XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Доценко І.О., Думарецька К.В. СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Асистент Доценко І.О., Думарецька К.В.

Хмельницький національний університет

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

У статті досліджуються сутність та роль фінансових посередників, розглянуто основні проблеми, які гальмують розвиток посередництва на ринку фінансових послуг України.

Фінансові посередники відіграють важливу роль у функціонуванні грошового ринку. У зв'язку з цим економічне призначення фінансових посередників полягає в забезпеченні базовим суб'єктам грошового ринку максимально сприятливих умов для їх успішного функціонування. Тобто функціонально фінансові посередники спрямовані не всередину фінансової сфери, не на самих себе, а зовні, на реальну економіку, на підвищення ефективності діяльності її суб'єктів. А тому, порушена проблема є актуальним питанням.

Дослідженню проблем функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг присвячені праці вітчизняних науковців, а саме: О. Барановського, П. Бєлєнького, З. Ватаманюк, О. Другова, В. Кремень, Г. Партин, Л. Співак, О. Тивончук, О. Шевцової, І. Школьник та інших.

Однак, сутність та механізм фінансового посередництва недостатньо розглянуті у сучасній українській та закордонній літературі. Тому ці питання потребують подальших системних досліджень.

Дослідження теоретико-методичних засад функціонування фінансових посередників та визначення їхньої ролі на ринку фінансових послуг України.

Фінансовий ринок формується з різноманітних каналів, якими грошові кошти переміщуються від кредиторів до позичальників. Такі канали поділяють на дві основні групи: канали прямого фінансування та непрямого фінансування.

При прямому фінансуванні кошти переміщуються безпосередньо від інвесторів до позичальників. Тобто при такому вкладенні коштів інвестори беруть на себе значну частину ризиків і зазнають іноді великих втрат, зумовлених цими ризиками. При непрямому фінансуванні важливу роль у переміщенні коштів від власників до позичальників відіграють фінансові посередники, які забезпечують таке переміщення і зменшують ризики та втрати, пов'язані з інвестуванням [1].

Фінансові посередники - сукупність фінансових установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди тощо), чиї функції полягають в акумулюванні коштів громадян та юридичних осіб і подальшому їх наданні на комерційних засадах у розпорядження позичальників [3].

Таким чином, фінансове посередництво полягає в залученні фінансових ресурсів з метою їх подальшого розміщення у фінансові активи. В економічній літературі визначення терміна "фінансові посередники", як правило, збігається з визначенням терміна "фінансові інститути" - фінансові установи, що опосередковують рух коштів від індивідуальних інвесторів до їх кінцевих користувачів, тобто залучаючи та розміщуючи кошти від власного імені. Проаналізуємо різні підходи щодо класифікації фінансового посередництва.

В американській економічній літературі прийнято класифікувати фінансових посередників на три основні групи:

- депозитні інститути;

- договірні ощадні інститути;

- інвестиційні посередники.

 У вітчизняній літературі найпоширенішим є поділ фінансових посередників на дві групи:

- банки;

- небанківські фінансово-кредитні установи, які інколи називають парабанками.

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ринки фінансових  послуг - сфера діяльності  учасників ринків фінансових послуг з метою надання  та споживання  певних фінансових послуг. Наявність фінансового ринку - об'єктивне явище, зумовлене особливостями функціонування фінансів в економічній системі держави. Він виник як гостра потреба в додатковій формі мобілізації коштів для фінансового забезпечення розвитку економіки держави.Ефект масштабу помітний завдяки зростанню ефективності використання коштів за рахунок їхньої акумуляції. Він проявляється у вартості оформлення фінансових операцій, збирання інформації про економічне становище клієнтів і вартості моніторингу використання наданих позик.

На сьогоднішньому етапі розвитку посередництво на вітчизняному ринку фінансових послуг є відсталим. На це впливають наступні причини [2]:

1. Історичні передумови. Разом із становленням незалежності України почався процес капіталізації та групоперсоніфікації капіталів, а не розвитку фінансового ринку в цілому.

2. Відсутня системна законодавча база щодо посередництва, яка мала б передбачати перспективний розвиток та сучасні тенденції.

3. Відсутність державної підтримки та цілісної політики щодо розвитку даного сектору.

4. Політична, економічна та фінансова кризи в Україні упродовж чотирьох останніх років.

5. Недостатність досвіду у посередників, та перевага власних інтересів над державними, низький рівень конкурентоспроможності.

В Україні банки вважаються найбільшими і найстарішими фінансовими посередниками. Але в їхній діяльності існує ряд проблем, які пов'язані з обмеженістю капіталу банків, з нерозвиненістю ринків використання ресурсів, обмеженістю банківського інструментарію тощо.

Серед небанківських фінансових посередників найбільш розвиненими є страхові компанії. Однак, низька зацікавленість у страхуванні, через невисоку платоспроможність населення, нерозвиненість страхування життя та медичного страхування, недостатня капіталізація та низька ліквідність страховиків, недовіра до страховиків гальмують розвиток страхового ринку в Україні [2].

Усі інші фінансові посередники характеризуються значною недорозвиненістю. Для вирішення даної проблеми необхідно [3]:

- розробити нормативно-правові акти, які будуть спрямовані на якісний розвиток посередництва на фінансовому ринку;

- формування сприятливого середовища для розвитку ринку посередницької діяльності;

- здійснення міжнародного співробітництва для обміну досвідом, та виконання відповідних дій на фінансовому ринку України;

- створення такого механізму дії посередницьких структур, що забезпечить збільшення довіри населення до їх діяльності.

Головним завданням держави, має бути розвиток такого фінансового посередництва в Україні, яке сприятиме швидкому, якісному та надійному розвитку фінансового ринку. Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки країни. Наявність ефективних фінансових посередників - банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у суспільстві.

Література:

•1.   Дубина М.В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні / М.В. Дубина. [Електронний ресурс]. - Доступний з http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39/25.html

•2.   Ткаченко Н. Шляхи розвитку посередництва на страховому ринку України // Вісник KHTEУ. - 2007. - №6. - С. 77-84.

•3.   Волощенко Л.М., Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку України / Л.М. Волощенко, Л.В. Козина. // Економічний простір. - 2009. - № 21. - С. 199-205.

e-mail: kelli333@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>