XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

доктор педагог. наук, професор, Тарнопольський О. Б. АНГЛОМОВНИЙ СПЕЦКУРС «МОВНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Доктор педагогічних наук, професор Тарнопольський Олег Борисович

Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля

АНГЛОМОВНИЙ СПЕЦКУРС «МОВНА МОДЕЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

         Англомовне занурення, тобто викладання різних дисциплін англійською мовою, все більше поширюється у ВНЗ України. Воно передбачає повну інтеграцію курсів академічних дисциплін і курсу англійської мови для професійних цілей, коли українські студенти вивчають фахові дисципліни, спецкурси тощо виключно цією мовою. Потреба у широкому впровадженні такого занурення пов'язане не тільки з тим, що воно є одним із найефективніших засобів опанування англійської мови як мови міжнародного професійного спілкування. Ця потреба обумовлена перш за все намаганням України увійти до загальноєвропейського освітнього простору і забезпечити максимальну міжнародну академічну мобільність вітчизняних студентів. В багатьох неангломовних країнах Європи викладання численних університетських дисциплін англійською мовою вже стало нормою, тому приєднання українських ВНЗ до загальноєвропейського освітнього простору потребує створення аналогічних умов. А це, у свою чергу, вимагає широкого впровадження англомовного занурення.

Наші багаторічні дослідження [1] довели можливість та визначили практичні шляхи впровадження англомовного занурення у викладанні різноманітних дисциплін у ВНЗ економічного профілю. На цій основі в Дніпропетровському університеті ім. Альфреда Нобеля з 2010/11 спільно з Університетом Уельсу (Велика Британія) розпочато англомовну програму підготовки студентів напряму «Міжнародна економіка». В цій програмі всі дисципліни, починаючи з І курсу, викладаються виключно англійською мовою.

Метою даної роботи є освітлення накопиченого в межах названої програми досвіду викладання англійською мовою призначеного для ІІ курсу навчання спецкурсу «Мовна модель міжнародної ділової комунікації». Мета створеного нами спецкурсу була триєдиною: 1) ознайомити студентів та забезпечити засвоєння ними деяких специфічних особливостей ведення бізнесу міжнародною мовою ділового спілкування - англійською (особливості використання різних варіантів англійської мови в діловій комунікації, особливості англомовної ділової телефонії, ведення англомовних ділових переговорів, проведення англомовних ділових презентацій тощо); 2) мимовільно покращити володіння студентами англійською мовою ділового та академічного спілкування у процесі їх роботи в курсі, що повністю викладається англійською мовою; 3) полегшити студентам слухання курсів суто немовних дисциплін англійською мовою через слухання цією мовою курсу, який є проміжним між вишівським мовним курсом і немовними курсами фахових дисциплін.

Курс «Мовна модель міжнародної ділової комунікації» з 2011/2012 навчального року викладається у вищезгаданій англомовній програмі протягом усіх 18 тижнів першого семестру ІІ курсу і на нього відводиться 9 лекцій (18 годин) та 9 семінарських занять (18 годин), тобто по дві аудиторні години на тиждень (чисельник - лекція, знаменник - семінар), а також по дві години позааудиторної роботи на тиждень (усього 38 годин аудиторної роботи і 36 годин позааудиторної роботи на семестр).

            Для викладання у курсі були відібрані 9 тем із розрахунку одна тема на одну лекцію з її обговоренням на наступному за лекцією семінарському занятті. Добрані теми включали: 1) International languages of business communication and the role of English as a planetary language of business communication; 2) World Englishes and differences between English as an international language and English as a lingua franca; 3) The impact of World Englishes, English as an international language and English as a lingua franca on international business communication; 4) British and American Business English in international business communication; 5) Language etiquette in intercultural business communication conducted in English; 6) Behavioural etiquette in intercultural business communication conducted in English; 7) Business negotiations in English in intercultural contexts; 8) Business presentations in English in intercultural contexts; 9) Business telephoning in English in intercultural contexts. Наприкінці курсу, як засіб фінального контролю засвоєння матеріалу, використовувалося написання студентами англійською мовою підсумкового есе за однією з опрацьованих тем. У такий спосіб також контролювався розвиток умінь англомовного академічного письма, які формувалися у студентів на заняттях курсу англійської мови.

         Розроблені та добрані для курсу навчальні матеріали включали англомовну навчальну і робочу програму та технологічну карту, англомовні конспекти всіх 9 лекцій, англомовні матеріали для семінарських занять, добрану (в тому числі за допомогою мережі Інтернет) англомовну літературу за кожною темою для підготовки до кожного з семінарів і для написання заключного англомовного есе.

         В процесі слухання лекцій, які читалися тільки англійською мовою, студенти цією ж мовою проводили конспектування, ставили питання викладачеві та відповідали на його питання в інтерактивних фрагментах кожної лекції. При цьому лектор у разі потреби перекладав на рідну мову окремі терміни, які були незрозумілі студентам. Кожний семінар починався з англомовних презентацій за темою заняття, які студенти готували на основі прослуханої лекції, опрацьованої літератури та самостійного (за завданням і рекомендаціями викладача) Інтернет-пошуку. Після прослухання та загальногрупового обговорення презентацій організовувалися дискусії англійською мовою в малих групах за тематикою семінарів з наступним загальногруповим обговоренням зроблених в малих групах висновків.

         Загальні результати навчання протягом двох навчальних років (у першому семестрі 2011/2012 навчального року і у першому семестрі 2012/2013 навчального року) продемонстрували те, що студенти повністю і без значних ускладнень зуміли опанувати курс, який вони вивчали виключно англійською мовою. Протягом курсу суттєво прогресував і розвиток англомовної комунікативної компетенції тих, хто навчалися, особливо в тому, що стосується англомовної академічної комунікативної компетенції: формування умінь слухати англомовні лекції, робити англомовні презентації, дискувати англійською мовою та писати цією мовою роботи академічного характеру тощо.

Як свідчили викладачі інших немовних дисциплін, які також читалися англійською мовою, курс «Мовна модель міжнародної ділової комунікації» також дуже позитивно впливав на здатність студентів сприймати англійською мовою курси самих різних академічних дисциплін. Таким чином, він створював кращі перспективи впровадження англомовного занурення і взагалі англомовних навчальних програм в українських немовних ВНЗ.

Нарешті, самі студенти в процесі опитувань підкреслювали важливість для себе такого спецкурсу, оскільки ніяка інша навчальна дисципліна не давала їм змоги так широко і одночасно компактно опанувати специфічні знання, навички та вміння, що пов'язані зі специфікою ведення бізнесу міжнародною діловою мовою - англійською.

         Таким чином, можна зробити загальний висновок про перспективність створення подібних спецкурсів для студентів, які отримують вищу економічну освіту за напрямками підготовки, що зорієнтовані на проведення міжнародної ділової активності.

Література:

1. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах. Монография / [О.Б. Тарнопольский, В.Е. Момот, С.П. Кожушко и др.]; под общей и научной редакцией О.Б. Тарнопольского, В.Е. Момота и С.П. Кожушко - Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. - 236 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>