виховання студентської молоді.

Головною задачею виховної роботи вузу є формування повноцінної особистості з високими духовно-моральними цінностями, патріота України і висококваліфікованого фахівця. Для цього обидві сторони - об'єкт і суб'єкт виховної діяльності - повинні мати відповідний моральний настрой і психологічну готовність сумлінно виконати свої обов'язки [4].

У цей час виховна робота, що проводиться в університеті, покликана захистити майбутніх спеціалістів від негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку факторів та формувати гуманістичні цінності орієнтації студентів.

Головною ознакою сучасної методики виховної роботи є забезпечення самостійного мислення, здатності нестандартні рішення (інноваційний стиль мислення), вільно орієнтуватися у складних обставинах суспільного та особистого життя. [5]

Виховна робота повинна базуватися на ряді концептуальних положень Конституції України, Закону про освіту, Державної національної програми "Освіта", на Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти в Україні, стержнем якої є національна ідея, яка грає роль консолідуючого фактору в розвитку суспільства, яка направлена на виробку активної життєвої позиції людини.

Основними напрямками виховання в університеті є виховання правове, навчально-професійне, естетичне і екологічне, виховання здорового способу життя.

Формування інтелектуального та світоглядного розвитку студентів може здійснюватися за допомогою таких засобів:

•-                                                виховні заходи під час навчального процесу;

•-                                                виховні заходи в поза-навчальний час;

•-                                                виховання студентів власною поведінкою викладачів і співробітників університету.

Важливу роль у вихованні самостійної і сучаної людини і фахівця відіграє студентське самоврядування. Студентське самоврядування - це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав студентів. Студентське самоврядування є важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.

Отже, студентське самоврядування є засобом реалізації студентською громадою своїх прав, обов'язків та ініціатив через прийняття рішень і їх впровадження за допомогою власних ресурсів у сфері, що визнається адміністрацією, та у співпраці з нею, а також гарантії брати участь через своїх представників у вирішенні питань, які стосуються студентства.

Традиційна освіта не прагнула залучити людину до вищих змістів загальнолюдських цінностей як основи духовного життя. Невизначеність пріоритетів навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах призводить до абстрактного формулювання цілей особистісно орієнтованого виховання та розвитку творчої індивідуальності.

Для вирівнювання ситуації у сучасній вітчизняній освіті необхідний перехід на інноваційні моделі проведення навчально-виховного процесу у вищій школі. У якості методологічного імперативу виникає потреба визнання особистісно орієнтованого виховання як специфічної організації навчально-виховного процесу у соціокультурному середовищі вищого навчального закладу, яка повинна створювати умови для особистісного росту кожного студента. Створення таких умов викликане потребами формування нової генерації фахівців - носіїв і джерел соціальної та професійної діяльності, високої культури, з розвинутими індивідуальними здібностями, спроможних концептуально осмислювати та проектувати власну освітньо-виховну діяльність; готових взяти на себе відповідальність за прийняття рішень. У цьому процесі на перше місце виходить вміння відстоювати свою власну ініціативу і позицію. Крім того, на можливість отримання значних результатів у вихованні студентської молоді можна розраховувати шляхом встановлення такого освітньо-виховного простору, який є організованою ефективною педагогічною системою, що реалізується в аудиторних і позааудиторних заняттях і дає можливість студентам відчути себе особистістю та орієнтуватися на власний індивідуальний розвиток.

Такою системою, на думку автора, є студентське самоврядування.

Література:

•1. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. /В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін. - К.: Знання, 2005. - 327 с.

•2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г.Кременя. - К.: Освіта, 2004. - 384 с.

•3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 316 с.

•4. Драчук Р.В. Ми в душах храм будуємо... // Р.В.Драчук, Л.І. Іщенко. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 63 с.

•5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 486 с. - (Вища школа ХХІ століття).

•6. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору майбутньої професії у навчально-трудовій діяльності: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / В.П. Романчук / Ін-т пробл. виховання АПН України. - К., 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>