XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

доц. Чаплінський В.С., студ. Кирбуюк Г.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ КАР’ЄРНИХ САМОСКИДІВ СІМЕЙСТВА БЕЛАЗ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ

доц. Чаплінський В.С., студ. Кирбуюк Г.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ КАР'ЄРНИХ САМОСКИДІВ СІМЕЙСТВА БЕЛАЗ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ

У статті розглядається дослідження залежності продуктивності самоскида від техніко-експлуатаційних показників та впровадження системи моніторингу та контролю ваги вантажу як одного зі шляхів підвищення продуктивності.

У статті розглядається дослідження залежності продуктивності самоскида від техніко-експлуатаційних показників та впровадження системи моніторингу та контролю ваги вантажу як одного зі шляхів підвищення продуктивності.Ключові слова: кар'єрний автотранспорт, самоскиди БелАЗ, техніко-експлуатаційні показники, продуктивність, система моніторингу і контролю ваги вантажу.

Постановка проблеми. Автомобільний кар'єрний транспорт отримав широке поширення на відкритих розробках гірничодобувних галузей у всьому світі. Застосування автотранспорту в гірничій справі підтверджує його високі техніко-економічні показники при використанні в складних умовах: глибоке або складне залягання корисних копалин, розробка родовищ з обмеженими запасами (при обмеженні розмірів у плані до 2,5 км) або малим терміном експлуатації.

В даний час частка перевезень автомобільним кар'єрним транспортом в загальному обсязі транспортної роботи на гірничих підприємствах світу досягає 75%. В умовах ринку будь-яке транспортне підприємство має приносити прибуток, який визначається співвідношенням доходів, одержуваних при виконанні заданих обсягів вантажоперевезень, та витрат на транспортування гірничої маси. Кожен самоскид парку протягом терміну його експлуатації виконує певну транспортну роботу, яка вимірюється в тонно-кілометрах. При цьому кожен самоскид конкретної моделі має свої конструктивні особливості й технічні характеристики, а також притаманні тільки йому особливості заводської збірки, що визначають динаміку зміни показників його роботи протягом терміну експлуатації.

Визначальну роль в підвищенні якості процесу вдосконалення системи управління перевезеннями вантажів грає вибір напряму поліпшення транспортних послуг і методу вдосконалення. Він базується, в першу чергу, на підвищенні продуктивності транспортних засобів. Звідси слідує необхідність аналізу можливих значень цього показника для різних варіантів реальних умов [1].

Проте в даний час цей аналіз істотно ускладнюється відсутністю методичних розробок з його проведення, невирішеністю основних методологічних питань дослідження процесів при перевезеннях вантажів.

У найближчій перспективі основні напрямки розвитку транспорту загального користування будуть визначатися перш за все необхідністю збільшення обсягів перевезень вантажів за рахунок інтенсифікації використання рухомого складу при одночасному зниженні витрат на перевезення [2].

Постійне збільшення обсягу автомобільних перевезень, що супроводжується підвищенням вимог до якості транспортного обслуговування, вимагає і постійного вдосконалення роботи автотранспорту, підвищення ефективності його використання.

Ефективність автомобільного транспорту визначається тим, якою мірою він забезпечує перевезення вантажів у тому обсязі і в тій номенклатурі, в яких вони раціональні для даного виду транспорту.

Кожен з цих напрямків розвитку транспортних послуг спирається, перш за все, на показниках оцінки транспортного процесу - продуктивності і собівартості перевезень.

Мета статті. Дана стаття присвячена дослідженню факторних параметрів транспортного процесу кар'єрних самоскидів сімейства БелАЗ та розробці шляхів підвищення продуктивності самоскидів при конкретних умовах експлуатації.

Матеріали та результати дослідження. Виробничим процесом вантажного автомобільного транспорту є процес переміщення вантажів у часі і просторі. Цей процес виконується за допомогою рухомого складу автомобільного транспорту. Результатом процесу перевезення є виконання визначеного обсягу транспортної роботи, що вимірюється в тонно-кілометрах, і переміщення певної кількості вантажу.

Для планування, обліку і аналізу роботи рухомого складу вантажного автомобільного транспорту встановлена система показників, що дозволяє оцінювати ступінь використання рухомого складу і результати його роботи.

Показниками, що характеризують ступінь використання рухомого складу вантажного автомобільного транспорту, є: вантажопідйомність q; коефіцієнт використання вантажопідйомності y; коефіцієнт використання пробігу  image002159.gif; середня довжина їздки з вантажем image002160.gif; час простою рухомого складу під навантаженням-розвантаженням image002161.gif; час в наряді image002162.gif; технічна швидкість руху image002163.gif.

Результативними показниками роботи рухомого складу є: кількість їздок image002164.gif; пробіг з вантажем image002165.gif; загальний пробіг image002166.gif; продуктивність рухомого складу - виробка у тоннах image002167.gif та тонно-кілометрах image002168.gif ; об'єм перевезень image002169.gif тонн и вантажообіг  P  тонно-кілометрів.Годинна продуктивність автомобіля (в т/год):

                       image002170.gif     (1)

(у ткм/год):      image002171.gif   (2)                 

Для аналізу залежності продуктивності автомобіля від показників, що визначають транспортний процес, формули продуктивності (1) і (2) можна перетворити і привести до наступного вигляду:

                      image002172.gif  (3)

                       image002173.gif   (4)

 Приймаючи  в правій частині виразів послідовно один показник за змінну величину за інших постійних, можна встановити характер залежності продуктивності від цього показника [1].

Для правильного вирішення завдання щодо підвищення продуктивності автомобілів необхідно знати, який ступінь впливу окремих показників на їх продуктивність. Кількісну оцінку впливу показників на продуктивність роботи можна отримати методом характеристичних графіків [3].

Характеристичним називається поєднаний графік залежності продуктивності роботи від різних показників. Його будують для конкретних умов експлуатації, приймаючи значення певних показників, які є характерними для автотранспортного підприємства.

Шляхи підвищення продуктивності самоскидів складаються, як видно із формул (3) і (4), з можливостей покращення експлуатаційних показників. Тому необхідно розглядати це питання відносно кожного показника окремо. Так, наприклад, збільшення коефіцієнта використання вантажопідйомності досягається застосуванням спеціальних кузовів; підвищення технічної швидкості - поліпшенням конструкцій автомобілів, доріг; збільшення коефіцієнта використання пробігу - застосуванням автоматизованих систем управління автомобільним транспортом, наближенням стоянок автомобілів та об'єктів роботи, пунктів заправки паливом, перезміною водіїв на лінії; зменшення часу навантажувально-розвантажувальних робіт - їх механізацією, координацією роботи автомобілів і вантажно-розвантажувальних пунктів [1, 4].

Конструктивні якості автомобілів і тривалість їх експлуатації, з точки зору витрат на ремонтні роботи, можуть бути виражені відношенням річних витрат на ремонт автомобіля до ціни автомобіля. У переважній їх масі річні витрати на ремонт у всьому їхньому комплексі складають у середньому 50-65%.

У міру збільшення терміну експлуатації кар'єрного самоскида витрати на ремонтні роботи підвищуються і складають до його вартості через 2 роки - 24%; через 4 - 46%; через 6 - 75%; через 8 - 92% і через 10 років - 100%.

Це обумовлено нерівною міцністю вузлів і агрегатів машин, при якій число зношуваних деталей щорічно зростає і потребує більшого обсягу ремонтних робіт.

Особливий вплив на ремонт надають ті умови експлуатації самоскидів, які можуть бути охарактеризовані питомою витратою палива, що виражає діапазон інтенсивності роботи (навантаження) основних вузлів і агрегатів, а також самоскида в цілому, отже, і інтенсивності їх зносу [5].

Однією з головних причин зносу деталей є перевантаження автосамоскидів. Важливо пам'ятати, що перевантаження самоскидів - це не пряма грошова вигода, а практично завжди - непрямі збитки. Ресурс агрегатів скорочується дуже значно, і в підсумку теперішня вигода обертається збитками в майбутньому. У перевантаженого автомобіля збільшується гальмівний шлях і збільшується нахил кузовної частини в сторони. Збільшується знос дорожнього покриття.

Внаслідок чого виникає питання про рішення даної проблеми. Одним із шляхів її усунення є впровадження системи моніторингу і контролю маси вантажу.

Системи зважування, вбудовані в автомобіль, дозволяють оптимально, безпечно зважувати вантаж на самоскиді для оптимального його завантаження, виключачи перевантаження і недовантаження автомобіля.

Система моніторингу та контролю маси вантажу була спеціально розроблена для кар'єрів як найкращий і найбільш точний інструмент для контролю ваги вантажів, які транспортуються кар'єрними самоскидами, в сукупності з можливістю впровадження в системи автоматизованого обліку на підприємстві.

Функціональні особливості:

- довільне максимальне навантаження;

- моніторинг навантаження на вісь;

- контроль корисного навантаження автомобіля;

- світлова сигналізація цільових значень;

- циклічний облік виконаних навантажень і розвантаження машини;

- повністю автоматична система без необхідності управління людиною;

- інтерфейс для бездротової передачі даних в режимі реального часу або запису на флеш накопичувач.

Складові частини та їх призначення:

- основний дисплей у кабіні - відображення на екрані інформації щодо завантаження автосамоскида у режимі реального часу;

- додатковий зовнішній дисплей - виконує ту ж саму функцію, що і основний, проте розміщується ззовні машини;

- комутатор елементів (внутрішній) - з'єднує всі компоненти системи та забезпечує маршрутизацію, тобто пересилання пакетів інформації від вхідного до вихідного порту;

- зовнішня сигналізація - сигналізує у міру підходу до критичної ваги для уникнення перевантажень. Зовнішні сигнальні вогні знаходяться по обидві сторони самоскида;

- датчик тиску навантаження - основний елемент системи, який призначений для контролю навантаження на вісі та ваги вантажу;

- термопринтер - роздруківка даних про роботу автосамоскиду у вигляді чеку;

- інтерфейс DLogger - забезпечує безпровідну передачу даних у режимі реального часу;

- флеш-накопичувач та пристрій зчитування - для перенесення даних у комп'ютер про вантажі, що перевозяться;

- програмне забезпечення - для аналізу роботу самоскида (циклічний облік виконаних навантажень і розвантажень), збереження даних та поточного статусу машини.

Багатофункціональний і повністю автоматичний контролер запобігає використання техніки в невідповідних умовах, які задані виробником машини. Запобігання перевантаження сприяє зниженню витрат на ремонт і зменшує знос колісних шин, а також підвищує продуктивність автосамоскида. Всі ці фактори є вагомими статтями витрат для автопарку спецтехніки. Система також комплектується пристроями дистанційної передачі даних про роботу самоскида. Як результат застосування - зниження витрат у логістиці. Це надійний пристрій, що забезпечує передачу і збереження даних і поточний статус машини.

Висновки. Система моніторингу і контролю ваги вантажу забезпечує рівномірне і точне завантаження самоскидів без недовантажень і перевантажень, істотно підвищуючи середньоексплуатаційну продуктивність самоскидів і забезпечуючи більш тривалий термін служби, знижуючи тим самим собівартість перевезень.

  

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>