XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

доктор с.-г. наук, професор Польовий Л.В., Черватюк К.М., канд. екон. наук, Польова О.Л. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ ТВАРИН

Польовий Л.В. доктор с.-г. наук, професор

Черватюк К.М. студентка

Вінницький національний аграрний університет

Польова О.Л. канд. екон. наук, доцент

Житомирський державний технологічний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ ТВАРИН

У сучасних умовах ведення скотарства на передній план висуваються питання інтенсифікації виробництва продуктів тваринництва та рентабельність даного виробництва [4]. Вирішення даних питань досить складне, оскільки разом із експлуатацією тварин необхідно за допомогою технічних засобів механізувати складні і трудомісткі процеси по утриманню тварин, годівлі, мікроклімату, збереження здоров'я та ін. Крім цього виникають питання по використанню біологічних особливостей живих організмів разом з технологічними [1]. Найбільш поширеним утриманням надремонтного молодняку на малих за потужністю підприємств є прив'язне за цілорічною стійловою системою. За статистичними даними на таких підприємствах виробництво яловичини збиткове [3].

Такий стан з виробництва яловичини отримано у реультаті порушень норм технологічного проектування скотарських підприємств, де передбачено утримання телят і молодняку безприв'язно (у боксах, комбібоксах, на глибокій підстилці тощо). Відгодівля молодняку великої рогатої худоби допускається при науковому обґрунтуванні на прив'язне [2]. Тому, актуальним є аналітичні дослідження виробництва яловичини від теличок та бугайців симентальської породи за різних способів утримання згідно ВНТП - АПК - 01.05 [5].

Оцінені наступні способи утримання теличок та бугайців у різні вікові періоди: до місячного віку - безприв'язне групове утримання з ручним випоюванням молока та на підсисі (вибракуваних корів); у віці 1-6 місяців - безприв'язне групове утримання з ручним випоюванням молока; у віці 6-12 місяців - утримання безприв'язне в груповій клітці; у віці 12-18 місяців - телички утримуються безприв'язно в груповій клітці, бугайці - на прив'язі.

Рівень годівлі телят та молодняку великої рогатої худоби складає: до 6 місячного віку - 933 корм. од. і 8092 МДж; 6-12 місяців - 981 корм. од. і 8640 МДж; 12-18 місяців - 1368 корм. од. і 12870 МДж.

Для проведення досліджень відібрані телички і бугайці за живою масою при народженні  із використанням принципу груп-аналогів та з розподілом їх в 4 групи: 2 групи теличок і 2 - бугайців. Проведена оцінка живої маси теличок і бугайців у 1-, 6-, 12- та 18-місячному віці. Відповідно визначені прирости живої маси, середньодобові прирости та економічна ефективність виробництва яловичини за різними способами утримання.

Випоювання молока до 1-місячного віку з відра показало, що середньодобові прирости живої маси теличок були 730 г, а бугайців 743,3 г (табл. 1.) При підсисному утриманні теличок і бугайців прирости живої маси збільшились відповідно на 25,1 та 36,1%. Таким чином була встановлена доцільність використання вибракуваних корів симентальської породи для підсисного утримання телят. До 1-місячного віку телят по 2 голови підпускали до корів 3 рази на добу. Контрольні доїння показали, що кількість випоєного молока телятам переважали норму згідно схеми на 11,2%, яку застосовували при ручному випоюванні.

Подальше утримання всіх 4 груп телят до 6-місячного віку передбачало ручне випоювання молока. Відповідно прирости живої маси теличок були на рівні 756,7 г на добу у бугайців - 816,7 г, а у 3 та 4 групах відповідно більше всього на 0,9 і 4,9%. Так, в однакових умовах утримання та годівлі теличок не виявлено вірогідних розбіжностей за приростами живої маси з 1- до 6-місячного віку. Вірогідної різниці не встановлено у бугайців даного віку за середньодобовими приростами живої маси.

Наступне вирощування теличок і бугайців до 12-місячного віку було безприв'язне групове. Результати приростів живої маси показали перевагу бугайців над теличками, але вірогідної різниці не встановлено з врахуванням статі молодняку.

Таблиця 1

Динаміка живої маси теличок та бугайців симентальської породи при виробництві яловичини за різними способами утримання

Показники Групи тварин
1 (контроль) 2 (контроль) 3 (дослід) 4 (дослід)
телички бугайці телички бугайці
Утримання Безприв'язне в груповій клітці
Випойка молока Ручна На підсисі
Жива маса при народженні, кг 27,4±0,56 32,5±0,93 27,0±0,54 32,9±0,93
у 1-місячному віці, кг 49,3±0,83 54,8±1,55 54,4±0,74
 • *
 • 62,7±1,38
 • Приріст абсолютний, кг 21,9±0,6 22,3±0,83 27,4±0,77
 • *
 • 29,8±0,54
 • *
 • середньодобовий, г 730,0±19,91 743,3±27,74 913,3±25,77
 • *
 • 993,3±17,99
 • *
 • Утримання Безприв'язне в груповій клітці
  Випойка молока Ручна
  Жива маса у 6 міс., кг 162,8±3,99 177,3±3,45 169,0±4,23 191,2±3,57*
  Приріст абсолютний 1-6 міс, кг 113,5±3,93 122,5±3,07 114,5±3,93 128,5±2,84
  середньодобовий, г 756,7±26,22 816,7±20,45 763,3±26,22 856,7±18,92
  Утримання Безприв'язне в груповій клітці
  Жива маса у 12 міс., кг 304,4±4,65 329,7±4,76 315,4±5,71 352,6±3,93
 • Приріст абсолютний 6-12 міс, кг 141,6±3,01 152,4±3,18 146,4±3,20 161,9±3,62
  середньодобовий, г 786,7±16,73 846,7±16,73 813,3±16,73 896,7±19,21
  Утримання Безприв'язне в груповій клітці Прив'язне
  Жива маса у 18 міс., кг 456,2±5,75 494,1±5,41 475,5±5,50* 531,4±4,79
 • *
 • Приріст абсолютний 12-18 міс., кг 151,8±2,67 164,4±4,30 160,2±2,53* 178,8±4,50*
  середньодобовий, г 843,3±14,86 916,1±23,91 890,0±19,63 993,3±25,01*

  Наявність прив'язі для утримання бугайців та теличок з 12- до 18-місячного віку та з утриманням у групових клітках з обладнанням решітки для гальмування статевих дій при порівняльній оцінці приростів живої маси показали перевагу прив'язного утримання: теличок - 5,53%, бугайців - 8,76% (при Р<0,05). При реалізації телички (контрольна група) мали живу масу 456,2 кг, яким до 1-місячного віку випоювали молоко вручну, а їх ровесниці - 475,5 кг при вірогідній різниці Р<0,05, але при випоюванні молока на підсисі. Так, додаткові прирости живої маси теличок до 1-місячного віку в 5,5 кг у подальшому за 17 місяців збільшились до 8,4 кг. Відповідно у бугайців підсисне випоювання молока до 1-місячного віку та прив'язне утримання з 12- до 18 місячного віку дали перевагу у 37,3 кг (різниця вірогідна при Р<0,001).

  За період вирощування та відгодівлі теличок та бугайців першої та другої груп було витрачено 3382 корм. од., а теличками та бугайцям 3 та 4 груп - 3458 корм. од. На 76 корм. од. більше витрачено кормів тваринами 3 і 4 груп у період підсису (за матеріалами контрольних доїнь) (табл. 2).

  Таблиця 2

  Економічна ефективність виробництва яловичини від теличок та

  бугайців симентальської породи за різних способів утримання

  Показники Групи тварин
  1 (контроль) 2 (контроль) 3

  (дослід)

  4

  (дослід)

  телички бугайці телички бугайці
  Жива маса при реалізації, кг 456,2 494,1 475,1 531,4
  Приріст живої маси за період від народження до реалізації, кг 428,8 461,1 448,5 498,5
  Середньодобові прирости живої маси, г 794,1 854,8 830,5 932,1
  Затрати кормів за період до 18 міс., корм. од. 3382 3382 3458 3458
  Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, корм. од 7,89 7,33 7,71 6,94
  Енергетична цінність витрачених кормів, МДж 29602 29602 30573 30573
  Витрати енергії кормів на 1 кг приросту живої маси, МДж 60,03 64,13 68,17 61,33
  Енергетична цінність 1кг реалізованої живої маси, МДж 7,4 9,5 7,9 9,8
  Енергетична цінність 1 голови, МДж 3375,88 4693,95 3753,29 5207,72
  Ефективність використання енергії кормів, % 11,40 15,85 12,28 17,03
  Виручка від реалізації 1 голови, грн. 5474,4 5929,2 5701,2 6376,8
  Виробничі затрати за період вирощування, грн. 4829 4867 5014 5077
  Прибуток, грн. 645,4 1062,2 687,0 1299,8
  Рівень рентабельності, % 13,36 21,82 13,70 25,60

  Бугайці більш ефективно накопичували енергію в тілі, що підтверджується енергетичною цінністю живої маси бугайців 2 групи - 4694,95, і 3 - 5207,72 МДж, а телички менше відповідно - на 28,1 та на 27,9%. Ефективність використання енергії кормів, що накопичилась у тілі тварин була від 11,40% (телички 1 група) до 17,03% (бугайці 4 групи), відповідно рівень рентабельності у даних групах тварин був від 13,36 до 25,60%.

  Таким чином: виробництво яловичини та її ефективність підвищується при підсисному утриманні теличок та бугайців під вибракуваними коровами симентальської породи. За рівнем молока, що отримують телята за 30 днів підсису при 3-разові годівлі згодовано молока більше на 11,2% ніж при ручному випоюванні згідно схеми; відгодівля надремонтних теличок та бугайців симентальської породи з 12- до 18-місячного віку при прив'язному утриманні підвищує прирости живої маси на 5,53 і 8,76%; рівень використання енергії кормів через накопичення енергії у тілі молодняку великої рогатої худоби досягає 11,40 - 12,03%, що свідчить про можливості підвищення ефективності використання різних способів утримання теличок і бугайців при безприв'язному утриманні, або при потребі прив'язно на відгодівлі.

  Література:

  •1.     Кулик М.Ф. Енерговіддача кормів різних технологій виробництва / М.Ф. Кулик, М.М. Пономаренко, М.Ф. Дудко. - К.: Урожай, 1991. - 208 с.

  •2.     Кулик М.Ф. Методика біоенергетичної оцінки технологій виробництва продукції тваринництва і кормів / М.Ф. Кулик, А.О. Бабич, Л.В.Польовий та ін.. - Вінниця:1997. - 54 с.

  •3.     Польова О.Л. Ефективність енергоощадного утримання тварин / О.Л.Польова. - Житомир: Рута, 2010. - 179 с.

  •4.     Польовий Л.В. Технології скотарства в реформованих сільськогосподарських підприємствах Вінницького регіону / Л.В. Польовий О.С. Яремчук - Вінниця: ТВП «Книга-Вега». 2002. - 320 с.

  •5.     Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) ВНТП - АПК - 01.05 -К.: Мінагрополітика України. 2005. - 111с.

   

   


  Залиште коментар!

  Дозволено використання тегів:
  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>