XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Долматова Г. Є., Бондарєва В. М. ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Долматова Г. Є., Бондарєва В. М.

Донецький національний універсітет економіки і торгівлі

 імені Михайла Туган-Барановського

ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Здійснення ефективної економічної діяльності підприємства, випуск продукції, яка б була конкурентоспроможна не тільки на вітчизняних ринках, залежить не лише від матеріально-технічного забезпечення підприємства, а й від достатньої кількості висококваліфікованих кадрів та ефективного управління ними.

Питанням управління трудовими ресурсами та їхньому впливу на діяльність підприємства присвячені праці багатьох вчених, серед них: М.О. Жуковський, Качан Є.П., Кононенко А. Ф., Омелянович Л. О., Осовська Г.В, Шушпанов Д.Г. Однак сьогодні проблема управління конкурентоспроможністю трудових ресурсів недостатньо ґлибоко досліджена. У роботах більшості вчених більше уваги приділяється фінансовим, виробничим питанням, проблемам матеріально-технічного забезпечення чи збуту готової продукції, і не відводиться належного місця людям, які безпосередньо забезпечують роботу організації.

Ціль дослідження полягає у визначенні рівня впливу трудових ресурсів на ефективність діяльності підприємства.

Перш за все, треба зазначити, що трудові ресурси підприємства є важливим стратегічним потенціалом, невичерпним резервом підвищення ефективності діяльності підприємства, впливають на його конкурентоспроможність, визначають напрямки подальшого розвитку.
Вплив трудових ресурсів на діяльність підприємства безперечний. Від забезпеченості підприємства достатньою кількістю робітників необхідного рівня кваліфікації та досвіду, залежить рівень продуктивної діяльності підприємства. Зокрема, підвищення ефективності управління персоналом сприятливо впливає на ефективність використання устаткування, машин, механізмів, своєчасність виконання робіт, і як результат, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та ін. показники [1].

Економічний аналіз має велике значення у вирішенні проблем використання трудових ресурсів на сучасному етапі розвитку економіки. До факторів впливу трудових ресурсів на ефективність діяльності підприємства передовсім відносяться наступні: приховане безробіття. неефективне використання робочого часу; спад продуктивності праці, низький ступінь зайнятості у виробництві, плинність кадрів на підприємстві. Від забезпеченості господарюючих суб'єктів персоналом, його раціонального використання залежать обсяг виробництва, ефективність використання основних засобів, собівартість, прибуток.

Неефективне використання трудових ресурсів значно знижує рівень кваліфікації і працездатності працівників, продуктивність праці, збільшує матеріальне та моральне старіння основних фондів, підвищує матеріалоємність продукції, призводить до значного підвищення собівартості продукції та зниження ефективності виробництва.

За Осовською Г. В. основними рисами кваліфікації конкурентоспроможності робочої сили є: багатопрофільність; високий рівень загальної та технічної культури; динамізм [2].

Багато профільна кваліфікація базується на тому, що робітник розширює профіль своєї діяльності та суміщає декілька спеціальностей. Це сприяє збільшенню продуктивності праці та зростання творчого потенціалу. Ще одна особливість кваліфікації - це високий загальноосвітній і технічний рівень персоналу.

Для того щоб виробництво відповідало вимогам часу, створюються системи підготовки кадрів і підвищення їхньої кваліфікації. Л. Шевченко визначає такі форми підвищення кваліфікації персоналу [3]:

- організована та неорганізована (самоосвіта);

- професійно або проблемно орієнтована (за потребами), спрямована на формування необхідної організаційної поведінки;

- заснована на стандартних або спеціальних (загальних та конкретних) програмах;

- призначена для цільових груп (керівники, спеціалісти) або для всього персоналу.

Для досягнення більш стійкого конкурентного становища підприємство повинне постійно розробляти програми розвитку персоналу. Тобто таких програм які забезпечували працівникам задоволення багатьох потреб, розвиток і підвищення професійного й загальноосвітнього рівня. На основі виявленої диспозиції мотивів поводження працівників, їм пропонується досить широкий набір стимулів, які б забезпечили їхнє позитивне ставлення до праці й більше високу віддачу. Так з-поміж них треба назвати програми залучення працівників до управління виробництвом; робота в цільових групах по розробці перспективних спеціальних проектів; горизонтальні ротації в рамках фірми і її філій, у тому числі закордонних та ін. Постійний ріст професійної майстерності, придбання знань, навичок і умінь (тобто конкурентоспроможності персоналу) безупинне утворення - об'єктивний процес розвитку персоналу, у тому числі й управлінського. Він диктується вимогами ринку.

Таким чином, трудові ресурси є одним із найважливіших чинників, який впливає на ефективність діяльності підприємства.

Для того, щоб досягти більш ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах України необхідно: залучати персонал до рішення усіх питань, щодо функціонування підприємства (робітники повинні освідомити всі реальні проблеми, з якими зіштовхується організація); варто знаходити свіжі і ефективні підходи для поліпшення функціонування організації (вивчення постанов и проблем гуманізації праці, планування кар'єри і розвитку, системи оплати і прибутків, запровадження гнучкого робочого графіку).

Необхідно розробляти стратегії управління персоналом з урахуванням світового досвіду. Вкладення в людські ресурси стають довгостроковим фактором конкурентоспроможності і виживання фірми. У зв'язку з цим затрати, пов'язані з персоналом, розглядаються вже не як прикрі втрати, а як інвестиції в людський капітал - основне джерело прибутку.

Література:

1.Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 224 с.

2.Качан Є. П., Шушпанов Д. Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. - К.: Видавничий Дім „Юридична книга", 2009 - 358 с.

3. Шевченко Л.С. Конкурентное управление. - Х.: Эспада, 2010. - 198 с.

4.Жуковський М. О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2010. -  №8 (68) - с. 17-21.

5. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Омелянович, О. О. Папаіка, Ф. Ф. Кононенко ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . ─ Донецьк : [ДонДУЕТ], 2006 . ─ 209 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>