XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дорогань Л.О., Козинець А.О. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Дорогань Людмила Олександрівна, кандидат економічних наук
Козинець Анатолій Олександрович, магістрант

Полтавська державна аграрна академія
м. Полтава

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В наш час багато економістів та бухгалтерів схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак, сучасна економічна ситуація зумовлена в рівній мірі як макроекономічними та політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Так, не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної більшості вітчизняних підприємств.
Беззаперечно, що основним економічним чинником, який в значній мірі визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який узагальнює усі результати виробничо-господарської діяльності підприємства та визначає її ефективність.
В умовах ринкової економіки для підприємства важливими питаннями є розширення чи скорочення виробництва та реалізації продукції, зростання норми прибутковості, складності податкового, фінансового та бухгалтерського обліку, що викликають потребу в дослідженні вказаних проблем.
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансових результатів підприємства, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.
Методи аналізу фінансового стану підприємства постійно вдосконалюються по мірі настання змін в економічному середовищі нашої держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань.
Одним із завдань, що постає перед керівниками підприємств, бухгалтерами та науковцями, є розробка і впровадження методів ефективного управління формуванням прибутку в процесі господарської діяльності. Це передбачає удосконалення існуючих методів його обліку і аналізу, із врахуванням вимог національних, міжнародних стандартів та сучасних досягнень інформаційних технологій. Розв’язання цих завдань потребує ретельного дослідження існуючого на сьогоднішній день досвіду, потрібного для встановлення об’єктивності у визначенні напрямків удосконалення методики обліку і аналізу фінансових результатів [1].
Фінансові результати є важливим об’єктом обліку та аналізу. Визначено, що бухгалтерський облік та економічний аналіз фінансових результатів, використовуючи різні методи і процедури, мають спільні об’єкти та виконують ряд однорідних функцій. Це дозволяє розглядати їх як єдиний комплекс, ефективне використання даних якого дозволяє приймати найбільш обґрунтовані рішення і в кінцевому результаті отримувати високі прибутки та підтримувати конкурентноздатність господарюючих суб’єктів [2].
Застосування принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, визначеного Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, передбачає формування фінансових результатів шляхом порівняння доходів та витрат. Такий принцип має позитивне значення і дозволяє зробити висновок про доцільність вивчення фінансових результатів як системи взаємопов’язаних об’єктів. Проте на сьогоднішній день, згідно з П(с)БО, основою для класифікації вищевказаних об’єктів є види діяльності [3] .
Величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку підприємства шляхом розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій. Це створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі. Виходячи з цього питання зниження собівартості набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень.
Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Правильна організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві дозволить об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити фінансові результати підприємства.
Література:
1. Бутинець Ф. Ф., Остапчук Т. П., Остапюк Н. А, Сисюк С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2006. – 472 с.
2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник /За ред. Р.Л. Хом’яка -2-ге вид., доп. і перероб., - Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2003.- 820 с.
3. Фінанси підприємства: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. ; Кер. Ко. Авт. І наук. Ред. Проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-е вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2004 – 546с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>